D harfi rüya tabirleri 2

rüya tabirleri yorumları

DİKİŞ DİKMEK: Rüyada dikiş diktiğini görmek, dost ve akraba arasında mevkinin
artacağına ve helâl mala delâlet eder. Dikiş diken bir kimseyi görmek ise, işlerde
yardımcıya işarettir.
* DİCLE NEHRİ: Bir kimsenin rüyada Dicle nehrini görmesi veya nehirden su içtiğini
görmesi, temiz ve helâl rızka, gayret ve ihtimam içinde çalışmaya delâlet eder.
* DİL: Dünyada hazine gibi muhafaza edilmeye en çok muhtaç olan şey insanın
dilidir. Bu sebeple rüyada görülen dil, sahibinin tercümanı ve işlerini yürütendir.
Rüyada dilini hareket ettirdiğini görmek, hata ile tâbir olunur.
Sükut eden selâmet bulur, fakat susanlar pek azdır. Rüyada biri ile münakaşa
yaptığını ve dilinin uzun olduğunu görmek, hayasızca söz söylemeğe delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada dilinde siyah kıl bittiğini görmesi, hemen zuhur edecek bir şerre,
beyaz kıl bittiğini görmesi de, sonradan çıkacak bir şerre alâmettir. Bazı kere de dil
görmek, kemâl, güzellik, delil, gidişat ve şöhrete delâlet eder. Rüyada devlet reisi dilinin
kesildiğini görse, bu rüya, ona tercüman olan kimsenin ölümüne delâlet eder.
Mahkemesi olan kimsenin rüyada dilinin kesildiğini görmesi, delillerinin boşa
çıkacağına ve mahkemeyi kaybedeceğine delâlet eder ve o zat kahra uğrar.
Evli bir adamın rüyada hanımının dilinin kesildiğini görmesi, o hanımın iffetli ve
mesture bir kadın olduğuna işarettir. Tersine, hanımın rüyada efendisinin dilinin
kesildiğini görmesi, hanımın ona şaka yapmasına alâmettir.
Rüyada dilinin çenesine yapıştığını görmek, hakkı veya kendisine bırakılan bir
emaneti inkâr ile tâbir olunur.
Yine rüyada dilinin iki parça olduğunu görmek, yalancılık ile tâbir edilir. Rüyada kendi
dilini kaybettiğini görmek, memedeki çocuğun ölümüne delâlet eder.
Bir âlimin rüyada dilinin kesildiğini görmesi, mücadele ve münazarada mağlubiyete
alâmettir. Bazı kere de o âlimin hizmetçisi veya talebesi ya da çocuğu ölür.
Rüyada dilinin kaybolduğunu görmek, kendisine, çoluk çocuğuna, akrabalarına yahut
komşularına gelecek bir musibetten dolayı düşmanın sevinç ve sürür duymasına
delâlet eder.
Rüyada birisine dilini çıkardığını görmek, halk arasında alaya maruz kalmaya
alâmettir. Bir şairin rüyada dilinin kesilmesini görmesi, onu kesen kimse tarafından
gelecek mala ve nimete delâlet eder.
Nablusî (rh.a.) demiştir ki:
“-Bir adam rüyada kendisinin ini olduğunu ve o inde bir arslanı bulunduğunu görse;
in, o adamın ağzı, arslan da onun dilidir. İnsanları yemesi ve parçalaması için
arsalanını halkın üzerine salıvermesi, diliyle insanlara eziyet etmesine ve onları
incitmesine delâlet eder.”
Fihrist’e dön
* DİL ÇİÇEĞİ: Kişinin rüyada dil çiçeği görmesi, şerefli bir zattan gelecek devamı
olmayan mala delâlet eder.
* DİLENCİ: Bir kimsenin rüyada dilenci görmesi, ilim öğrenen talebeye, eğer istenen
şey kendisine verildiyse talep ettiği ilme nail olmasına işarettir.
Rüyada alçak gönüllü ve mütevazi bir dilenci görmek, kurtuluş ve zafere delâlet eder.
Çünkü sadaka belâları defeder. Bazı kere de dilenci görmek, üzüntü, keder ve
sıkıntıya işarettir.
Rüyada dilendiğini ve kendisine de bir şeyler verildiğini görmek, zillet ile tâbir olunur.
Nablusî demiştir ki:
“- Bir adamın rüyada birtakım dilencilerin kendi malından aldıklarını görmesi, zarara
ve büyük şiddete, rüya sahibinin veya onun işinde çalışan birinin ölümüne delâlet
eder.”
Bazı kere de rüyada dilenci görmek, tembelliğe alâmettir.
* DİLSİZLİK: Bir kimsenin rüyada dilsizlik hali görmesi, dinin bozukluğuna ve iftira
sözlere işarettir. Bu sebeple rüyada dilsiz olduğunu görmek, hayır ile tâbir edilmez ve
ondan gıybet gibi, küfür sözler zuhur eder.
Yine rüyada dilsiz olduğunu görmek, cehalete delâlet eder. Memur bir adamın,
rüyada dilsiz olduğunu görmesi, vazifeden azledileceğine alâmettir. Dilsizlik, ancak
kadın hakkında hayır ile tâbir edilir.
İyi bir kişi, rüyada dilinin tutulduğunu görse, fıkıh ve rızka nail olur ve düşman üzerine
zafer bulur. Bazı kere de dilsizlik hali, ümit edilen şeylerin meydana geleceğine
delâlet eder.
* DİL SÜRÇMESİ: Rüyada konuşurken hata etmek, uyanıkken ayağı kaymaya,
kazancın zayi edilmesine ve ilim talep edenin unutkanlığına delâlet eder.
* DİMAĞ: Rüyada dimağ görmek, gizlice biriktirilmiş mala işarettir. Rüyada kendisinin
dimağının büyük olduğunu görmek, akıl üstünlüğü ile tâbir olunur.
Bir kimsenin rüyada dimağının yok olduğunu görmesi, cehaletinin derinliğine delâlet
eder.
Rüyada dimağını veya kemiklerinin iliklerini yediğini görmek, kendi malını yemeye
alâmettir. Bazı kere de rüyada dimağ görmek, dine ve kalb safasına, güzel itikada
delâlet eder.
* DİNAR (Bir nevi para): Bir kimsenin rüyada dinar görmesi, ilme, salih ve hayırlı
evlada ve menfaata delâlet eder. Rüyada altın dağıttığını görmek, üzerinde olan
borçları ödemeye, altın kaybetmek, hane halkından birinin vefatına, altın taşımak, kâr
ve kazanca delâlet eder.
* DİNLEMEK: Rüyada Allah’ın kitabı Kur’ân-ı Kerim’den bir âyet dinlemek, veya
Resûl-i Ekrem (s.a.v.) hakkında söylenen kaside ve methiyeyi duymak, hidayete ve
Allah’a yönelmeye delâlet eder.
Fihrist’e dön
Nablusî (rh.a.) demiştir ki:
“- Rüyada başka birisine söylenen söze kulak vermek yalan söylemeye, kovuculuk
yapmaya ve bazı kere de rüya sahibine sultan tarafından isabet edecek çirkin bir
şeye işarettir.”
Rüyada bir başkasından güzel sözler duyduğunu ve o sözlere tâbi olduğunu görmek,
müjde ve sevince delâlet eder. Çünkü güzel söz sadaka gibidir.
Rüyada hayvanların seslerini duymak, keder, üzüntü, korku ve sıkıntıya işarettir. Bir
atın kişnediğini görmek ise, izzet ve kuvvete delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada kırlangıç kuşunun cıvıltısını duyması, faydalı söze ve Kur’ân-ı
Kerim dinlemeye delâlet eder.
Rüyada köpek sesi, fuzuli ve boş söze; pars sesi, hayret ve dehşete; güvercin sesi,
feryat etmeye, sesli ağlamaya veya inkâra delâlet eder.
* DİNLENMEK: Bir kimsenin rüyada yorgunluk ve meşakkatten sonra dinlenip rahat
ettiğini görmesi, fakirlikten sonra zenginliğe, sıkıntı ve şiddetten sonra hayırlı ve
saliha bir kadına delâlet eder.
Hasta bir adamın rüyada dinlendiğini görmesi, ecelinin yaklaştığına, dünyanın türlü
meşakkatinden sonra rahata kavuşacağına alâmettir. Bazı kere de dinlenmek, sıkıntı
ve darlık ile tâbir olunur.
* DİNDEN DÖNMEK: Rüyada Hak din olan İslâm’ı bırakıp bir batıl dine girmek hali,
günaha, zillet ve hakarete delâlet eder.
* DİPLOMA: Rüyada diploma görmek, sevinç, sürür ve ferah alâmetidir. Çünkü okul
bitince talebeye diploması verilir. Yine rüyada diploma görmek, bulunduğu vazifede
daima yükselmeye işa: rettir. Bir kadının diploma aldığını görmesi, efendisinin
kendisinden razı ve memnun olduğunun işaretidir.
* DİNÎ MERASİM: Bir kimsenin rüyada mevlid veya hatim gibi bir merasim görmesi,
ömür uzunluğu ve akibet güzelliği ile tâbir olunur.
* DİREK: Rüyada direk görmek din ile tâbir edilir. Bu rüya beş vakit namaza da
işarettir. Çünkü namaz dinin direğidir.
Bir kimsenin rüyada gökten direk indiğini görmesi, Allahu Teâlâ’nın ihsan ve ikramına
delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada direk görmek üç şekilde tâbir olunur:
a) Sözünde ve işinde sadık bir adam,
b) Doğru ve güzelbir kelâm,
c) Yüksek ve ulvî mertebe…
Ibn-i Sîrîn hazretleri de direk rüyasını aynı şekilde tâbir etmişlerdir.
Rüyada yerden semaya doğru birçok direkler dikildiğini görmek, o mahalde İslâm’ı
neşreden ve kuvvetlendiren âlimlerin çokluğuna işarettir. Rüyada bir direğin
Fihrist’e dön
yıkıldığını görmek, o memleketin vali veya yüksek bir memurunun ölümüne delâlet
eder.
Rüyada direk görmek, bazı kere de kendisine itimad edilen güvenilir bir kimseye
delâlet eder. Yine rüyada görülen direkler, mahzurlu şeyleri defetmeye ve mühim
işlerde kendilerine itimad olunacak kişilerdir.
Rüyada birçok direğe mâlik olduğunu görmek, mülke, nimete ve insanlar nezdinde
itimada nailiyete işarettir. Âlim bir kimsenin direklere mâlik olması, etrafına
toplanacak dindar kişilere ve talebelere delâlet eder.
Rüyada eğilmiş ve devrilmeye yüz tutmuş cami direğinin görülmesi, devlet reisinin
emirlerinin dinlenmemesi ile tâbir olunur.
Yine direk rüyası: Baba, çocuk, mal, mülk, ortak, hayvan ve zevce ile tâbir edilir.
Rüyada kendisinin direk olduğunu görmek, ecelin yaklaştığına ve cesedinin iki direk
arasına gömüleceğine delâlet eder.
Mermerden yapılma sütun görmek, faydalı ve şerefli bir mala veya hayırlı bir kadına
delâlet eder.
Rüyada ağaçtan, toprak veya kireçten, yahut bir başka şeyden direk görmek, evin
kıymetine ve o ev halkına hizmet eden kimseye ve evin yükünü yüklenen ve evin
direği mesabesinde olan zata alâmettir.
Kirmanî demiştir ki: Rüyada elinde bir demir direk olduğunu görmek, işinde ve
sözünde kavi ve kudretli olmaya delâlet eder.
Bir kimsenin yerden semaya doğru dikilmiş ve fakat ucu görünmeyen bir direk
görmesi, İslâm âlimlerinden bir zatın sohbetinde bulunmaya işarettir.
Denilmiştir ki: Rüyasında bir direğin kaidesine dayandığını veya bir direk kaidesi satın
aldığını yahut kendisine hediye edildiğini görmek, ihtiyar bir kadın ile evlenmeye
delâlet eder.
Bazı kere de direk rüyası, dinin ve itikadın kuvvetliliğine delâlet eder.
* DİRİLMEK: Bir kimsenin rüyada kıyametin koptuğunu ve insanların kabirlerinden
kalkarak mahşer meydanına doğru dağıldıklarını görmesi, halkın menfaatları için
çarşı ve pazara dağılıp yayılmalarına, kiminin kâr, kiminin de zarar etmelerine
alâmettir. Yine ölü iken dirildiğini görmek, fayda ve menfaate işarettir.
* DİŞ: Nablusî (rh.a.) demiştir ki:
“- Rüyada görülen diş, ecelin sona ermesine ve ezelde takdir edilen ömre delâlet
eder. Dişlerin hepsi, aileye, kabileye, kız ve erkek evlada alâmettir. Bazı kere de
rüyada görülen dişler mala, binit hayvanlarına, kiraya verilen eve ve tarlaya,
hububata, ölüm ve hayata, ayrılığa ve birleşmeye işarettir. Dişler emanet ve gizli
şeylere de delâlet eder.”
İbn-i Kesir demiştir ki: “Rüyada dişlerin küçüklüğü güzellik ile, büyüklüğü de müjde
ve beşaret ile tâbir olunur.”
Fihrist’e dön
Bazı kere de rüyada diş görmek, insanın tedbirli olmasına ve gizli işlere delâlet eder.
Denilmiştir ki: Üst çenedeki dişler, rüya sahibinin baba tarafından olan akrabalara
delâlet eder. Alt çenedeki dişler de ana tarafından akrabalardır.
Yine ikisi alt ve ikisi de üst çenede bulunan dört ön dişlerden alt çenedeki iki ön diş,
rüya sahibinin baba tarafından değil de, kendi neslinden meydana gelmiş olan en
yakın kimselere delâlet eder. Oğul ve kız veya torun gibi…
Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki:
“- Bir kimse rüyada bir dişinin düştüğünü ve onu düştüğü yerde bulduğunu görse, eğer
çocuğu vefat etti ise, onun yerine bir evladı dünyaya gelir. Düşen dişi arayıp
bulamazsa, bu rüya, akrabadan birinin vefat edeceğine delâlet eder. Rüyada
dişlerinin her yeri çifte olduğunu görmek, akrabadan gelecek hayır ve menfaate
işarettir.”
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada diş görmek, altı şekilde tâbir olunur:
a) Akraba ve ehl-i beyt,
b) Mal,
c) Menfaat,
d) Gam ve keder,
e) Akrabadan ayrılık,
f) Zarar ve hasar…
Rüyada bir dişinin ağrı vererek düştüğünü görmek, yakın ve sevdiği akrabadan birinin
vefatına işarettir. Ağrı vermeden düştüğünü görmek ise, uzak akrabadan birinin
ölümüne delâlet eder.
Cabirü’l-Mağribî demiştir ki: Bir kimsenin rüyada ağrımakta olan dişine ilaç yaptığını
veya çektirdiğini görmesi, hayır ve menfaate, keder ve gamdan kurtulmağa delâlet
eder.
Bir kimsenin rüyada dili ile dişlerini kökünden kopardığını görmesi, söylenen fena bir
sözden dolayı aile halkının işlerinin bozulmasına delâlet eder.
Ibn-i Sîrîn hazretleri demişlerdir ki:
“- Rüyada dişi kökünden çekip koparmak, akrabaları ziyaret etmemeğe, diş
çıkarılırken çıkan kan da, hısım ve akrabayı ziyaret etmemeden dolayı meydana
gelecek günah, cep ve avuç içinde görülen dişler de, kız kardeş ve evlâdın çokluğuna
alâmettir.”
Rüyada dişlerinin çürümüş olduğunu görmek, aile durumunun zayıflığına alâmettir.
Yine rüyada dişlerinin aralıklı olduğunu görmek de, aile halkının dağılmasına ve
malın noksanlığına delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada azı dişlerini görmesi, kavmin büyükleri ve hayırlıları ile tâbir
olunur, çünkü ağızdaki dişlerin en büyükleri azı dişleridir.
Kişinin rüyada dişlerinde siyahlık veya noksanlık, yahut kırık bulunduğunu görmesi,
yakınında meydana gelecek üzüntü ve kedere işarettir. Rüyada dişinin altından
olduğunu görmek, hatip ve edipler için hayır ve menfaate delâlet eder. Rüyada
dişlerini misvakla temizlediğini görmek, borç ödemeye ve sünnete tâbi olmaya delâlet
eder.
Fihrist’e dön
* DİŞİ ARSLAN: Bir kimsenin rüyada dişi arslan görmesi. şerli, zalim ve çocuğuna
kahredici bir kadına alâmettir. Rüyada bir dişi arslanı sevip ökşadığmı gören kişi,
büyük bir sıkıntıdan ve şiddetli bir ızdıraptan kurtulur.
Rüyada dişi arslan sütü içtiğini görmek, sultan tarafından gelecek bir mala ve
menfaate delâlet eder. Ve o kişi düşmanı üzerine zafer bulur. Yine rüyada dişi arslan
etini yediğini görmek, saltanat ve büyük mülk ile tâbir edilir.
* DİŞİ GEYİK: Bir adamın rüyada dişi geyik görmesi, Arap ırkından güzel bir
hizmetçiye delâlet eder. Rüyada dişi geyik avladığını görmek, hizmetçiye hileye veya
bir kadınla evlenmeye işarettir.
Yine rüyada dişi geyiği avlamak için taş attığını görmek, nimet, mal ve berekete
delâlet eder. Rüyada kendisinin erkek bir geyik haline geldiğini görmek, dünya
zevklerine erişmeye, mal ve menfaate alâmettir.
Rüyada geyik yavrusu aldığını görmek, hayırlı bir miras ile tâbir olunur. Rüyada erkek
bir geyik tuttuğunu görmek ise, bir hizmetçiye mâlik olmaktır.
Rüyada erkek bir geyiği evine soktuğunu görmek, eğer oğlu var ise, onu
evlendirmeye delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada bir geyiğe mâlik olduğunu görmesi, helâl mal, ikramlı ve hürmetli
bir kadın ile tâbir olunur. Yine rüyada geyik eti yediğini görmek, güzel bir kadından
mal elde etmeye işarettir.
* DİŞİ KEDİ: Kişinin rüyada dişi kedi görmesi, hizmetçi ve koruyucu olarak tâbir edilir.
* DİŞİ KOYUN: Rüyada dişi koyun görmek, şerefli, zengin ve saygıdeğer bir hanıma
delâlet eder. Dişi koyun eti yediğini görmek, bir kadın tarafından gelecek mirasa
alâmettir. Yine dişi koyundan süt sağdığını görmek, mal ile tâbir olunur.
Rüyada dişi koyunun kendi evine girdiğini görmek, o sene, o ev için bolluk ve bereket
olacağına işarettir. Hamile dişi koyun, bolluğa ve ümit edilen mala delâlet eder.
Rüyada etini yemek için dişi bir koyun boğazladığını görmek, murad ve maksada
ermekle tâbir olunur. Etini yemek istemeksizin dişi koyunu boğazladığını gören
kimse, bir kızla evlenir.
Rüyada bir koyunun kendi üzerine sıçradığını ve onunla çetin bir mücadele ettiğini
görmek, hanımın hilekârlığına delâlet eder. Rüyada koyunun doğurduğunu görmek
ise, bolluğa ve genişliğe nail olmaya alâmettir.
* DİVİT: Bir kimsenin rüyada divit görmesi, onun kıymeti nisbetince, izzet, devlet ve
yüksekliğe işarettir. Bazı kere de divit görmek: Hanıma, mala, hizmetçiye, evlenmeye,
bir kadın tarafından meydana gelecek menfaate, evlât tarafından meydana gelecek
bir durum ve maksada alâmettir. Bu sebeple bir divitten yazı yazdığını görmek, bir
hizmetçiye mâlik olmaya delâlet eder.
Bazı kere de divit görmek dört şekilde tâbir edilir:
a) Hayır,
b) Haber,
Fihrist’e dön
c) Menfaat,
d) Sabır.
Bir kimsenin rüyada divitle bir sahife yazı yazdığını görmesi, miras ile tâbir olunur ve
ona bir yerden miras isabet eder.
Kirmani demiştir ki: Rüyasında bir divit veya hokka bulduğunu görmek, akrabadan
bir kadın ile evlenmeye delâlet eder. Hokkadan meşk yazdığını görmek nikâha
alâmettir.
Rüyada hokkasının gümüşten olduğunu görmek de böyle tâbir olunur. Sarı
madenden hokka menfaate, demirden hokka işlerde kuvvet ve sağlamlığa delâlet
eder.
* DİZ: Bir kimsenin rüyada diz görmesi, bedenin kuvvet ve hareketi ve işin iyiliği ile
tâbir olunur. Rüyada dizinin derisini soyulmuş olduğunu görmek, geçim hususunda
zahmet ve meşakkate delâlet eder.
Rüyada dizinin büyüdüğünü, kemiğinin kuvvetlendiğini görmek, üzüntü ve kederden
kurtulmağa alâmettir. Bazı kere de bu rüya, namaz ile tâbir olunur.
Rüyada dizdeki derinin katı olduğunu veya onda şiş, kir ve pas gibi bir şey olduğunu
görmek, geçim hususunda zahmet ve meşakkate ve zahmetle topladığı malı telef
etmeye işarettir.
Bazan da dizler, kardeş ve ortak ile tâbir olunur. Bazı kere de iş sahibi olan şahıslar
ile, ayaklar da onların hizmetkârları ile tâbir edilir.
Yine dizler, rükû ve sücudu tamamlamaya, insanın alış verişine, hareket ve
sükunetine, yolculuğuna, mevki ve makamına, daldan biriktirdiği ve harcadığı şeye,
sıhhat, ülfet ve muhabbete delâlet eder.
Rüyada dizinin yerinden ayrıldığını veya kırıldığını ya da dizde yara ve çıban ve akıcı
kan olduğunu görmek, rüya sahibinin hareketsizliğine veya sakin bir halde kalmasına
işarettir.
* DİZMEK: Bir kimsenin rüyada inci, yakut veya tesbih gibi şeyleri dizdiğini görmesi,
ilme veya sırasıyla mal biriktirmeye, ülfet ve muhabbete ve yüce Allah’tan korkmaya
alâmettir.
* DOĞAN: Rüyada doğan kuşunu çağırdığını görmek, iyi bir oğula nail olmaya delâlet
eder. Rüyada doğan eti yediğini görmek, sultan tarafından gelecek mala delâlet eder.
Yine doğan kuşu görmek; izzete, şerefe, saltanata, düşmana galip gelmeye, arzu ve
isteklerine kavuşmaya, evlâda, hanıma, memleketlere, güzel mallara, sıhhate, gam
ve kederden ferahlığa, gözlerin sağlamlığına ve çok sefer etmeye delâlet eder.
Bazı kere de doğan kuşları, avcılığı sebebiyle ölüme işarettir.
Bazan da doğan, hapse girmeye, yiyecek ve içeceğin eksikliğine ve sıkıntıya delâlet
eder.
Rüyada elinde bir doğan kuşu olduğunu görmek, insanlar üstüne reis olmaya ve halk
arasında methedilmeye delâlet eder. Doğan kuşlarının toplu halde bir yöne gittiklerini
görmek, o yere doğanların sayısınca hırsız ve yol kesici girmesine delâlet eder. Demek
ki doğanlar şehirlere sürü halinde girivermişler.
Fihrist’e dön
* DOĞRAMACI: Rüyada doğramacı görmek, mahalle mektebinin öğretmenine
delâlet eder. Yine doğramacı, halkın arasını ıslaha çalışan ve insanların işlerini
yürüten terbiyeli bir adam ile tâbir olunur. Bazı kere de doğramacı görmek, insanlara
ilim ve edep öğreten bir kimseye delâlet eder.
* DOĞURMAK-DOĞMAK: Hamile bir kadının rüyada erkek bir çocuk doğurduğunu
görmesi, doğacak çocuğun kız olacağına işarettir. Kız doğurduğunu görmek, bunun
zıddı. O zaman da erkek bir çocuk dünyaya getirir.
Rüyada kız çocuğu, üzüntü ve kederden halâs olmaya; erkek çocuğu da üzüntüye
delâlet eder.
Hasta adamın rüyada anasının kendisini doğurduğunu görmesi, onun ölümü ile tâbir
olunur. Çünkü çocuk ölü gibi bezlere sarılır. Sanat ehli birinin bu rüyayı görmesi, ona
mani olacak birtakım kimselerin zuhur edeceğine işarettir.
Bir erkeğin rüyada oğlan çocuğu doğurduğunu görmesi, hastalık ve maraz ile tâbir
edilir.
Rüyada doğmak, rahatlığa, kederden kurtuluşa, borcu ödemeye ve tevbeye delâlet
eder. Çünkü çocuk da doğduğunda dar bir yerden geniş bir mekâna gelir.
Bir kadının rüyada erkek çocuğu doğurduğunu görmesi, ferahlık sevinç, müjde,
ağırlıktan kurtulmaya ve selâmete ermeye delâlet eder. Kız doğurduğunu görmek,
izzet, şeref, ucuzluk, bolluk, güçlükten sonra kolaylık ve geniş bir rızka delâlet eder.
Fakir bir kimsenin rüyada doğurduğunu görmesi, zengin olmaya işarettir. Zenginin
doğurması ise, onun hakkında üzüntü ve kedere delâlet eder.
Kirmanî demiştir ki: Rüyada bir kız doğurduğunu görmek, büyük hayra ermeye
işarettir. Erkek çocuk doğurduğunu görmek ise, üzüntü, keder ve gama delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Bir kadın rüyasında bir erkek çocuk doğurduğunu ve
çocuğun doğar doğmaz konuştuğunu görse, o kadın dünya ve ahirette selâmete erer.
Ebu Saidü’l-Vaaz da demiştir ki: Bir erkeğin rüyada çocuk doğurduğunu görmesi,
kendisine münasip olmayan bir ağır yük altına gireceğine, sonra ondan kurtulup
düşmana zafer bulacağına delâlet eder.
* DOLAP: Bir kimsenin rüyada su dolabını dönüyor görmesi, sefere çıkacağına,
dolabı kırık, dökük ve dönmüyor görmesi, üzüntü, keder ve geçim sıkıntısına delâlet
eder.
Rüyada elbise konan dolabı görmek, rütbe ve makamın artacağına işarettir. İçi boş,
elbisesiz ve kırık dökük dolap görmek, üzüntü ve kedere alâmettir.
* DOKTOR: Bir kimsenin rüyada doktor görmesi, âlim ve fazıl birine delâlet eder.
Rüyada bir doktorun kendisine ilâç verdiğini görmek, vücudun sıhhat ve afiyetine
delâlet eder.
Nablusî (rh.a.) demiştir ki:
Fihrist’e dön
“- Rüyada görülen doktor, insanın anasıdır. Bu sebeple bir kimse rüyada kendi
doktorunun öldüğünü görse, o kişinin anası vefat eder. Rüyada hastanın yanına bir
doktor geldiğini görse, hastalıktan şifa bulur. Buna mukabil, doktorun sağlam bir
adamın yanına gittiğini görmek, gören kimse için hastalığa delâlet eder.”
Yine rüyada doktor görmek, öğütleri tesirli olan vaize, din ve dünya işlerini ıslah eden
hakim ve müftüye, terbiyeci, muallim ve dabakçı gibi kimselere delâlet eder.
Bazı kere de rüyada doktor görmek, kan aldırmakta şifa olduğundan kan alıcıya
işarettir.
* DOKUMAK: Bir kimsenin rüyada herhangi bir şey dokuduğunu görmesi, ömrün
kısalmasına veya ömür günlerinin çoğunun gitmesine alâmettir.
Bazı kere de rüyada dokumak, orta halli olmaya ve geçimin kolaylığına delâlettir.
Rüyada elbise dokuduğunu görmek, uzun bir sefere delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada bez dokuduğunu sonra o bezi kestiğini görmesi, arzu ettiği işe
kavuştuktan sonra o işin intikaa uğramasına işarettir.
Zindandaki bir kişinin rüyada bez dokuduğunu görmesi, hapisten kurtulmaya delâlet
eder. Düşmanı varsa onunla sulh olur.
Rüyada durulmuş elbise görmek, uzak bir yere yolculuğa delâlet eder.
* DOKUMA TARAĞI: Bir kimsenin rüyada dokuma tarağı görmesi, tarak görmenin
delâlet ettiği şeylere işarettir. Tarak, bekâr kız için kocaya, bekâr erkek için de sıkıntı
ve meşakkatlere sabreden haysiyetli ve iffetli bir kadına delâlet eder.
* DOLANDIRICI: Rüyada görülen dolandırıcı, laf ve hile ile halkı aldatan kimseye
işarettir. Bazı kere de bü rüya, hırsızlık, hokkabazlık ve mal hususunda gerilemeye
delâlet eder.
* DOLU ŞEYLER: Bir kimsenin rüyada balık, tavuk ve bunlardan başka doldurulmuş
şeyleri görmesi, kazanılan mala veya ticaret için hazırlanmış nesnelere delâlet eder.
Yine bu rüya bekâr biri için evlenmeye, hasta için sıhhat ve afiyete kavuşmaya; doldurulmuş
şeyin içinde olan yağ da kadınlar tarafından elde edilecek mala alâmettir.
* DOLU: Dolu, isminden de anlaşılacağı gibi insanlar için âfettir. Rüyada gökten dolu
yağdığını görmek, devletin insanlara zulüm etmesi, mallarına el koyması, şiddetle
cezalandırılması, bazı kimselerin canlarını acıtması ile tâbir olunur. Rüyada zamansız
kar veya dolu yağdığını görmek, rüya sahibinin hastalanacağına işarettir.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada dolu yağdığını görmek, beş vech ile tâbir
edilir:
a) Dert ve bela,
b) Düşmanlık,
c) Düşman askeri,
d) Kıtlık,
e) Hastalık ve maraz…
Rüyada dolunun yağdığını ve fakat zarar eriştirmediğini görmek, Allahu Teâlâ’nın
inayeti ile tâbir olunur.
Fihrist’e dön
Bir kimsenin rüyada yağan doluyu yerden toplayıp kaplara doldurduğunu görmesi,
hayır, rızık ve berekete delâlet eder.
Bazı kere de dolu rüyası, geçimin darlığına, sıkıntı ve meşakkatlere delâlet eder.
Rüyada dolunun üzerine yağdığını görmek, elden çıkacak mala işarettir. Zamanında
yağan dolu ise, üzüntü ve kederlerin gitmesine, düşmanın ve hainlik yapmak
muradında olanların kahrolmasına delâlet eder.
Rüyada dolunun nebatlar üzerine yağması ve fakat hiç birine zarar vermemesi,
kimseyi de mutazarrır etmemesi o yere inecek bolluk ve ucuzluğa delâlet eder.
Nablusî (rh.a.) demiştir ki:
“- Rüyada doluyu toplayıp elek, kalbur, elbise yahut içine su konulmayan kaplara
koyduğunu gören kimse, eğer zengin ise malı ve kazancı elinden gider, malı
noksanlaşır.
* DOMATES: Bir kimsenin rüyada domates görmesi, hayır ile tâbir edilmez. Çünkü
domates ekşidir. Bununla beraber kırmızı domates görmek, altına, yeşil domates de
gümüşe delâlet eder.
Denilmiştir ki: Rüyada çiğ veya pişmiş domates yemek, harama delâlet eder.
* DOMUZ: İmam Nablusî demiştir ki:
“- Rüyada görülen domuz, bir belânın veya musibetin meydana çıkmasında bağırıp
feryat eden, sözünde sebatsız ve vefasız olan kuvvetli, hilekâr ve mel’un bir
düşmandır. Bir kimse rüyada domuza bindiğini görse, bu rüya, bilerek haram mal
kazanmaya delâlet eder. Domuz etinin kebabını yemek de, yine aynıdır. Rüyada
domuz gibi yürüdüğünü gören kimsenin hemen gözü aydın olur.”
Neden öyle? Çünkü domuz dosdoğru yürür. Her ne kadar pis ve necis bir hayvan ise
de, gittiği yöne dümdüz gider.
Rüyada domuz görmek, bazı kere kadın ile de tâbir olunur. Rüyada görülen domuz
eti, bütün insanlar için iyidir. Kişinin rüyada kebap olmuş domuz eti yediğini görmesi,
iyidir ve çabucak hâsıl olacak menfaata delâlet eder.
Rüyada domuz ile çekiştiğini ve kavga ettiğini görmek, zalim düşmana karşı zafer
bulmaya işarettir.
Bir kimsenin rüyada kendisinin domuz olduğunu görmesi, dinde zillete düşmeye,
fakat buna mukabil mala ve bolluğa nailiyete delâlet eder. Rüyada bir takım
domuzlara mâlik olduğunu görmek, birikmiş mala işarettir.
Yolcu ve denizde seyahat eden birinin rüyada kara domuz görmesi, yağmur ve
şiddetli doluya delâlet eder.
Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada domuz görmek, düşmana delâlet eder.
Bazı kere de domuz görmek, şüpheli kimselerle düşüp kalkmaya, haram ve kötü
mala, yalan ve hileye ve zalim bir düşmana delâlet eder.
* DON: Rüyada bir kimsenin temiz ve pâk bir don görmesi, büyük ve ulvî bir makama
ermeye veya iffetli bir hanımla evlen meye delâlet eder.
Fihrist’e dön
Rüyada kara don giymek, yüksek makam sahipleri için iyi ve müjdeli haberlere
alâmettir. Yine rüyada eski, yırtık, porsumuş don giymek, üzüntü, keder, dert ve tasa
ile tâbir olunur. Yeşil renkli don giymek ve bir başkasının üzerinde görmek, dini
inancın sağlamlığına işarettir.
* DONANMA: Rüyada askeri donanma görmek, şeref şan ve sevince delâlet eder.
Çünkü donanma bir milletin iftihar kaynağı dır. Bazı kere de donanma görmek, iş ile
tâbir olunur.
* DONDURMA: Rüyada dondurma yediğini görmek, meşakkatle kazanılan mala
delâlet eder. Çünkü dondurma da nice emekten sonra elde edilir. Bir kimsenin
dondurma yaptığını görmesi, yeni bir işe atılmaya ve teşebbüse alâmettir.
* DONMAK: Rüyada soğuktan donduğunu ve kıpırdayamaz hale geldiğini görmek,
yakın akrabadan birinin hastalığına delâlet eder. Birinin gelip donmaktan sizi
kurtardığını görmek, üzüntü ve kederden halâs olmaya delâlet eder.
* DOSTLUK: Bir kimsenin rüyada herhangi bir kişi ile dostluk kurduğunu görmesi,
kadir ve kıymetinin yüce olmasına, “Dostluk aklın yarısıdır” hadisine binaen aklın
kuvvetli oluşuna ve ondaki fazilet ve kemale, her işin sonunu güzelce düşünmeye
delâlet eder. Rüyada dostluk görmek, bazı kere de insanın kuvvet ve kudretine
işarettir.
* DÖŞEMECİ: Kişinin rüyada döşemeci görmesi, kadın işlerini yapan ve onları
süsleyen âdâma veya köle simsarına işarettir.
* DÖŞENMİŞ TAŞ: Rüyada kaldırım taşının zaruri olan yerlere döşenmiş olduğunu
görmek, ülfete, birliğe, genişliğe, keder ve üzüntülerin dağılmasına, rızka ve elbiseleri
yenilemeye alâmettir.
Yine rüyada, mermer taşının yerine adi kaldırım taşının konduğunu görmek,
rütbelerin, hanımların, bineklerin yerlerin ve geçimin değişmesine delâlet eder.
* DÖĞMEK VE DARP: Rüyada dövüldüğünü görmek, ele geçecek paraya delâlet
eder.
Cabirü’l-Mâğribî demiştir ki: Rüyada birisinin kendisini dövdüğünü ve fakat dövenin
kim olduğunu ve ne sebeple dövdüğünü bilmediğini görmek, hayır ve menfaate ve
yeni elbiseye delâlet eder.
Rüyada bir ölünün kendisini dövdüğünü görmek, seferde bulunan biri için fayda ve
menfaate işarettir. Kendisinin bir ölüyü dövdüğünü görmek, dinin kuvvetine işarettir.
Yine rüyada bir ölüyü dövdüğünü ve ölünün de bu hale razı olduğunu görmek, o
ölünün ahiret hayatında halinin iyi ve selâmette olduğuna delâlet eder.
Rüyada eli ve ayakları bağlanmayarak kamçı ile dövüldüğünü görmek, haram mal
toplamaya delâlet eder. Eğer darp esnasında vücuttan kan çıkarsa, dövülen kişi,
dövenden o miktar menfaat görür.
* DÖVÜCÜ VE UFALTICI: Bir kimsenin rüyada dövücü ve kırıcı görmesi,
döküntülerin delâlet ettiği şeyi ıslah etmeye alâmettir. Bir sebebe binaen ufaltılan her
şey, rahata, şer için kazanca, düşmanlığa veya iyiliği ümit edilen şeylerin fesadına
delâlet eder.
Fihrist’e dön
Rüyada dövücü ve kırıntı eşya sahiplerini görmek, dünyalarını dinlerine tercih eden
kimselere işarettir.
* DUA: Rüya esnasında edilen dua, uyanıklıkta ibadet veya sahibinin kılacağı
namaza işarettir. Yine rüyada dua, muradına nail olmaya ve çocuğa delâlet eder.
Rüyada görülen dua, şiddetli istekle ve feryat ile olursa, o takdirde musibetlere veya
fitnelere alâmettir. Şayet dua yüksek sesle olursa yağmurun azlığına delâlet eder.
Denilmiştir ki: Rüyada dua görmek, salâh-ı din ve takvaya, iman kuvvetine ve itikat
selâmetine delâlet eder.
İbn-i Kesir demiştir ki: Rüyada dua ettiğini görmek, uyanık iken edeceği duanın kabul
edileceğine alâmettir. Dua rüyası aynen zuhur eder. Rüyada gündüz dua ettiğini
görmek, akşam üzeri ve gecenin başında görülen duadan daha evvel zuhur eder.
Sabaha karşı görülen dua ise hemen hemen bir hafta içinde aynen vaki olur.
Rüyada Rabb-i Kerimine dua ettiğini veya kendisi hakkında dua edildiğini görmek,
hayra erişmeye ve gıpta edilecek bir nimete kavuşmaya işarettir.
Yine rüyada dua etmek, ihtiyaçların karşılanmasına ve isteklerin çabucak meydana
gelmesine delâlet eder. Karanlıkta Rabbine dua ettiğini gören kimse üzüntü ve
kederden halâs olur.
* DUA ETMEK: Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Rüyada dua etmek, duanın kabul
olmasına, hidayet, rızık ve büyük kimseler yanında övülmeye delâlet eder.
Rüyada namazdan sonra dua ettiğini görmek, büyük hayra; bir başkası aleyhine dua
etmek, o kişiyi sözleriyle kahra uğratmaya delâlet eder.
* DUDAK: Cafer-i Sadık (r.a.) demiştir ki:
Dudaklar rüyada evlat ile tâbir olunur. Üst dudak erkek ve alt dudak kız evlada delâlet
eder. Onlarda iyi ve kötü bir şey görmek evlada iyilik ve kötülük vukuuna işarettir.
Rüyada dudakların kalın olduğunu görmek, evlatlarının sıhhatli ve gürbüz olmalarına,
ince dudak görmek de onların zayıf ve nahif olmalarına delâlet eder.
Bazı kere de dudak görmek şu şekilde tâbir olunur:
a) Nimet,
b) İlim,
c) Hidayet,
d) Sevinç,
e) Sürür ve ferah.
Rüyada dudak görmek, rüya sahibinin kendisiyle iftihar ettiği bir adamın yardımına ve
anlatım kuvvetine veya kendisiyle şereflendiği dostuna alâmettir. Rüyada alt dudağı
görmek, üst dudağı görmekten daha iyi ve faziletlidir. Rüyada görülen dudaklar, zevce,
çocuk ve akraba ile de tâbir olunur. Rüyada dudaklarında ağrı ve sızı olduğunu
görmek, dost ve ahbaplarının işlerinin bozukluğuna delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada üst dudağının yerinden ayrıldığını görmesi, nimetin ve devletin
elden gitmesine delâlet eder. Alt dudağının ayrıldığını görmek, hanımın ölümüne
işarettir.
Fihrist’e dön
Kirmanî demiştir ki: Rüyada iki dudağını yerinden düşmüş görmek, baba ve anne
cihetinden bir musibettir. Bazı kere de bu rüya, rüya sahibinin gammaz olduğuna
delâlet eder.
Rüyada dudaklarında çirkinlik ve noksanlık olduğunu görmek, üzüntü, keder ve gama
alâmettir. Yine rüya esnasında iki dudağının birbirine yapışmış ve açılmaz olduğunu
görmek, işlerinin bağlanıp müşkülâta uğramasına delâlet eder.
Rüyada dudaklarda görülen incelik ve kırmızılık, düzgün söze, doğru yola ve yiyilip
içilecek şeylerin temiz ve hoş olmasına delâlet eder.
Hasta bir adamın rüyada dudaklarının siyahlandığını veya gök rengine büründüğünü
görmesi, ecelin yakın olduğuna işarettir.
Nablusî (rh.a.) demiştir ki:
“- Rüyada görülen dudak, adamın kuvveti, süsü ve yakınlarıdır. “Şefe”nin çoğulu
“Şifah”dır. Bu sebeple dudak, hastalıklardan şifa bulmaya, başkasını çekemeyen bir
kimsenin gam ve hakaretinden kurtulmaya ve kalb hastalıklarına şifa veren haberlere
delâlet eder. Dudaklar bazı kere kapıcılara, hizmetçilere, bekçilere, kapılara ve
kilitlere; bazan da, ilim, hidayet, yemek, içmek, sevinç, keder ve sırları gizli tutmaya
delâlet eder.”
Rüyada dudak üzerinde dakk denilen ve iğne ile yapılan döğme görülmesi, iyilik ve
hayırla tâbir edilmez. Bir kadının dudağının üzerinde ben olduğunu görmesi, izzet ve
şerefe delâlet eder. Erkeğin dudakta ben görmesi, malın çokluğu ile tâbir olunur.
* DUDU KUŞU: Bir kimsenin rüyada dudu kuşu görmesi, sözü ve sohbeti güzel ve
dinlenir bir kadına delâlet eder. Bekâr bir adamın rüyada dudu kuşu aldığını görmesi,
tatlı dilli bir kadınla evleneceğine işarettir.
* DUL: Rüyada evli kadının dul kaldığını görmesi, efendisinin kendisinden evvel
öleceğine delâlet eder.
* DUMAN: Rüyada duman görmek, üzüntü, keder, gam ve sıkıntıya delâlet eder.
Yine üzerine siyah bir dumanın çöktüğünü görmek, günah ve hataya işarettir. Rüyada
dumanın içinden selâmete çıktığını görmek, günahlardan tevbeye, sıkıntıdan feraha
ermeye delâlet eder.
Rüyada sigara içtiğini ve etrafa duman savurduğunu görmek, üzüntü ve keder içinde
bocalamaya işarettir. Çünkü insanlar kederlendikçe sigara yakarlar.
* DUMANLI ATEŞ: Rüyada dumanlı ateş ve alev görmek, çok yakınından bir
kimsenin vefatına alâmettir. Dumansız ateş görmek ise, düşünce ve endişelerden
kurtulmaya delâlet eder. Kendi eliyle ateş yaktığını görmek, malın çoğalmasına ve
ilme işarettir.
* DURAK: Bir kimsenin rüyada kendisini durakta otobüs bekler görmesi, sevdiği
birinden sevinçli haber almaya delâlet eder. Çünkü insanlar vasıtalarla oraya buraya
gider gelirler.
* DUT: Bir kimsenin rüyada dut yediğini görmesi, menfaatli ve bol kazanca işarettir.
Rüyada görülen siyah dut altına, beyaz dut gümüşe, dut ağacı mal ve evlat sahibi
kişilere delâlet eder. Rüyada kırmızı dut yediğini görmek, kuvvetli ve temiz itikada ve
Fihrist’e dön
dinde sağlamlığa, bedende sıhhatli olmaya delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada siyah dut görmek, mal ve menfaattir.
Zevcesiyle kendi arasında münazaa (konuşma) husulüne delâlet eder.
Kirmani de demiştir ki: Rüyasında beyaz ve tatlı dut yediğini gören cömert ve kerim
bir kimse tarafından hayır ve menfaat görür.
* DUVAK: Bir kimsenin rüyada gelin duvağı görmesi, sevinç ve sürür ile tâbir olunur.
Zira duvak, gelinin en sevinçli anını aksettirir. Genç bir kızın rüyada duvak görmesi,
iyi bir delikanlı ile evleneceğine delâlet eder.
* DUVAR: Kişinin rüyada duvar görmesi, kendisini ayakta tutan haline işarettir.
Rüyada duvarının düştüğünü görmek, yere gömülmüş bir mala ve ona nailiyete
delâlet eder.
Rüyada kerpiçten duvar yaptığını görmek, iyi ve güzel amel ile tâbir olunur. .
Rüyada duvara bakıp onda kendi suretini görmek, ölümün yakın olduğuna işarettir.
Çünkü insan öldüğünde kabri üzerine duvar çekilir ve ismi yazılır.
Rüyada kendi üzerine bir duvar veya başka bir şey düştüğünü görmek, günah ve
hata ile tâbir olunur. Yine rüyada mahvolmuş, kaybolmuş, yıkılmış duvarı görmek,
arkadaşlara, dağılmış bir insana veya büyük bir âlime delâlet eder.
Rüyada şehir ve kasaba duvarları görmek, asker ve subay ile tâbir olunur. Zira
milletin askeri vatanın duvarı mesabesindedir.
Bir kimsenin rüyada eski duvarı yenilediğini görmesi, evlenmekle meydana gelecek
akrabalığa işarettir.
Nablusî (rh.a.) demiştir ki:
“- Rüyada bir duvara yapışıp durduğunu görmek, o kimsenin duvara yaslandığı
kuvvetlilik nisbetinde şerefinin gitmekte olduğuna delâlet eder. Belki o kimse, kıymetli
yüce bir zata yaslanır.
Duvarın evin içine yıkıldığını görmek, ev sahibinin hasta olmasına delâlet eder.
Duvarın evin dışına yıkıldığını görmek, ev sahibinin ölümüne işarettir, eğer ev sahibi
seferde ise evine döner.”
Rüyada bir değneğe dayanarak bir duvardan atladığını görmek, iyi bir dostunu
bırakarak fena bir kimse ile arkadaş olmaya delâlet eder.
* DUVAR SEMERİ: Bir kimsenin rüyada duvarın semerini görmesi, izzet ve şerefe
delâlet eder.
Rüyada duvarcı görmek ise, mevki ve makamın yüksekliği ile tâbir olunur. Yapılan
duvarın aniden yıkıldığını görmek, malın elden çıkacağına işarettir. Duvar kâğıdı
görmek, zinete ve evdeki bolluğa delâlet eder.
* DÜDÜK: Bir kimsenin rüyada düdük çaldığını görmesi, hayırlı ve sevinçli bir habere
delâlet eder. Düdük sesini işitmek ise ölüm haberidir.
Denilmiştir ki: Bir kişi rüyada elinde ney, kaval ve zurna gibi oyun aletlerinden bir şey
Fihrist’e dön
olduğunu ve parmaklarını onların perdelerine koyduğunu görse, o kimse Kur’ân-ı
Kerim’i öğrenir ve okuduğu şeyi bilir. Yine o kimseye sultan tarafından, zikredilen
çalgı aletlerinden bir şeyin verildiğini görse, memuriyete nail olur, fitnelerden kurtulur.
Takva yolunu seçer ve halktan uzaklaşarak münzevî bir hayat yaşar.
* DÜĞME: Rüyada düğme görmek, iffet ve sağlam pazarlığa delâlet eder. Bazı kere
de düğme görmek, rızık ve mal ile tâbir olunur,
Bekâr bir adamın rüyada düğme iliklediğini görmesi, yakında evleneceğine işarettir.
Rüyada düğme, düğme ipliği, bardak ve ibrik gibi şeylerin kulpu erkek ve dişiye
alâmettir. Rüyada düğme diken kişiyi görmek, nikah memurunun delâlet ettiği şeye,
bazı kere de ihtiyaç sahipleri için güçlüğe ve meşakkate delâlet eder.
* DÜĞÜM VURMAK: Rüyada gömleğinin eteğinde veya yeninden bir düğüm
düğümlediğini görmek, ticaret akdetmeye alâmettir. Bir ip üzerine düğüm vurmak,
dinin sağlamlığına; mendil üzerine düğüm vurmak hizmetkâr sahibi olmaya, donuna
düğüm vurmak da izdivaca delâlet eder.
Rüyada düşmesinden veya kaybolmasından korkulan bir şey üzerine düğüm vurup
bağladığını görmek, hayır ve iyiliğe işarettir. Yine bir hayvanı yuvalarından veya
dizinden bağlamak da hayır ile tâbir olunur.
Rüyada herhangi bir şeyi düğümlemek, nikâh kıymaya ve inciden gerdanlığa delâlet
eder. Rüyada urgana düğüm vurmak, borca, mendile düğüm vurmak, bir hizmetçiden
fayda görmeye, dona düğüm vurmak, nikâh bağına, ipliğe düğüm vurmak, memuriyet
veya ticaret ve evlendirmek gibi arzu ettiği bir şeyi kuvvetlendirmeye alâmettir.
Rüyada, düğümlemeye çalıştığı bir şeyi düğümleyememek, işlerin güçleşmesine
delâlet eder. Düğümlenmiş bir şeyi çözmek ise, arzu ettiği şeyi çözmeye işarettir.
* DÜĞÜM ÇÖZMEK: Bir kimsenin rüyada düğüm çözdüğünü görmesi, yahut katı bir
cismi yerinden ayırması, rızka ve güçlüğünden korktuğu bir şeyin kolaylaşmasına
delâlet eder. Bazı kere de rüyada düğüm çözdüğünü görmek, sihri iptal etmeye
işarettir.
* DÜĞÜN : Kişinin rüyada düğün görmesi, üzüntü ve kederin gitmesine ve yüksek bir
rütbeye delâlet eder.
Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada düğün görmek, düğün sahibi için musibete
işarettir. Düğüne davetli olan için, yemek olmadığı halde sürür ve ferahtır.
Ibn-i Kesir de demiştir ki: Rüyada düğün görmek, cenaze ile tâbir olunur. Kendinin
düğünü yapıldığını görenin kariben cenaze merasimi yapılır.
Rüyada bir hastanın evinde düğün olduğunu görmek, o hastanın vefatına delâlet
eder.
* DÜKKAN: Bir kimsenin rüyada dükkan görmesi: Hanımı, çocuğu, malı, hayatı,
makamı ve bineği ile tâbir olunur. Bu sebeple rüyada dükkanının yıkıldığını görmek,
boşanmaya delâlet eder. Veya çocuğu ondan ayrılır. Hasta ise ölüm vaki olur.
Rüyada dükkanın hoş, yeni ve güzel olduğunu görmek, bekâr biri için evlenmeye; evli
için çocuğu olmaya işarettir. Hasta kimsenin yeni ve hoş bir dükkan görmesi, şifa ile
Fihrist’e dön
tâbir edilir ve ömrünün uzunluğuna delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada dükkan görmek altı şekilde tâbir olunur:
a) Zevce,
b) Güzel geçim,
c) Yüksek makam,
d) İyi ve makbul işler,
e) Yükseklik,
f) Zafer…
Rüyada bir dükkanda oturduğunu görmek, hayır ve berekete işarettir. Dükkanın
yıkıldığını görmek, ana baba veya zevcenin hastalığına delâlet eder.
Rüyada kendi dükkanını süpürdüğünü görmek, dükkanda meydana gelecek
değişikliğe işarettir. Dükkanın kapısını kırdığını görmek de aynıdır.
Bir kimsenin rüyada dükkanın kapılarının kapalı olduğunu görmesi, işlerin
durgunluğuna ve ticarete mani hallerin meydana gelmesine delâlet eder.
Bazı kere de dükkanın kapılarının kapatılmış olarak görülmesi, sahiplerinin ölümüne,
isim ve şöhretlerinin silinmesine delâlet eder. Buna mukabil, dükkan kapılarının
açılmış olarak görülmesi, dükkan sahiplerine ticaret ve rızık kapılarının açılmasına
alâmettir.
Bazı kere de dükkan rüyası: Ana babaya işarettir. Çünkü ana baba, insanın varlığına
ve yaşamasına sebeptirler. Yine rüyada dükkan görmek, rüya sahibinin ilmine,
nasibine, rızkına ve sesine delâlet eder.
Kirmani demiştir ki: Rüyada bir dükkanda oturduğunu gören hayır ve nimete
kavuşur. Rüyada bir dükkan aldığını görmek, izz ü şerefe işarettir. Satmak da bunları
zayi etmek demektir.
Rüyada bir kimsenin kendi gayretiyle dükkan yaptığını görmesi, âli bir makama
delâlet eder. Rüya sahibi zengin ise malı artar, fakir ise zengin olur.
Rüyada bir dükkan kiraladığını görmek, ele geçecek mirasa delâlet eder. Dükkandan
çıktığını görmek, aile fertlerinden bir kimsenin evleneceğine işarettir.
* DÜMEN: Bir kimsenin rüyada gemi dümeni görmesi, ilme ve doğru olarak itimat
edilecek bir şeye işarettir. Yine bir dümeni idare ettiğini görmek, büyük işler
başarmaya delâlet eder.
* DÜLGER: Rüyada dülger görmek, insanlara ilim ve edep öğreten meşhur bir edibe
delâlet eder. Bazı kere de dülger görmek, mahalle mektebi muallimine işarettir.
* DÜMBELEK: Kişinin rüyada dümbelek görmesi, hayırlı ve sevinçli bir habere
alâmettir. Veya uzaktan gelecek bir yolcuya delâlet eder.
* DÜNYA: Rüyada dünyayı görmek, kadına işarettir. Nitekim kadını görmek de
dünyaya delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada dünyayı terkettiğini görmesi, zevcesini boşamak ile tâbir olunur.
Çünkü dünyadan ayrılan kimse zevcesinden de ayrı düşmüş olur.
Fihrist’e dön
Rüyada bütün dünyanın helak olduğunu ve kendinden başka hiç bir kimsenin
kalmadığını görmek, gözlerin kör olacağına delâlet eder!
Bazı kere de dünya rüyası, oyun ve oyuncağa, hilelere, ahdi bozmaya, güçlük ve
çetinliğe ve sözünden dönmeye delâlet eder. Çünkü dünya oyun ve eğlenceden
ibarettir.
Yine rüyada dünyayı görmek, zevceye, mala, çocuğa, ziraata ve onda ticaret yapıp
fayda elde etmeye, iyilik ve ondan faydalanmaya alâmettir. Bazan da dünya, yolcu
için konağa, yıkık eve ve alçak bir kadına işarettir.
Hasılı dünya, üzerinde ne işler dönüyorsa, dünya rüyası da onlara delâlet eder.
Hastalık, ağrı, sızı, sıkıntı, üzüntü, zillet ve daha neler neler.
Rüyada dünyaya sırtını çevirdiğini görmek, takva ve zühd ile tâbir olunur ki, takva ve
zühd ehli dünyaya değer vermez.
Denilmiştir ki: Bazı kere de dünyayı görmek, Kur’ân-ı Kerim’e delâlet eder. Çünkü
Kür’ân-ı Kerim, dünyanın hallerinden haberler verir.
* DÜRMEK: Bir kimsenin rüyada birşeyi durduğunu görmesi, affa, Öfkelerini
yutanlara, yiyeceğin elden gitmesine ve ecele alâmettir.
* DÜŞMAN: Kişinin rüyada düşman tarafından bir şey ile korkutulması, hayra ve
iyiliğe delâlet eder. Rüyada düşmanına öğüt verdiğini görmek, düşmanın hainliğine
ve hilekârlığına delâlet eder.
Nablusî demiştir ki: Rüyada düşman görmek, rüya sahibinin inatçı ve kendisine
muhalif kimseler üzerine kadrinin yüksek olduğunu, Allahu Teâlâ tarafından teyit
edilmesine ve düşmanlarına galip gelmesine delâlet eder. Bir kimse rüyada birisinin
kendisine düşmanlık yaptığını görse, o kişi ile dost olur.
Rüyada düşman atlarının bir şehir veya kasaba etrafında koştuklarını görmek, oraya
yağacak yağmura veya gelecek sele delâlet eder. Rüyada düşmanın yüzünü tam
görmek, bir düşmanla barış yapmaya alâmettir. Yine düşman, zafere, yardıma ve
Cenâb-ı Hakkın teyidine delâlet eder.
Rüyada düşmanını esir ettiğini görmek, şiddetli üzüntü ve büyük kederdir.
Rüyada düşmandan kaçtığını görmek, bulunduğu ahlâkın kendisinden gitmesine
işarettir. Rüyada düşmanı muhasara ettiğini görmek, müşrikler üzerine galip gelmeye,
onları enseleyip helak etmeye delâlet eder. Bazı kere de kabızlık sebebiyle hastalığa
delâlet eder.
* DÜŞMANLIK: Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada biriyle kendi arasında
düşmanlık ve adavet olduğunu görmek, o kimse ile dostluk ve muhabbetin husulüne
delâlettir.
Bir kimsenin rüyada Allah’ın düşmanlarına düşman olduğunu görmesi, imana; onlara
muhabbet etmek ve onlarla dost olmak ta, Allah’ın, kitabına ve Resulü’nün sünnetine
muhalefet edip yüz çevirmeye delâlet eder.
Yine rüyada bir başka insana karşı düşmanlığını açıkça ilân etmek, o insanla
Fihrist’e dön
dostluğa işarettir. Bazı kere de düşmanlık gizli şeyleri aşikâr etmeye alâmettir.
Rüyada büyük bir zat ile düşmanlıkta bulunduğunu görmek, kalb sevincine ve sırtın
kuvvetliliğine delâlet eder.
* DÜŞMEK: Bir kimsenin rüyada yüksek bir yerden aşağıya düştüğünü görmesi, iyilik
ve hayırdan şerre düşmeye işarettir.
Denilmiştir ki: “Rüyada üstüne birinin düştüğünü görmek, düşmanın ona zaferine; dağ
ve duvar gibi yüksek bir yerden düştüğünü görmek, murad ve maksudunun yerine
gelmemesine, bir darbe tesiriyle düştüğünü görmek, bela ve musibete; ayağı kayıp
düştüğünü görmek de, felâkete giriftar olmağa delâlet eder.”
Kirmanî demiştir ki: Rüyada yüzü üstüne düştüğünü görmek (eğer secde için
değilse) hayır ve iyilik değildir. Damdan, duvardan, ağaçtan, dağdan ve bunlar gibi
yerden düştüğünü gören kimse, murad ve maksuduna eremez. Dininde kuvvetli ve
kavi olmayan birinin rüyada düşmesi, günaha ve fitneye delâlet eder.
Rüyada düşmek, düştüğü yerin durumuna göre mânâ ifade eder. Mesela: Düşülen
yer çimenlik ve yeşillik veya salih kimselerin toplandığı bir yer ise hayra delâlet eder.
Düşülen yer harabe ve yırtıcı hayvanların içerisi ise, bu rüyada hayır yoktur ve akıbetin
kötü olacağına işarettir.
Rüyada bir damdan düşüp elinin veya ayağının kırıldığını görmek, nefse, mala ve
dosta gelecek bir musibete alâmettir. Rüyada ayağı kayıp düşmek de haram mala
delâlet eder.
* DÜZENLENMİŞ YER: Bir kimsenin rüyada bir dağı ve bir tepeyi herhangi bir
düzeltici olmaksızın, kendi kendine düzlenmiş olarak görmesi, isim veya eserin yok
olmasına, bazı kere de verdiği sözü yerine getirmeye delâlet eder.
Şunu hemen ifade edelim ki, her şeyin en doğrusunu Allahu Teâlâ bilir. Rüyaların
gerçek olması için günahlardan sakınmak ve Allah’a kulluk etmek gerekir. Hem her
görülen rüya da çıkacak diye bir şey yoktur. Zaten rüyalar hep gerçekleşse dünya
gülistana dönerdi.
Allah’a dayan ey kul, süpür yürekten gamı,
Ben dağlara dayamam, Rabbim varken arkamı!

Reklamlar

D harfi rüya tabirleri listesi 1

DABBAĞ: Rüyada dabbağ görmek, kan alan kimse ile tâbir olunur. Çünkü
dabbağcı hayvan derilerini ıslah eder, kan alıcı kişi de insanın vücudunu afiyete
kavuşturur.
Bir kimsenin rüyada bir doktoru dabbağcı olarak görmesi, o doktorun tıp ilminde
mahir ve üstad olmasına ve elinden birçok hastanın şifa bulmasına delâlet eder.
Bazı kere de dabbağcı görmek, ıslah edici bir adama işarettir. Rüyada kendini bir deri
fabrikası içinde görmek, bir hastayı ziyaret edeceğine alâmettir. Yine rüyada dabbağ
görmek, insanları iyilikle yola getiren bir adama işarettir.
Dabakçı, eğer dünya işlerine alâmet ise, rüya sahibinin tehlikeden selâmet
bulacağına; eğer din işlerine delâlet ediyorsa, bu kere de kıtlık ve yoksulluk içindeki
bir fakire yemek yedireceğine delâlet eder.
* DABBETÜ’L-ARZ (Kıyamette deccal ile beraber ortaya çıkacak olan bir hayvan):
Bir kimsenin rüyada Dabbetü’l-Arz denilen hayvanın çıktığını görmesi, haber ile tâbir
edilir. Çünkü,bu hayvanın zuhuru kıyamet haberlerindendir. Rüyada bu hayvana
binmiş veya mâlik olmuş görmek, iyilikle emredip kötülükten men etmeye delâlet
eder. Bazı kere de bu rüya, müminlerin zafere ermesine, münafıkların da helakine
işarettir.
* DADI: Kişinin rüyada dadı görmesi, iyi bir habere delâlet eder. Çünkü dadılar çocuk
terbiyecisidir. Rüyada dadısının elini öpüp duasını aldığını görmek, dünya ve ahiret
memurluğunu ve Cenab-ı Hakk’ın rızasına delâlet eder.
Bazı kere de dadı görmek, doğacak bir çocuğa delâlet eder.
* DAG: Bir kimsenin rüyada dağ görmesi, şanı yüce ve şöhretli bir sultana delâlet
eder. Yine kişinin rüyada bir dağ üzerinde “Elhamdülillah” diyerek Allahu Teâlâ’ya
hamd ettiğini görmesi, adil bir devlet reisine delâlet eder.
Yine rüyada kendisini dağ üstünde gören kimse, bütün arzu ve isteklerine kavuşur ve
şanı yüce olur.
Rüyada dağın yayılıp açıldığını ve değirmileştiğini görmek, kalbi katı ve çetin bir
kadına alâmettir. Veya gam, keder ve de insanın himmetinin son derecesine işarettir.
Rüyada dağ üzerinde ağaçlar görmek, makama, yüksekliğe, insanlar nezdinde güzel
isimle anılmaya ve şöhrete delâlet eder.
Bir kimsenin bir dağ üzerinde secde ettiğini veya ezan okuduğunu görmesi, eğer
ehilse vali olacağına veya yüksek bir memuriyete getirileceğine delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada dağ görmek, dört veçhe ile tâbir olunur:
a) Mülk ve sultan,
b) Zafer,
c) Riyaset,
Fihrist’e dön
d) Rahata kavuşmak.
Danyal (a.s.) demiştir ki: Rüyada bir dağın üstünde olup bunu kendi mülkü
zannettiğini görmek, kadri yüce bir kimseye delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada Arafat, Cûdi, Uhud ve Tur dağlarından herhangi birini görmesi,
ulema ve salihlerin hizmetinde bulunacağına delâlet eder. Rüyada dağın kendisiyle
beraber yürüdüğünü görmek, çıkması muhtemel bir harp ile tâbir olunur.
Yine dağın semâlara yükselerek insanların başları üzerinde olduğunu görmek, bütün
insanları kaplayacak korku ve şiddete delâlet eder.
Rüyada üzerinde nebatat ve su bulunmayan bir dağı görmek, kâfir ve azgın bir melik
ile tâbir edilir. Eğer dağda nebatat biter ve sular da çağlar ise, bu defa, o rüya dindar
bir devlet reisine delâlet eder.
Rüyada dağın yandığını veya düştüğünü görmek, şanlı, yüksek ve makam sahibi bir
zatın vefatına veya sultanın o kimseye galip gelip kahretmesine delâlet eder.
Rüyada çıkmakta olduğu dağın yarısına geldiğinde, orada kalıp ne aşağı inmeye, ne
de yukarı çıkmaya imkân bulamadığını görmek, ömrünün yarısında vefat edeceğine
delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada gökten, şehir üzerine bir dağın indiğini görmesi, o şehre yeni bir
valinin geleceğine delâlet eder.
İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada kendisini bir dağ üzerinde görmek, ana
babaya âsi olmak ve yakın ecel ile tâbir olunur. Dağ üzerinde oturması onun
ölümüdür. Dağ eteğinde olması ise, hayat ve yaşayışının müddetine delâlet eder.
Rüyada dağların canlandığını sonradan tekrar eski hallerine döndüğünü görmek, o
mıntıka halkına gelecek şiddetli bir korkuya delâlet eder. Ancak Allahu Teâlâ o
korkuyu sonradan onlardan kaldırır.
Bazı kere de rüyada görülen dağlar ve yüksek tepeler, şiddetli üzüntüye, bağırıp
feryat etmeye, ızdırap ve işsizliğe delâlet eder.
İmam Nablusî demiştir ki:
“- Rüyada dağ ve dağın yürüdüğünü görmek şiddet ve korkuya bazan da yolcu için
denizde boğulmaya delâlet eder. Dağın yükselip gökte bir bulut gibi olduğunu
görmek, azabı mucip olan bir hadisenin çıkmasına işarettir.”
Rüyada bir dağa yaslandığını görmek, kuvvetli bir melike dayanmaya, dağın
gölgesinde oturduğunu görmek, bir melikin himayesine sığınmaya ve rahatlığa delâlet
eder.
Bazı kere rüyada görülen dağlar, meliklere, âmirlere, sâlihlere ve âlimlere delâlet
eder. Bazan da dağ, din ve dünya sahibine işarettir. Rüyada dağın yere battığını
görmek, o yerin idarecisi veya büyüklerinden birinin ölümüne alâmettir.
Kirmanı demiştir ki: Rüyada bir dağa sahip olduğunu görmek, kalbi katı, şanı büyük
bir zâta arkadaş olmaya delâlet eder. Bir dağın etrafında dolaştığını görmek, büyük
bir kimseye intisab ile tâbir olunur.
Fihrist’e dön
Rüyada sarp bir yokuştan düzlük bir yere çıktığını görmek, yetim ve hastalara iyilik ve
ihsanda bulunmaya delâlet eder. Bazı kere de dağ, gemilerin demirleyip bekledikleri
limana; bazan da, efendi ve anne gibi, insanın kendisine sığınıp himayesine girdiği
kimseye işarettir.
Rüyada bir dağda mağaraya girdiğini gören kimse, emniyet, istikrar ve vakara erişir
ve sadece Rabbine tevekkül eder. Dağa düzgün bir yoldan geldiğini görmek ise,
maksat ve arzuya vâsıl olmaya delâlet eder.
Selimi demiştir ki: Rüyada dağ görmek, büyük bir kısmete alâmettir. Rüyada bir dağa
tırmandığını gören kimse, kârlı ve kazançlı bir iş için sefere çıkar.
Bir kimsenin dağda çimenler üzerinde ibadet ettiğini görmesi Cenâb-ı Hakk’ın
rızasına delâlet eder. Dağ eteğinde kaynayan bir sudan abdest aldığını görmek ve
namaz kılmak, günahlardan temizlenmeğe ve kalb safasına delâlet eder.
* DAG YOLU: Bir kimsenin rüyada dağ yolunda kolaylıkla ilerlediğini görmesi,
hidayete, helâl kazanca ve sefere delâlet eder.
* DAĞARCIK: Bir kimsenin rüyada dağarcık görmesi, sır saklamak ile tâbir olunur.
Bazı kere de dağarcık görmek, malın muhafızı ve eşyanın bekçisine işarettir. Yine
dağarcık rüyası, yolculuğa ve insanın omuzuna aldığı çocuğa işarettir. Rüyada,
dağarcığın aniden elinden yok olduğunu görmek, bazı menfaatlerinin elden
gideceğine delâlet eder.
* DAĞLAMAK: Bir kimsenin rüyadae dağlama görmesi, harcanan mala işarettir. Bazı
kere de bu rüya hastalık ile tâbir olunur. Yine rüyada dağlama görmek, acı ve şiddetli
söze delâlet eder.
Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada dağlama görmek, büyük ve yüce bir
mertebeye delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada ateşle dağlanmakta olduğunu görmek, malın
zekâtını vermemeye veya devlet reisinin hizmetinde bulunmaya delâlet eder.
Danyal (a.s.) buyururlar ki: Bir kimsenin rüyasında dağlandığını veya birini
dağladığını görmesi, faydasız söze ve kalben müteessir olmaya delâlet eder.
* DAKTİLO: Kişinin rüyada kendisini daktilo yazıyor görmesi, bazı üzücü işlere el
atacağına delâlet eder. Daktilo görmek, bazı kere de devlet kapısı ile tâbir olunur.
* DAL: Rüyada üzerinde renk renk çiçekler açmış bir dal görmek, nimet ve menfaate
ve hayırlı mala delâlet eder. Yapraksız, çiçeksiz, kupkuru dal görmek, bunun zıddı.
* DALAK: Kişinin rüyada dalağının sağlam olduğunu görmesi, mal koyduğu ambarın
sağlamlığına ve sevince alâmettir. Rüyada dalağının ağrıdığını görmek, aile ve
kendisinin geçim kaynağını kötüye kullanmaya delâlet eder.
Cafer-i Sâdık hazretleri buyururlar ki: Rüyada hayvanların dalaklarını görmek, mal ile
tâbir olunur. Eğer görülen dalak eti yenen hayvana aitse helâl mala, eti yenmeyen
hayvanın ise haram mala delâlet eder.
Rüyada kendi dalağını çıkarıp attığını görmek, malın israfı ile tâbir edilir. Rüyada iki
Fihrist’e dön
dalağının olduğunu görmek, eldeki malının iki kat olmasına, dinde kuvvet husulüne
delâlet eder.
* DALAK BALI: Bir kimsenin rüyada dalak balı görmesi. helâl mal ile tâbir olunur. Bu
rüya aynı zamanda helâl mirasa da delâlet eder.
Rüyada önünde bir başka şeyle beraber konulmuş dalak balı görmek, şanı yüce bir
ilmi elde etmeye ve halkın o ilmi ondan dinlemek arzusunda olduklarına alâmettir.
Yine denilmiştir ki: Rüyada dalak balı görmek, riya gibi bazı şeyleri ameline
karıştırmaya, saf bal görmek de, salih ve güzel amellere delâlet eder. Bazı kere de
dalak balı yemek, harpte şehit olmaya işarettir.
Yine dalak balı görmek, helâl rızka, sahibinden gasbetmekle alınmış mala, hastalık
ve dertlerden şifa bulmaya veya rüya sahibinin yapacağı ya da kendisi için yapılacak
şahitliğe işarettir.
* DAĞ KEÇİSİ: Rüyada dağ keçisi gömmek, haddi tecavüz eden bir adam ile tâbir
olunur. Yine bir kimsenin rüyada dağ keçisine, keçiye veya koça rastgeldiğini
görmesi, büyük bir melikten ele geçecek mala delâlet eder. Çünkü dağ zorba bir
meliktir. Yine rüyada vahşi hayvanları avladığını görmek, ganimete delâlet eder. Bazı
kere de rüyada dağ keçisine rastladığını görmek, zarar ile tâbir olunur. Keçinin
etinden yediğini görmek de, melikin adamlarından gelecek bir mala işarettir.
* DALGA: Rüyada kişinin dalga görmesi, azab ve şiddete delâlet eder.
Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada dalga görmek dünya azabına alâmettir. Bir
kimsenin rüyada dalgaya kapılıp sürüklendiğini görmesi,Allahu Teâlâ’nın emirlerinden
yüz çevirmeye ve günaha delâlet eder.
* DALGIÇ: Bir kimsenin rüyada dalgıç görmesi, devlet reisi veya onun vekili ile tâbir
olunur. İnci çıkarmak gayesiyle denize girdiğini görmek, devlet reisinin hizmetine
delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, bir âlimden ilim talep etmeye veya tüccardan mal
istemeye işarettir. Rüyada denizden elde ettiği inci miktarınca arzu ve emeline
kavuşur.
Yine rüyada dalgıç görmek, çetin işlere pervasızca giren kimseye delâlet eder. Bazı
kere de dalgıç görmek, mürşitlerin yoluna uyan, muhakkiklerin söyledikleri sözlerin
inceliklerine vakıf ve halkın önderi olan büyük bir âlime alâmettir.
Yine dalgıcı görmek, faydasız olmakla beraber, sultana hizmet uğrunda canı malı her
şeyi tehlikeye sokan bir adama işarettir.
İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada denize dalıp bir inci çıkardığını görmek,
devlet başkanı veya onun vekilleri tarafından gelecek mala veya ilim ve marifete
delâlet eder.
Cabirü’l-Mağribî de şöyle demiştir: Rüyada denize dalıp bir şey çıkaramadığını
görmek, ilim ve Kur’ân tahsilinde başarısızlığa delâlet eder. Denize dalıp büyük bir
inci çıkardığını gören, muradına nail olur.
* DALKAVUK: Rüyada dalkavukluk halini görmek, sadaka ve memnuniyet verici
işlere delâlet eder. Bir kimsenin rüyada bir dalkavuk ile arkadaşlık ettiğini görmesi,
Fihrist’e dön
kendisinden menfaat bekleyen adama delâlet eder.
* DALYAN: Rüyada dalyan görmek, eve gelecek bolluk ve be rekete ve çocukların
rızkının artacağına delâlet eder. Yine deniz de kurulu bir dalyan görmek, talihin açık
ve kısmetin bolluğuna alâmettir. Dalyanda bir sürü balıkların ağlara takıldığını görmek
ise, kazancın artması ile tâbir olunur. Memur ve işçide maaş artışına işarettir.
Bekâr bir adamın rüyada dalyan görmesi, yakında evleneceğine delâlet eder.
* DAM: Rüyada dam görmek, asil ve soylu bir hanımla evlenmeye delâlet eder. Bazı
kere de dam görmek, kadri yüce bir erkeğe işarettir. Bir kimsenin rüyada dam
üstünde süratle koştuğunu görmesi, kendisine isabet edecek bir belâya alâmettir.
Rüyada damlar üzerine indiğini görmek, eğer yaz mevsiminde ise rahatlığa, feraha,
üzüntü, keder, sıkıntı ve hastalıkların gitmesine ve sırların meydana çıkmasına
delâlet eder.
Yine kişinin rüyada ve dam üzerinde herhangi bir iş ile uğraştığını görmesi, hiç
beklemediği bir dostunun geleceğine delâlet eder. Rüyada evin damında kiremit
aktardığını görmek, haset ehlinden bazı kimselere işarettir.
Cabirü’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada bir dama çıktığını görmek, şerefi yüksek bir
mevki ile tâbir olunur. Damda ot bittiğini görmek ise bunun zıddı…
* DAMA: Bir kimsenin rüyada dama oynayıp kazandığını görmesi, fakirlikten kurtulup
zenginliğe erişeceğine; hastalıktan sonra şifaya kavuşacağına delâlet eder. Oyunu
kaybettiğini görmek ise, keder, üzüntü ve sıkıntıya alâmettir…
Denilmiştir ki: Rüyada dama ve tavla oynamak batıl ve muzır şeylerle meşguliyete
delâlet eder.
Ebu Saidü’l-Vaaz da şöyle tâbir etmiştir: Rüyada dama ve tavla oynadığını görmek,
günaha dalmak, ticarette zarar, şeref ve haysiyette noksanlıktır.
* DAMAK: Bir kimsenin rüyada damak görmesi, zevç ile zevceye, iki ortağa veya iki
çocuğa ve bunların müşterek çalışmalarına delâlet eder.
* DAMAR: Bir kimsenin rüyada damar görmesi, ev halkı ile tâbir olunur. Çünkü
insana en yakın olanlar kendi hane halkıdır. Rüyada görülen damarın güzelliği o zatın
güzelliğine, damarın bozukluğu da yine o kişinin bozukluğuna işarettir.
Kirmanî demiştir ki: Rüyada damar ve sinirlerinin arttığını görmek, yakın akraba ve
neslin artacağına delâlet eder.
Rüyada damarın kesildiğini görmek, rüya sahibinin ölmesiyle akrabasından
ayrılmasına işarettir.
Nablusî (rh.a.) demiştir ki: İnsanın damarı aşiret ve kabilesidir. Damarlarından birinin
yok olduğunu görmek, ölüm veya ziyaret etmemekle akrabasından ayrılmaya delâlet
eder. Damarlar bostanın su kanalı gibidir. Çünkü insan da ağaca benzer. Rüyada
damarlardan birinin veya tamamının kesildiğinin görülmesi, rüya sahibinin bahçe ve
bostanının su yolunda meydana gelecek bozukluğa alâmettir.
Fihrist’e dön
Bir kimsenin rüyada elinin damarlarından kan aktığını görmesi, eğer zengin ise, o kan
miktarı elinden mal gideceğine işarettir. Fakir hakkında ise, akan kan miktarı ele
geçecek mala delâlet eder.
Rüyada damar ve sinirlerde bir ağrı, bir sızı olduğunu görmek, üzüntü, keder ve
sıkıntıya delâlet eder. Yine sinirlerinden veya damarlarından birinin koptuğunu
görmek, işlerin çıkmaza gireceğine ve bozukluğuna delâlet eder.
* DAMAT: Damadı olmadığı halde rüyada damadı olduğunu görmek, düşmana galip
gelmeye ve korkudan emin olmaya işarettir. Kendisinin damat olduğunu görmek,
sevinç, sürür ve feraha delâlet eder.
Rüyada genç ve güzel bir kızla evlendiğini görmek, zengin kimselerle tanışmağa ve
onlardan gelecek menfaata delâlet eder. Rüyada damadı ile bir sofrada yemek
yediğini görmek, devlet ve hükümetten gelecek bir menfaata işarettir.
* DAMGACI: Bir kimsenin rüyada damgacıyı görmesi, yaldızlı ve süslü sözler
söyleyen, içi ve dışı bir olmayan hilekâr bir adama delâlet eder. Yine rüyada
damgacıyı görmek, kâtibe, şiir söyleyen bir edibe veya çalgı çalarak insanları
eğlendiren kişiye alâmettir.
Kişinin rüyada damga görmesi şöhrete delâlet eder. Bir kâğıda damga pulu yapıştırıp
imzaladığını görmek, halk arasında tanınmaya ve şöhrete delâlet eder. Rüyada bir
yerden nice pullar aldığını görmek, büyük işlere ve sefere delâlet eder.
Yine rüyada elindeki bir âletle bazı hayvanlara kızgın damgalar vurup onları
işaretlediğini görmek, mal ve mülk ile tâbir olunur. Bir kâğıdı mühürle damgaladığını
görmek, büyük bir iş hususunda biriyle ortaklığa işarettir.
* DANS: Nablusî (rh.a.) demiştir ki:
“- Rüyada yapılan dans, musibettir. Bir kimse rüyada bir başkası için dans etse o
kimse diğerine musibette ortak olur. Bir kişi kendi evinde yalnız başına dans etse,
ferahlanır ve karnı doyar. Çünkü dans, ancak tok karnına yapılır.”
Hasta adamın rüyada dans ettiğini görmesi, ızdırabının artacağına işarettir. Zindan
evinde olan bir mahkumun rüyada dans ettiğini görmesi, zindandan kurtulmaya
delâlet eder. Küçük çocuğun rüyada dans ettiğini görmek makbul değildir. Zengin
veya fakir, rüyada hanımının dans ettiğini görmesi, utanılacak bir halin zuhuruna
delâlet eder.
Bir insan, erkek veya kadın, hasta olanın rüyada dans ettiğini görmesi, hastalığının
uzun müddet devamına alâmettir.
Deniz seferinde olan birinin rüyada gemi içinde dans ettiğini görmesi, o zatın gemide
uğrayacağı şiddete alâmettir. Fakir birinin dans etmesi, onun dövülmesine işarettir.
Rüyada kendi evinde dans ettiğini ve etrafında aile halkından başka kimsenin
olmadığını görmek, hepsi için hayıra delâlet eder. Yine bir kişi rüyada zevcesinin,
oğlunun veya akrabalarından birinin dans ettiklerini görse, bu rüya da, onlar için hayır
ve berekete delâlet eder.
* DANSÇI: Rüyada dansçı görmek, eğer kendisi için dans edi yorsa musibet ile tâbir
olunur. Bir başkası hesabına dans ediyorsa, dans edilen kişi ile dans eden arasında
Fihrist’e dön
müşterek bir belanın ve musibetin meydana gelmesine işarettir.
Rüyada dansçı kadın görmek, dünyaya ve yorgun kimse için de rahata delâlet eder.
Oynayan, raks eden maymun görmek, müşriklerin terbiyecilerine ve onların
çocuklarına alâmettir.
Bekâr bir kimsenin rüyada dansöz görmesi, evlenmek ile tâbir olunur. Evli adamın
aynı rüyayı görmesi, doğacak bir çocuğa delâlet eder. Bazı kere de dansöz görmek,
çok sevinçli bir haber ile tâbir edilir.
* DANTEL: Rüyada dantel görmek, bazı hareketlerin hiç düşünülmeden yapıldığına
delâlet eder.
* DAR ELBİSE: Dar elbise rüyası, dinî emirlerle tâbir edilir. Şöyle ki: Bir kimsenin
rüyada dar bir elbise içinde bulunduğunu ve kıpırdayamayacak kadar kendisini
sıktığını görmesi, dinî emirleri yerine getirmediğine delâlet eder. Rüyada, giydiği dar
elbisenin bazı yerlerinin sökülüp ayrıldığını görmek, günahların af ve mağfiretine
işarettir.
Rüyada dar ve sıkıcı bir yer görmek iyiye alâmet değildir. Ancak dar bir yerden
kurtulduğunu görmek, üzüntü, keder ve sıkıntılardan halâs olmaya delâlet eder.
* DARAĞACI (İdam sehpası): Bir kimsenin rüyada darağacı görmesi, selâmet,
kurtuluş ve üzüntülerin son bulmasına delâlet eder. Rüyada kendisinin asıldığını
görmek, günahlardan kurtuluşa işarettir. Çünkü asılan kişi, cürmünden dolayı
asılmıştır.
* DAR BOĞAZ: Rüyada görülen dar boğaz, aydınlığa işarettir. Çocuk da dar bir
yerden kurtulup dünyaya, aydın bir mekâna gelmektedir. Yine rüyada dar bir yerden
geçtiğini görmek, düzgün gitmeyen işlerin rayına oturacağına delâlet eder.
* DAİRE: Kişinin rüyada bir daire görmesi, şöhrete, evliliğe; bazı kere de hüzün ve
kedere delâlet eder.
* DARBUKA: Bir kimsenin rüyada darbuka görmesi veya çaldığını duyması, yahut
kendisinin çalması hayır ile tâbir olunur. Çünkü haç kafileleri Arafata giderken
tekbirlerle beraber darbuka da çalarlar.
Yine rüyada darbuka görmek, sevindirici bir habere işarettir. Darbuka çaldığı halde
sesinin çıkmadığını görmek ise, üzüntü ve keder veren bir habere delâlet eder. Bazı
kere de darbuka görmek, iftiraya uğramaya işarettir.
* DARGINLIK: Nablusî demiştir ki:
“- Rüyada dargın olduğunu görmek, bir sebebe binaen değilse aniden gören kişinin
ölümüne delâlet eder. Bazı kere de dargınlık, rezil ve rüsva olmasını gerektiren
şeyleri yapmaya ve hastalıklara alâmettir. Çünkü dargın kimsenin sinirli ve kızgın
olduğu demlerde hâli değişir.”
Bazı kere de rüyada dargınlık hali, fakirliğe ve eldeki malı lüzumsuz yere harcamaya
delâlet eder.
* DARI: Bir kimsenin rüyada darı görmesi, kendisine diğer malların karıştırıldığı bir
mal ile tâbir olunur. Bazı kere de darı görmek, tembelliğe, eldeki malın gitmesine
Fihrist’e dön
işarettir. Pazardan darı satın aldığını görmek, kâr getirecek bazı teşebbüslerde bulunmaya
delâlet eder. Yine darı görmek, ele geçecek mala işarettir.
* DAVA: Rüyada dâva görmek, eğer biri ile dâvâlı ise onunla anlaşmaya ve sulha
delâlet eder.
* DAVAR (Koyun sürüsü): Kişinin rüyada davar görmesi, her yerde sözünün
geçeceğine, ilme ve ilmin eserine tâbi olmaya delâlet eder. Rüyada bir koyun
kestiğini, derisini yüzdüğünü, etini taksim ettiğini görmek, mevkiin artacağına işarettir.
Ve bu rüya zenginlik ile de tâbir olunur.
Rüyada davar tırnağı görmek, bir yerden bir yere göç etmeye delâlet eder. Sapık ve
günahkâr birinin davar tırnağı görmesi, hidayet ve tevbe ile tâbir edilir ve ona hidayet
erişir. Rüyada hayvanları görmeksizin evler arasında davar tırnaklarını görmek ve
seslerini işitmek, yağmur ve sellerin meydana çıkmasına delâlet eder.
* DAVETİYE: Rüyada kendisine bir davetiye geldiğini görmek, sevindirici bir habere
işarettir. Mahkemeye gittiğini ve hakimin huzuruna çıktığını görmek, işlerin
selâmetine delâlet eder.
* DAVUD (a.s.): Bir kimsenin rüyada Hazret-i Davud (a.s.)’ı görmesi, kuvvet ve
saltanat ile tâbir olunur ve o kişi muradına erişir. Yine rüyada Davud (a.s.)’ı görmek,
takvayı iltizam etmeye ve Allah katında makbuliyete delâlet eder.
Yine Davud (a.s.)’ı görmek, silaha ve demirden yapılmış âletlere delâlet eder. Çünkü
Davud Nebi eli ile demiri mum haline getirirdi. Bu rüyayı gören kişi eğer demirci ise,
sanatından çok fayda görür ve rızkı geniş olur.
Bazı kere de onu görmek, bir makama geçmeye işarettir. Yine onun rüyada
görülmesi, kadınlarla imtihan olmaya, kadınlar tarafından meydana gelecek şiddete
delâlet eder.
Bir kişinin Davud (a.s.)’ı rüyada görmesi, eğer o işe ehilse, valiliğe, şehrin reisliğine
veya hakimliğine işarettir.
Rüyada zalim biri Hazret-i Davud’u öfkeli bir halde görse, kendisine Allahu Teâlâ
tarafından gönderilecek bir musibete delâlet eder. Salih bir kimsenin Davud Nebi’yi
rüyada görmesi, hayrın artması ile müjdelenmeye, Allah için çok ağlamaya ve huşuya
delâlet eder.
Bazı kere de onu görmek, Kur’ân-ı Kerim okumaya, zikir ve tesbihe, okumak
sebebiyle gelecek zevk ve neşeye, günah ve kötülüklerden temizlenmeye ve Allahu
Teâlâ’ya tevbe edip tevbesinin kabul olunmasına alâmettir. Çünkü Davud (a.s.) çok
Zebur okur, güzel sesi ile imanlı gönülleri dağlardı.
* DAVUL: Bir kimsenin rüyada davul görmesi, hoş bir haber ile tâbir olunur. Ancak
bando davulunu görmek, her halinde yüce Allah’a şükür ve hamd eden kişiyi
görmeye delâlet eder. Rüyada, gaziler ve cengaverler için çalınan davulu görmek,
izzet ve şerefe, elde edilecek bir nimete alâmettir. Davulcuyu görmek, haberleri
getirip götüren kimseye delâlet eder.
Omuzunda davulu olan birini görmek, koğucu ve şarap satan adama delâlet eder.
Rüyada kendi elinde davul olduğunu ve evinde davulla oynadığını ve çağırıp
Fihrist’e dön
bağırdım görmek, bela ve musibet ile tâbir olunur. Ve o adama bir musibet erişir.
Rüyada bizzat kendisinin davula dönüştüğünü görmek, batıl bir şey olduğundan tâbir
edilmeye değmez.
Kişinin Hac kafilesine çalınan davulu görmesi, rehber ve kılavuza alâmettir. Gaziler
için çalınan davulu görmek de böyle tâbir edilir.
Kadın tabiatlı, huyu kötü ve alçak bir adamın davulunu görmek ise, ayıplı ve kötü bir
kadını görmeye işarettir.
Yine rüyada kadınlara ait davulu görmek, batıl yollarla elde edilen faydası az ve
düşmanı çok olan bir ticarete delâlet eder.
Denilmiştir ki: Bando davulunu görmek, yalan habere, devlet başkanına ait davulu
görmek, sultana haber götüren kimsenin ölümüne alâmettir.
* DAVULCU: Bir kimsenin rüyada davulcu görmesi, haberleri getirip götüren adama
delâlet eder. Davulcu görmek, bazı kerede şiddetli ve korkunç bir hastalığa işarettir.
Yine davulcu görmek, insanın arkası ile veya sultanların adamı ile tâbir olunur. Bu
sebeple rüyada davulcuyu gören kimse bir başkasının arkasını görür.
* DAVUL SESİ: Rüyada görülen her türlü ses, şamata ve gürültü Çıkaran şeyler,
cimri bir takım zenginlere delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada kös ve davul çalmak, yalan ve uydurma
sözlere delâlet ettiğinden hayırsızdır.
* DAYAK: Rüyada dayak yediğini görmek, yakın bir zamanda birinden erişecek
yardıma delâlet eder. Rüyada kendisinin bir başkasını dövdüğünü görmek, bizzat o
kişiye yapacağı yardıma delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada zevcesi tarafından dövüldüğünü görmesi, eşinin yakınlarından
gelecek menfaate ve mala delâlet eder.
* DAYANMAK: Rüyada, bir duvara, bir ağaca veya bir taşa arkasını, yahut yanını
dayadığını görmek, işlerinde kolaylık ve rahatlık ile tâbir olunur. Bazı kere de
arkasına veya yanına dayanıp oturduğunu görmek, reislik ve başkanlığa delâlet eder.
* DAYI: Dayı, insanın en yakınlarından biridir. Bu sebeple rüyada dayı görmek,
herhangi bir şeyden dolayı yardıma ihtiyaç olduğuna delâlet eder. Yine rüyada dayı
görmek, manevî yardım ile tâbir olunur.
* DECCAL: Bir kimsenin rüyada Deccal’ın çıktığını ve ortalığı velveleye verdiğini
görmesi, düşmanın tecavüzüne ve yeryüzünde kan dökülüp fitne ve fesadın ortaya
çıkmasına delâlet eder. Misafir ve gurbetteki adamın bu rüyayı görmesi, yolunun
kesileceğine işarettir.
Bazı kere de Deccal’ı görmek, kâfirlere mahsus şehirlerden birinin fethedileceğine
alâmettir.
Yine rüyada Deccal’ı görmek, bid’at ve sapıklıkların meydan bulacağına delâlet eder.
Fihrist’e dön
Deccal’ın rüyada geçtiği yerler, üzüntü, keder, şiddet, zulüm ve hububat ve emlâkta
büyük âfetlerin meydana gelmesi veya yağmurun yağmaması sebebiyle hayrın men
edilmesine delâlet eder.
Yine rüyada Deccal’ın çıkması, halk arasından zuhur edecek bid’at ehli ve sapık bir
kimseye alâmettir.
* DEDE: Rüyada kendi dedesini görmek, hayır ve salaha delâlet eder. Kişinin bizzat
kendisini dede olmuş görmesi, uzunömre, gelecek günlerin sevinç ve sürür içinde
geçeceğine delâlet eder.
* DEF: Bir kimsenin rüyada def görmesi, musibet, üzüntü ve kedere delâlet eder.
Yine def görmek, kendisiyle beraber olan kimse hesabına şöhrettir. Def bir
hizmetçinin elinde görüldüğünde, o def, o hizmetçinin durumuna göre meydana
çıkacak iyi bir hayırdır.
Rüyada defi, bir erkekle beraber görmek, gören kimse için şöhrete delâlet eder.
Rüyada görülen def, bazı kere evlenmeye, bazı kere de uzaklardaki bir kimsenin
gelmesine işarettir.
Kirmani demiştir ki: Rüyada def çaldığını ve bunu usûl ve tertibi üzere üstadâne ifa
ettiğini görmek, ismi iyilik ile meşhur ve dili fena bir kadın ile evlenmeye delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada bir kadın veya hizmetçinin çaldığı def sesini
işitmek, neşe ve feraha; ihtiyar adamın çaldığı def sesini duymak, güzel talihe ve
devlete; bir genç adamın çaldığı defi dinlemek de düşman zuhuruna delâlet eder.
Ebu Saidü’l-Vaaz da der ki: Rüyada def çalmak, erkekler için şöhret veya musibete,
kadınlar için de hayra delâlet eder.
Yine rüyada ihtiyar bir adamın def çaldığını görmek, onun şöhret ve salâhına işarettir.
Nablusî demiştir ki: Rüyada def çalan kimseyi görmek, ferahlığa ve sevince delâlet
eder.
Rüyada, def çalan birinin hasta kimsenin yanına gittiğini görmek, o hastanın ölümüne
delâlet eder. Bazı kere de o hastanın şifa bulmasına alâmettir.
* DEF ZİLİ: Bir kimsenin rüyada def zili görmesi, münakaşaya, düşmanlığa ve
şöhrete delâlet eder.
* DEFİNE: Bir kimsenin rüyada define görmesi, helâl rızka ve ganimet malına delâlet
eder. Yine define rüyası, helâl kazanca, hiç beklenmeyen yerden gelecek mirasa da
delâlet eder. Rüyada hasta birinin yıkık yerde define bulduğunu görmesi, o
hastalıktan kurtulamayıp öleceğine işarettir.
Cafer-i Sadık (r.a.) demiştir ki: Rüyada Kasr görmek on vech ile tâbir olunur:
a) Nimet,
b) Mal,
c) Velayet,
d) Mertebe,
Fihrist’e dön
e) Riyaset (Baş olmak),
f) Şeref,
g) Saltanat,
ğ) Murada ermek,
h) Ferah,
ı) Sürür…
Yine rüyada bir köşke girdiğini ve orada define bulduğunu görmek, ele geçecek
nimete alâmettir.
* DEFİN: Rüyada ölerek defnedildiğini görmek, uzak bir yolculuğa işarettir. Rüyada
ölmeksizin kabre defnedildiğini görmek, eğer defneden kimseyi tanıyorsa, o adam
rüya sahibi hakkında zulme kalkışır ve bu rüya onun zulmüne delâlet eder. Veya
onun için söylenecek kötü söze işarettir.
Rüya sahibi kabirde öldüğünü gördü ise, kendisine yapılan o zulüm ile öleceğine
alâmettir. Eğer vefat etmeyerek kabirden çıktığını görürse, üzüntü, keder, borç ve
dertten kurtulmaya delâlet eder.
Rüyada güneş doğduktan veya öğleden yahut güneş battıktan sonra defnolunduğunu
görmek, kötülükle emredip iyilikten men etmeye delâlet eder.
Bazı kere de rüyada defin görmek, hastalık, hapis, evlenme, emanet ve rehin ile tâbir
olunur.
Bir kimsenin rüyada öldüğünü veya defnedildiğini görmesi, tevbe edemeden ölümün
vuku bulacağına alâmettir. Kendisini kabirden çıktı görmesi, tevbe ve istiğfar etmeye
delâlet eder.
Denilmiştir ki: Rüyada ölünün ölüyü defnetmesi, akrabalar arasında samimiyet ve
dostluğun birleşmesine işarettir.
* DEFTER: Kişinin rüyada defter görmesi, maişetiyle uğraşmaya ve kuvvetli şeyleri
zikretmeye delâlet eder. Bir devlet reisi için rüyada defter görmek, ilimlere, ülkelere
ve hazinelere işarettir. İşsiz güçsüz kimsenin rüyada defter görmesi, iş bulmak ile
tâbir olunur.
Rüyada memur ve işçi olan bir kimsenin kendi hesabını kâfi derecede verdiğini
görmesi, yüce kadre, geniş rızka delâlet eder. Yine rüyada defter görmek, menfaat ve
rızıklara, bazı kere de kast ve himmete, sıkıntı ve şiddete ve rızık temini için
yolculuğa delâlet eder.
* DEFTERDAR: Bir kimsenin rüyada muhasebeci ve defterdar görmesi, şiddet ve
azab sahibi kişi ile tâbir olunur. Eğer o muhasebecinin hesapta çetinlik göstermesi
vaki olursa, rüya sahibine ondan gelecek bir kötülüğe delâlet eder.
Rüyada güzel yüzlü, güzel kokulu, güzel ve temiz elbiseli kimseler tarafından hesaba
çekildiğini görmek, rüya sahibi için güzel ve iyi amel işlemeye delâlet eder. Görülen
rüya bu hallerin dışında zuhur ediyorsa, amellerde noksan ve kusurlara işarettir.
* DEĞİRMEN: Kişinin rüyada değirmen görmesi, aile halkının sıkıntı ve darlıktan
halâs bulmasına, fakirlikten sonra zenginliklerine, bekâr erkek için zevceye, bekâr kız
için kocaya ve evdeki hizmetçiye delâlet eder.
Fihrist’e dön
Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada değirmen görmek beş şekilde tâbir
olunur:
a) Sultan ve emir,
b) Vezir veya makamına kaim olan zat,
c) Kuvvet, kudret, iktidar,
d) Şecaat,
e) Zabıta memuru.
Değirmen yeri görmek dahi büyük bir reise ve hatırlı bir emire delâlet eder.
Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada değirmen görmek, düşmanlık ve adam
öldürmeye işarettir. Eğer değirmenin kimin malı olduğu bilinmiyorsa, husumet ve kıtal
o civar halkının tamamına şamildir.
Rüyada değirmen taşının buğdaysız ve boş olarak döndüğünü görmek, yolculuğa;
buğday veya diğer hububat üzerinde döndüğünü görmek umumi halin şöyle böyle
devamına delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada değirmen taşının döndüğünü görmesi, değirmendeki un
miktarınca gelecek hayra işarettir. Bazı kere de değirmenin döndüğünü görmek
yolculuk, buğdaysız dönmesi şiddet ve sıkıntı ile tâbir olunur.
Değirmen bulunmayan bir evde değirmen görmek, o ev için şiddet ve çetinliklere,
düşmanlığa işarettir. Değirmende buğday veya arpa yahut kendisinden istifade
edilecek faydalı bir şeyin öğütüldüğünü görmek, aile halkının işlerinin kolaylığına ve
rızıklarının genişliğine, hastalıklardan şifa bulmalarına delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada şehir ve kasabanın veya camilerin ortasında büyük bir değirmen
görmesi, eğer o şehir harap ise meydana çıkacak bir harbe delâlet eder.
Rüyada değirmenin kırıldığını ve bozulduğunu görmek, üzüntü ve kederden
kurtulmaya işarettir. Hapiste olanın da zindandan çıkmasına delâlet eder.
Bekâr bir adamın rüyada değirmen satın aldığını görmesi, evlenmek ile tâbir olunur.
Aynı rüyayı kızı veya oğlu olan görmüşse, oğlunu veya kızını evlendirir.
Rüyada yel değirmeni görmek, devamlı olmayan düşmanlığa delâlet eder.
Kirmanî demiştir ki: Rüyada değirmen taşının demirden veya bakırdan olduğunu
görmek, şiddetli düşmanlığa ve kıtale; değirmen taşının şişeden olduğunu görmek,
kadınlar yüzünden insanlar arasında vuku bulacak düşmanlığa delâlet eder.
Ibn-i Kesir de demiştir ki: Rüyada yel değirmeni görmek, harb ve kıtal ile tâbir olunur.
Halkın buğdayını öğütmek üzere bir yel değirmeni kuran (eğer lâyık ise) insanların
başına geçer ve onlara hükmeder.
Rüyada yel değirmeninin yelkenlerini boyalı ve nakışlı görmek, geçimin güzel
olmasına, maksada ermeğe, işlerin yolunda gitmesine delâlet eder.
Isfehanî demiştir ki: Rüyada bir değirmenin gerek su ve gerek hayvan ile döndüğünü
görmek, hayır ve bereketin husulüne, maişette kolaylığa delâlet eder.
Rüyada el değirmeni ile un öğüttüğünü görmek, büyük bir hayıra ermeye ve elinin
Fihrist’e dön
emeğinden kazandığından fukaraya infak etmeye alâmettir.
Bir kimsenin rüyada değirmenin taş öğüttüğünü görmesi, korku ve dehşete işarettir.
Yine değirmenin sebepsiz olarak döndüğünün görülmesi, ecelin yaklaşmasına delâlet
eder.
* DEĞİRMENCİ: Rüyada değirmenci görmek, değirmende öğütülen buğday
miktarınca kendi nefsini ve dünyasını ıslah etmekle meşgul olan bir kimseye
alâmettir.
Rüyada yaşlı bir değirmenci görmek, o kimsenin dedesi ve dostu vasıtasıyla
değirmende öğütülen unun miktarı ve değirmencinin gücü nisbetinde dünyanın o
kişiye meylettiğine işarettir. Rüyada genç bir değirmenci görmek, rızkının düşman
eliyle temin edilmesine delâlet eder.
Yine bir kimsenin rüyada değirmenci görmesi, halkı yaşamaya teşvik eden bir adama
delâlet eder. Bir kadının rüyada hububat öğüttüğünü görmesi, üzüntü ve kederlerin
gitmesine ve temizliğe alâmettir.
Bazı kere de değirmenci görmek, keder, düşmanlık, bir şeyi bir halden bir hale
sokmaya faiz ve güç işlerini kendi iradesiyle tamamlayan âmire delâlet eder.
Yine rüyada, kendisine yetecek kadar un öğüttüğünü görmek, kendisine yetecek
miktarda maişetini temin etmeye işarettir.
Bazan da değirmenci görmek, dünyaya meylederek ahireti unutmaya delâlet eder.
* DEĞNEK VE BASTON: İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada değnek veya
baston görmek, soylu ve asil bir kimse ile tâbir edilir. Bir değneğe veya bir asaya
dayandığını görmek, asil bir kimsenin yardımı ile emeline ulaşacağına delâlet eder.
Rüyada elindeki değneğin kısaldığını gören, muradına eremez. Uzadığını gören ise
arzu ve emeline nail olur.
Bir kimsenin rüyada elindeki bastonun birdenbire yılan haline geldiğini görmesi,
dostlarının kendisinden yüz çevirip düşman olacaklarının alâmetidir.
Rüyada elindeki bastonun kendisi ile konuştuğunu görmek, rızık, nimet ve menfaate
delâlet eder.
Rüyada birine bastonu ile vurduğunu görmek, o kişiye karşı söz söylemeğe işarettir.
Yine elindeki bastonla bir taşa vurduğunu taştan da suların fışkırdığını görmek, fakir
için zenginliğe; zengin için de malın artmasına alâmettir.
* DEĞİŞ-TOKUŞ: Rüyada elinde olan herhangi bir şeyi, daha iyi bir şeyle trampa
ettiğini görmek, dünya ve ahiretçe ondan daha hayırlı bir beden ve mükâfata nail
olmaya işarettir.
* DEHLİZ: Bir kimsenin rüyada dehliz görmesi, büyük işlere helâl olan şeylere ve akit
yapan hizmetçiye delâlet eder.
İmam Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Rüyada dehliz görmek, hasta ve kötürüm olan
kimsenin yürümesine ya da geçiminin iyi ve yerinde olmasına delâlet eder. Dehlizin
Fihrist’eFihrist
aydınlığı, genişliği ve güzelliği güzel akıbete; karanlık, sık ve eğri olması da kötü
akıbete alâmettir.
* DELİ: Bir kimsenin rüyada delilik hali görmesi, rüya sahibinin deliliği nisbetince eline
geçecek mala delâlet eder. Ne var ki o kişi o malı kötü arkadaşlar uğrunda harcar ve
lâyık olmadığı vechle infak etmeye çalışır.
Rüyada, kendi çocuğunun deli olduğunu görmek, baba için zenginliğe delâlet eder.
Yine rüyada arızasız meydana çıkan delilik, izzet ve zenginliğe ve dünyanın
kendisine yönelmesine ve onu arzu eden için de ferahlık ve sevince alâmettir.
Bazı kere de rüyada görülen delilik, cennete girmeye delâlet eder. Rüyada kadının
deliliği, senenin ucuzluk ve bolluğuna işarettir. Ayrıca delilik, aşka da delâlet eder.
Bazan da acı ve keder veren darbeye ve güzel amel işlemeye alâmettir.
Yine rüyada bir kişinin bir şeyin dokunması neticesi aklında noksanlık meydana
geldiğini görmesi, faiz yediğine işarettir.
* DELİKANLI: Bir kimsenin rüyada güzel yüzlü bir delikanlı görmesi, sürür ve sevince
delâlet eder. Yine rüyada genç ve yiğit bir delikanlı görmek, İbrahim (a.s.)’in meşhur
kıssasına kıyasen nasip ve düşman üzerine galip gelmeye işarettir.
Bazı kere de delikanlı görmek, anarşistlere, zalim kimselere onlara galip gelmeye ve
onlardan intikam almaya delâlet eder.
Ebu Saidül-Vaaz demiştir ki: Rüyada delikanlı görmek, düşmana delâlet eder. Eğer
görülen delikanlı beyaz ise gizli düşman, esmer ise zengin düşman, sarı ise ihtiyar ve
yaşlı düşmandır. Rüyada bir delikanlının arkasından gittiğini görmek, düşmana galip
gelmek ile tâbir olunur.
Nablusî (rh.a.) demiştir ki:
“-Bir genç rüyada güzel bitmiş bir ekin görse tüylerinin bitmesine işarettir. Bir
delikanlının tenha ve korkulu bir yerde bitki, çalı ve ağaç gibi şeyler görmesi onda
bitecek saç ve sakalın insanları ürküteceğine delâlet eder. Bazı kere de güzel yüz
görmek, 14 günlük ayı görmeye alâmettir.”
* DEMİR: Bir kimsenin rüyada demir görmesi ve onu elinde tutması, mal ve kuvvet ile
tâbir olunur. Demiri aldığını görmek, zayıflık ve acizlikten kurtulmaya ve kuvvete
delâlet eder.
Rüyada demir yediğini görmek, her yerde kurtuluş ve zafere ermeye işarettir. Yine
rüyada demiri ekmekle beraber yediğini görmek, geçim hususunda halka uymaya,
mihnet ve güçlüğe delâlet eder.
Nablusî demiştir ki:
“- Rüyada demiri dişi ile çiğnediğini gören kişi, kuvvetli bir kavme zarar verir ve
onların gıybetini yapar.”
Bir kimsenin rüyada demirden yapılan herhangi bir şeyi görmesi, insanlar için
menfaat ve kuvvete delâlet eder. Rüyada görülen keser, demir kürek ve iki yüzlü
balta gibi âletler insanın hizmetçisi ve ücreti olarak tâbir edilir. Yine rüyada bir demire
mâlik olduğunu görmek, güçlük ve sıkıntı ile rızka nail olmaya alâmettir.
Fihrist’e dön
* DEMİRCİ: Bir kimsenin rüyada demirci görmesi, kuvvetli, maharetli ve heybetli bir
adama delâlet eder. Çünkü demir, nice emeklerden sonra elde edilir. Bazı kere de
demirci görmek, ölüm meleği Azrail (a.s.)’a alâmettir ki, demir onun kuvvet ve şiddeti
dir.
Rüyada, demiri elinde mum misâli yumuşattığını görmek, nimete, rızka ve mülke nail
olmaya delâlet eder.
Rüyada tanımadığı bir demirciyi görmek, devlet reisine işarettir. Bazı kere de rüyada
demirci görmek, şer ve şiddetlere ve tasarruftan men olmaya delâlet eder. Bazan da
güç ve müşkül şeyi kolaylaştırmaya alâmettir. Çünkü demir ne kadar sert olursa olsun,
demirci onu ateşlerde yumuşatarak istediği şekle sokar…
Bir kimsenin rüyada demirci görmesi, aşçı, ekmekçi, bakırcı v.s. gibi geçimini ateşten
alan kişilere de delâlet eder. Yine demirci görmek, zenginliğe, nimete, işlerin
düzgünlüğüne, makam ve mevki üstünlüğüne delâlet eder.
* DEMİR KÜREK: Bir insanın rüyada demir kürek görmesi. hizmetçiye, menfaate,
rızık ve nimete delâlet eder. Çünkü demir kürek, toprak, çakıl ve çöplüklerin hepsini
sürüp götürür. Toprak ve çöplük ise mala işarettir.
Yine demir kürek görmek, bekâr için evlenmeye, ziraat sahipleri için berekete delâlet
eder. Rüyada demir kürekle toprak ve çöplük veya samanı süpürüp temizlediğini
gören, çok menfaata ve mala nail olur. Bazı kere de demir kürekle süpürmek iştahlı
olmaya delâlet eder. Demir kürek, gece ile de tâbir olunur.
Denilmiştir ki: Rüyada demir kürek görmek, zahmet ve meşakkatlere sabreden bir
kadına, bazı kere de rızık, menfaat ve hastalıklardan şifa bularak sevince erişmeye
delâlet eder.
* DEMİR OCAĞI: Rüyada demir ocağı görmek, kuvvetli ve şiddetli bir kişinin ev
halkından bir kadına delâlet eder. Eğer demir ocağı bakır veya tunçtan ise, o kadın,
mal, eşya ve dünya zinetlerine mâlik kimselerindir.
Ocakta veya tandırda alevli bir şekilde yanan ateşi görmek, rüya sahibinin meydana
gelecek çocuğuna delâlet eder. Bazı kere ocak görmek, ev işlerini yürüten kimselere
de işarettir.
Rüyada ateşsiz ocak görmek, üzüntü ve kedere; ateşli ocak görmek, ihtiyaçları
gidermeye ve rızıklara delâlet eder. Bazı kere de ocak görmek, kadın için kocaya,
binek hayvanına, meclis veya mansıp gibi insanın üzerinde bulunduğu şeye delâlet
eder.
Bekâr birinin rüyada bir ocağa mâlik olduğunu veya ocakta bir şey pişirdiğini görmesi,
yakında evleneceğine delâlet eder. Bu rüyayı evli adamın görmesi durumunda
doğacak çocuğa alâmettir. Kâfir bir adamın böyle rüya görmesi, hidayete ermeye ve
iman devletine delâlet eder.
* DEMİRCİ ÖRSÜ: Bir kimsenin rüyada demirci örsü görmesi, kuvvet ve mala delâlet
eder.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada demirci örsü görmek, beş vech ile tâbir
olunur:
Fihrist’e dön
a) Kadri yüce bir adam,
b) Menfaat,
c) Kuvvet,
d) Velayet,
e) İkbal…
Kirmanî de şöyle demiştir: Rüyada çekiç ile örs üzerine vurduğunu görmek, iki
kıymetli kimse arasında söz götürüp getiren, birini diğeri indinde gıybet ve aralarına
fitne sokan adama delâlet eder.
* DELLÂL: Bir kimsenin rüyada dellâl olduğunu görmesi, salâh ve hidayete ve salih
ameller işlemeye ve halk arasında medhü senaya nailiyete delâlet eder.
Dellâl görmek ise, salih ve muhlis bir kimseye delâlet eder. Bazı kere de dellâl
görmek, rüya sahibi için dedikodu yapılacağına işarettir.
* DENİZ: Denizden istifade çoktur, fakat her denize giren inci elde edemez. Ve
selâmet denizin kenarındadır. Bu sebeple bir kimsenin rüyada deniz görmesi,
kuvvetli, celâdetli ve insanların kendisine muhtaç olduğu şefkatli ve adaletli bir
sultana, yani dev let başkanına delâlet eder. Bu rüyayı tüccar görse mala, işçi ve
amele görse ustasına işarettir.
Rüyada denizin bütün suyunu içtiğini görmek, dünyanın birçok nimetlerine mâlik
olmaya delâlet eder. Ve bu zatın ömrü uzun olur.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demişlerdir ki: Rüyada deniz görmek altı şekilde tâbir olunur:
a) Melik ve sultan,
b) İnsanların büyüğü ve reisi,
c) Âlim,
d) İlim,
e) Mal,
f) İş ve gayret…
Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki:
“- Rüyada denizin üstünde yürüdüğünü ve fakat ayaklarının ıslanmadığını gören
kimse cehennem ateşinden kurtulur ve dünyada salâh erbabı insanlardan biri olur.”
Bazı kere de rüyada denizde yürüdüğünü görmek, sefere, üzüntü, keder ve gamdan
kurtuluşa ve büyük hayra delâlet eder.
Yine bir kimsenin rüyada denize gark olduğunu görmesi: Dünyaya ve dünya servetine
mâlik olmaya alâmettir.
Rüyada denizi bir baştan diğer bir başa yardığını görmek, üzüntü ve kederden
kurtulmağa, selâmet ve sürura ermeye delâlet eder. Yine kişinin rüyada deniz
görmesi, arzu ve isteklerinin yerine gelmesine ve gönül safasına delâlet eder.
Rüyada denizden su alıp bir kaba doldurduğunu görmek, çok mal biriktirmek ile tâbir
olunur. Veya yüce Allah o kişiye öyle bir devlet verir ki, o devlet sayesinde denizden
daha kuvvetli ve geniş bir mal yığar. Allahu Teâlâ, dilediğini hesapsız verir.
Rüyada denize girdiğini görmek, deniz gibi unvanı olan bir sultanın hizmetine girmeye
Fihrist’e dön
delâlet eder. Bir kimsenin rüyada denizin ortasında oturduğunu veya yattığını
görmesi, sultanın huzuruna gireceğinin işaretidir.
Rüyada denizden su içtiğini görmek, içtiği miktarca ilim ve edep elde etmeye
alâmettir. Denizi geçtiğini gören ise, düşmanın malından ganimet alır ve muradının
incisini elde eder. Çünkü Benî İsrail denizi geçip Firavun’un malını ganimet olarak
almışlardı.
Rüyada denizde yıkandığını görmek, günah ve hatalardan halâs olmaya, hüzün ve
kederin gitmesine delâlet eder.
Hasta bir adamın denizde yıkandığını ve abdest aldığını görmesi, Allahu Teâlâ’nın
ona şifa vereceğine; borçlu birinin görmesi, borç ve sıkıntıdan kurtulacağına ve
korktuğu şeylerden emin olmaya delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada deniz üstünde ayakta durduğunu görmesi, devlet reisi tarafından
ummadığı bir şeye nail olmaya delâlet eder. Denizde yüzdüğünü ve batarak
kaybolduğunu görmek, ömrün bitmesine ve helake delâlet eder. Rüyada suyun
kendisini kapladığını ve orada öldüğünü görmek ise, şehid olarak vefat etmeye
alâmettir. Çünkü denizde boğulan şehittir.
Denilmiştir ki: Bazı kere deniz görmek, ızdırap veren, helak eden bir fitneye işarettir.
Deniz rüyası, cehenneme dahi delâlet eder.
Yine deniz rüyası, yolculuğa, harbe ve harpde elde edilecek mala ve ganimete
alâmettir.
Denizin tatlısı mümin, acısı kâfir ile tâbir olunur. Deniz bazan da gökten yağan
yağmura, çakan şimşeğe ve suların sürükleyip getirdiği şeylere delâlet eder.
Deniz rüyası, tesbih ve tehlile dahi alâmettir. Çünkü insan denizi görünce
“Sübhanallah” der, Allah’ın sonsuz kudretini hatırlar, Rabbini tekbir ve tehlil eder.
Suların şırıltısı da bir nevi zikirdir.
Rüyada denizden avucu ile su alıp deniz üzerinde bulunan bir gemiye koyduğunu
görmek ve onu doldurmak, uzun ömürlü bir çocuğa delâlet eder. Bu rüyayı görenin
uzun ömürlü bir çocuğu olması muhtemeldir.
Bir kimsenin denizden su alıp içtiğini görmesi, içtiği su kadar ilim ve irfana nail olmaya
delâlet eder. içtiği su bulanık ise korku ve dehşete işarettir.
Yine kişinin rüyada Atlas Okyanusunu görmesi, ömrünün kısalığına alâmettir. Bu rüya
aynı zamanda uzun ömürle alem-i gayb ve şehadete kavuşmaya da delâlet eder.
Rüyada denize sidik ettiğini görmek, günah ile tâbir olunur. Denizin taşıp dalgalarının
birbirine vurduğunu görmek, yolculuk esnasında korku ve şiddete düşmeye işarettir.
Bazı kere de deniz, dünyaya ve dünyanın akıl almaz hallerine delâlet eder.
Danyal (a.s.) demiştir ki: Rüyada deniz görmek, mutlaka halife ve sultan veya faziletli
bir âlim ile tâbir olunur. Denizi saf, temiz, düzgün bir halde görmek, adaletli devlet
reisine işarettir. Bulanık, kötü, çırpınır görmek, zalim ve cebbar sultana delâlet eder.
Cabirü’l-Mağribî de demiştir ki: Rüyada denizin kuruduğunu görmek, devlet
Fihrist’e dön
başkanının vefatına yahut askerinde noksan husulüne veya düşman karşısında
mağlub olmasına delâlet eder.
Rüyada deniz hayvanlarından birinin kendisiyle konuştuğu görmek, hükümetin gizli
işlerini ve sırlarını açıklamaya delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada denizin yerden kalktığını görmesi, cebbar ve zalim bir devlet
reisinin zevaline delâlet eder. Rüyada denize dalıp inci çıkardığını görmek, ele
geçecek mala ve nimete alâmettir.
Rüyada denizden su alıp içtiğini görmek, ilim ve mal ile müreffeh ve mesud olmaya
delâlet eder. Yine rüyada denizin suyu bir mahalli bastığını görmek, oraya gelecek
adil bir idareciye delâlet eder ve herkes ondan faydalanır.
* DENİZDE SAVAŞMAK: Bir kimsenin rüyada denizde savaştığını görmesi,
korkaklığa, tehlikeli işlerde bulunmaya, iki düşman arasında kalmaya (ki biri deniz
öbürü düşman) tazminat altında bulunmaya delâlet eder. Bu rüya, bazı kere de
denizden ve denizin delâlet ettiği bir kimseden rızık talep etmeye alâmettir.
* DENİZ KOYUNU: Rüyada deniz koyunu yününden yapılma elbiseyi görmek, çok
mala işarettir. Bu elbisenin kendi üstünde olduğunu görmek Hac ile tâbir olunur ki,
rüya sahibi hacca gider. Eğer görülen elbisenin rengi kırmızı ise rüya sahibi için yenilenecek
dünyalığa, sarı olursa hastalıkla beraber yine dünyalığa delâlet eder.
Deniz koyununun yününden yapılan elbiselerin hepsi rüyada giyen için mala delâlet
eder.
* DENİZ FENERİ: Rüyada deniz feneri görmek, dost ve ahbablarınızın kâmil kimseler
olduğuna delâlet eder. Ve onlar eliyle erişecek nimete işarettir.
* DENİZALTI: Bir kimsenin rüyada denizaltı görmesi, işlerin güçlüğüne ve bazı kere
de sefere delâlet eder.
Yine denizaltı görmek, sizi çekemeyen kimselerin mevcudiyetine delâlet eder.
* DEPREM: Rüyada deprem görmek, üzüntü, keder, zarar, ziyan ve işlerin iflâsı ile
tâbir olunur. Aynı zamanda deprem korku ve şiddete de alâmettir.
* DERE: Bir kimsenin rüyada dere görmesi, bereket, nimet ve mala delâlet eder.
Rüyada içinden az bir su akan dere görmek, güzel hayata ve kolay maişete işarettir.
Dereden veya su yolundan su aldığını görmek hayır ile tâbir olunur.
Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada vadi ve dere görmek şu şekilde tâbir
olunur:
a) Hac ibadeti,
b) Sultan ve melik,
c) Haşmet,
d) Mal,
e) Nimet,
f) Ticaret,
g) Riyaset (baş olmak),
h) Zafer,
ı) İlim ve hikmet…
Fihrist’e dön
Kirmanî demiştir ki: Rüyada evler ve haneler arasında tatlı sulu bir dere aktığını
görmek, o mahalledeki halkın geçiminin güzelliğine ve feyz ü berekete delâlet eder.
Bazı kere de küçük dere görmek, zevceye işarettir. O derede gölülecek iyi veya kötü
hal zevceye nisbet edilir.
Rüyada bir dereden veya su yolundan geçtiğini fakat zevcesini arkasında bıraktığını
görmek, hanımından evvel öleceğine alâmettir.
Rüyada bir dereden tatlı su içtiğini görmek, hayat boyu zevk ve lezzet almaya delâlet
eder. Eğer içilen su acı ise hastalığa işarettir. Yine rüyada dereden süt, bal ve bunlar
gibi şelerin aktığını görmek, feyz ü berekete, hayır ve nimete delâlet eder.
* DERE OTU: Bir kimsenin rüyada dere otu görmesi, istikbalde görülecek hadiseler
ile tâbir edilir. Bu sebeple elinde dere otu olduğunu görmek, istikbalde vuku bulacak
hadiseye delâleteder.
* DERİ KALKAN: Rüyada deri görmek, ansızın gelecek sevindirici haberdir. Bir
kimsenin rüyada sığır derisinden yapılma kalkan görmesi, ihtiyatla beraber zırha
delâlet eder. Sığır derisinden bir kalkan sattığını görmek, bir kadın ile tâbir olunur.
Bazı kere de deriden kalkan, kişiyi korktuğu şeyden muhafaza eden şeylere delâlet
eder.
* DERİSİNİ YÜZMEK: Rüyada bir kimsenin kendi bacaklarının derisini gayet ince ve
muntazam bir şekilde yüzdüğünü görmesi, ona ulaşacak hayıra delâlet eder. Veya o
kişi bir kadınla evlenir. O kadın da kendi malını beyine bağışlar.
Bazıları demişlerdir ki: Eğer bu rüyayı hasta biri görürse öleceğine ve dünyadan
ayrılacağına işarettir.
Rüyada sadece deri görmek, dedikodu yapan bir adama delâlet
eder. Bir başkasının yüzülmüş olduğunu görmek, malının elden gitmesine alâmettir.
Sağ elinin derisini yüzmek erkek kardeşin, sol elinin derisini yüzmek de kız kardeşin
malını gasb etmeğe işarettir.
İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada herhangi deriyi görmek bereket ile tâbir
olunur. Derisinin siyah veya mavi olduğunu görmek ise üzüntü ve kederdir.
* DERSHANE: Rüyada görülen dershane, üzüntü, keder, sıkıntı ve mihnete delâlet
eder. Çünkü talebe mihnetle çalışarak ders geçer. Bazı kere de dershane görmek,
dünya ve ahiret mâmurluğuna alâmettir. Bir kimsenin rüyada dershanede çalıştı
ğını görmesi, ferah, sürür ve sevince delâlet eder.
* DERVİŞ: Rüyada Allahu Teâlâ’yı zikreden bir derviş görmek, nimet, rızık, menfaat
ve hayır ile tâbir olunur. Yine derviş görmek ilim ve hikmete de delâlet eder.
Dervişlerle bir mecliste olduğunu görmek, af ve mağfirete işarettir. Çünkü hadis-i
şerifte: “Onlar öyle bir zümredir ki, onlarla olan âsi olmaz” buyurulmuştur.
* DESTAN: Bir kişinin rüyada destan veya hikâye söyleyen adamı görmesi,
insanların arasını sevgiyle uzlaştıran kimselere delâlet eder. Destan söyleyeni
görmek, bazı kere de kahramanlık ve şecaat ile tâbir olunur. ‘
Fihrist’e dön
* DESTERE: Rüyada destere ile herhangi bir şeyi kestiğini görmek, kişinin muradının
husulüne delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada destere görmek, şu vech ile tâbir olunur:
a) Evlât,
b) Kardeş,
c) Kız kardeş,
d) Zevce…
Rüyada destere ile odun kestiğini görmek, düşmana galip gelmeye, elinde bir destere
olduğunu görmek, yeni bir işe delâlet eder.
Kirmani demiştir ki: Rüyada elinde bir destere olduğunu veya kendisine bir destere
verildiğini görmek, çocuk ile tâbir olunur. Eğer o kişinin oğlu varsa, bir oğlu daha olur.
Bekâr ise evlenir.
* DESTİ: Bekâr bir kimsenin rüyada desti görmesi, yakında evleneceğine delâlet
eder.
Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada desti görmek, şu şekilde tâbir olunur:
a) Çalışan zevce,
b) Hizmetçi,
c) Kuvvetli din,
d) Sağlıklı beden,
e) Uzun ömür,
f) Mal,
g) Nimet ve miras…
* DEV VE PERİ: Bir kimsenin rüyada dev ve peri görmesi, işe, zenginliğe veya yalan
habere alâmettir.
* DEVE: Rüyada erkek deve görmek, üzüntü ve keder ile tâbir olunur. Erkek devenin
kendisine zahmet verdiğini görmek, o zahmet miktarınca bir düşman tarafından
üzüntü ve kedere uğrayacağına delâlet eder.
Kişinin rüyada dişi deveye sahip olduğunu görmesi, saltanat ve kudrete delâlet eder.
Bazı kere de dişi deveye mâlik olmak, akıbetin güzelliğine, din ve dünyaca selâmete
alâmettir.
İbn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki:
“- Rüyada deveye binip süratle yürüdüğünü gören, sefere çıkar.”
Rüyada katar halinde deve görmek, kış mevsiminde yağmura delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada devenin yününü aldığını görmesi, ele geçecek mala delâlet eder.
Ancak bu mal devamlı olmaz.
Rüyada deveyi kendi bahçe veya duvarında görmek, hayır, bereket ve sevince
işarettir.
Nablusî (rh.a) demiştir ki:
“- Rüyada erkek deve görmek, mesken ve gemiye işarettir. Çünkü deve karada sefer
Fihrist’e dön
yapar. Erkek deve, kine ve bir zaman sonra olsa dahi intikam almaya ve çok sabırlı
birisine alâmettir.”
Kocası olmayan bir kadının rüyada deveye bindiğini görmesi, yakında kocaya
gideceğine işarettir. Eğer kocası olup da seferde ise, bu rüya, kocasının döneceğine
delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada erkek devenin et yediğini veya evleri dolaşarak meçhul bir şeyler
yediğini görmesi, halka gelecek bulaşıcı hastalıklara delâlet eder.
Danyal (a.s.) demiştir ki:
“- Rüyada kızgın ve öfkeli deve görmek, kadri yüce bir adama delâlet eder. Yine
birçok develere mâlik olduğunu görmek, eğer ehil ise valilik makamına işarettir. Ehil
biri değilse, bu defa çok hayra delâlet eder.”
ibn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki:
“- Rüyada deveye binmiş olduğu halde yolunu kaybedip hiç bilmediği yollara gittiğini
gören delâlete ve hayrete düşer. Bir dişi deve Bulduğunu gören kimse güzel bir
hanımla evlenir.”
Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki:
“- Rüyada deveye bindiğini görmek, hacca gitmeğe; deveden inmek, sefer esnasında
hasta olup yola devam edememeğe, deveden düştüğünü görmek, tehlike ve hatalara
düşmeğe, iki devenin kavga ettiklerini görmek de iki devlet arasında vuku bulacak
harbe delâlet eder.”
Bir kimsenin rüyada dişi devenin memesinden sütünün aktığını görmesi, o sene
bolluk ve bereket içinde geçecek günlere alâmettir.
Yine kişinin rüyada deveye bindiğini görmesi, büyük bir şerefe nailiyete işarettir.
Rüyada kendi üzerine bir devenin bindiğini görmek ise, üzüntü, keder ve sıkıntıya
delâlet eder.
Rüyada azgın bir deveyi tutarak kendi hükmü altına aldığını görmek, düşmana karşı
zafer bulmaya delâlet eder. Hasta bir adamın evinde deve olduğunu görmesi,
hastalıktan şifaya işarettir.
Rüyada develeri otlatmak, derecenin yükselmesine, deve sağmak çok mala ve rızka
delâlet eder.
Rüyada bir devenin kendisini boğazladığını veya azalarından birini kırdığını yahut
yediğini görmek, bu durum miktarınca rüya sahibinin çekeceği elem ve ıstıraba
işarettir.
Bir kimsenin dişi bir deveden süt sağdığını görmesi, sultan tarafından gelecek mala
delâlet eder. Kan sağdığını görmek ise, haram mal ile tâbir olunur.
Rüyada bir erkek deveyi boğazlayıp kurban ettiğini görmek, rahat, huzur, sevinç ve
sürür alâmettir. Ve o kişi düşmanını kahrederek zafer bulur.
Rüyada deveden düştüğünü görmek, fakirliğe, devenin bir kimseye ayağı ile
vurduğunu görmek, hastalığa delâlet eder.
Fihrist’e dön
* DEVECİ: Rüyada deveci görmek, işleri idare eden valiye, orduyu idare eden
kumandana işarettir. Bazı kere de deveci görmek, gemi kaptanına ve gemiyi idare
edenlere delâlet eder. Yine rüyada görülen deveci, yolculuğa, hastanın ölümüne
alâmettir.
* DEVE DİKENİ: Kişinin rüyada deve dikeni görmesi, üzüntü ve tasalardan halâs
olmağa, borcunu ödemeğe, günah ve hatalardan tevbeye ve kâfir birinin hidayetine
delâlet eder.
* DEVE HANI: Bir kimsenin rüyada deve hanı görmesi, tekke ve mescid gibi ileri
gelenlerin toplandığı veya han gibi yolcuların konakladıkları yerlere alâmettir.
* DEVE KASABI: Rüyada elbiseleri kirli, paslı ve elinde bıçak olduğu halde deve
kasabı görmek, insanları helak eden kimseye işarettir. Eğer kasabın elbisesi pâk ve
temiz ise uzun ömre delâlet eder. Rüyada kasabı zayıf bir halde görmek, akıbetin güzelliğine
delâlet eder. Bu rüya bazı kere de geçimin zorluğu ile tâbir olunur.
* DEVE KUŞU: Rüyada evinde bir deve kuşu olduğunu görmek, uzun ömür ile tâbir
olunur. Bazı kere de deve kuşu görmek nimete delâlet eder.
Rüyada bir deve kuşu bulduğunu veya aldığını, yahut deve kuşuna mâlik olduğunu
görmek, ihsan sahibi bir kadına delâlet eder. Yine bir kimsenin rüyada deve kuşunu
arkasına yüklediğini görmesi, ayağına gelecek kısmet ile tâbir edilir.
Rüyada bir deve kuşuna binip onunla uçtuğunu ve tekrar yere indiğini görmek, sefere
gidip selâmetle geri dönmeye alâmettir.
* DEVE YAVRUSU: Kişinin rüyada deve yavrusu görmesi, şerefli ve muhterem bir
çocuk ile tâbir olunur. Rüyada yanında bir deve yavrusu olduğunu görmek, doğacak
erkek çocuğa delâlet eder.
* DEVE YÜNÜ: Rüyada deve yünü görmek şu vech üzere tâbir olunur:
a) Fayda,
b) Rızık,
c) Elbise,
d) Miras,
e) Nimet ve mal.
Bir kimsenin rüyada birkaç yük deve yününe mâlik olduğunu görmesi, büyük ve çok
bir mala delâlet eder.
Rüyada kendi vücudunda deve yünü çıktığını görmek, malının ve şerefinin
artacağına alâmettir. Bazı kere de deve yünü görmek, helâl mala delâlet eder.
* DİBEK: Bir kimsenin rüyada dibek görmesi, kadına delâlet eder. Dibekte bir şey
dövdüğünü görmek, izdivaç ile tâbir olunur.
Nablusi demiştir ki: “Rüyada taş dibeği görmek, kolaylıkla ıslahedemediği malı,
zahmet ve meşakkat çekerek ıslah eden kişiye delâlet eder.”
Rüyada dibek görmek bazı kere de ihtiyaçları gidermeye ve işleri kolaylaştırmaya
işarettir.
Fihrist’e dön
* DİKEN: Kişinin rüyada diken görmesi, fitneye, haşin ve şiddetli bir adama delâlet,
eder. Rüyada deve ve bir başka hayvana dikenli otlar yedirdiğini görmek, o hayvan
yüzünden zarara uğramağa, keder ve üzüntüye düşmeğe delâlet eder.

C harfi rüya tabirleri listesi 2

CİBİNLİK: Rüyada cibinlik görmek, evlenmeye işaret olduğu gibi üzüntü ve kedere
de delâlet eder. Çünkü cibinlik altında olanı sıkıntıya sokar.
* CİHAD: Rüyada düşman ile cihad ettiğini görmek, çoluk çocuğunun rızkını temin
hususunda gayret göstermeye, güzel isimle medh edilmeye, şan ve şerefe delâlet
eder. Bazı kere de cihad rüyası, rızkın genişliği ile tâbir olunur. Yine kişinin rüyada
cihad etmeye gittiğini görmesi, fazilet ve zenginliğe , âhirette yüksek derecelere
nâiliyete delâlet eder,….
Rüyada birçok cengâverin cihad için yola çıktığını görmek, o kimselerin kurtuluşa,
zafere, makam, izzet ve kuvvete erişmelerine delâlet eder.
Nablusî demiştir ki:
“- Rüyada harp etmek, çoluk çocuğunun rızkını temin hususunda gayret göstermeye,
güzel isimle medh edilmeye alâmettir.”
Rüyada kılıcını sağa sola sallayarak tek başına düşmanla dövüştüğünü görmek,
düşman üzerine galip gelmeye, nusret ve zafere delâlet eder. Yine rüyada Allah
yolunda öldürüldüğünü görmek, rahat ve sevince ve kolaylıkla rızka nail olmaya
delâlet eder. Çünkü Hak yolunda öldürülenler aslında ölü değildir. Onlar Rableri
indinde nice nimete nail olurlar ve cennet onlarındır.
Rüyada harpte bulunduğunu, düşman üzerine hamle ettiğini, kâfirleri kırdığını
görmek, nice nimete ve menfaate delâlet eder.
Bir kimsenin deniz üstünde cihad ettiğini görmesi, fakirliğe, korkuya ve zayıflığa
işarettir. Cephede elde silah cihad ediyor görülmek, namaz kılmak, zekât vermek ve
dinde gayretli olmakla tâbir edilir.
* CİLD: Denilmiştir ki: Kişinin rüyada gördüğü cild ve derisi insanın örtüsü,
Fihrist’e dön
ölümünden ve sağlığından geri bıraktığı malıdır.
Hasta bir adamın rüyada derisinin yüzüldüğünü görmesi, ölüm ile tâbir olunur. Bu
rüyada sağlam birinin görmesi, o kişi için fakirliğe delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada bedenini sağlam ve şişman görmesi, din ve îmanının kuvvetli
olmasına delâlet eder. Rüyada koç kuyruğu gibi kuyruğunun olduğunu görmek, rızkı
geniş bir çocuğu olacağına işarettir.
Rüyada cesedini çamurdan veya demirden yapılmış çanak ve çömlekten olduğunu
görmek, ölüm ile tâbir olunur. Zarar vermeksizin vücudunda fazlalık görmek, nimetin
ziyadeleşeceğine delâlet eder.
Ölmüş birinin rüyada cildinin güzel olarak görülmesi, o zâtın cennet nimetlerine nail
olduğuna alâmettir. Derisinin kalın veya siyah olduğunu görmek ise ölünün
mahrumiyet içinde olduğuna delâlet eder.
Rüyada cildinin veya yüzünün kızardığını görmek, zillet ve sıkıntı ile tâbir olunur ve
onun üzüntü ve kederi uzun sürer.
Bazı kere de cild görmek, sabra ve işlerdeki güçlüğe metanet ve cesaret göstermeye
işarettir. Yine rüyada görülen cismin güzelliği ve semizliği, yüceliğe, şan ve şerefe,
düşmanlar üzerine galip gelmeye delâlet eder.
Rüyada bir âlimin derisinin yüzülüp çıkarıldığını görmek, o zâtın ilmini terk edip
unutmasına işarettir. Bazı kere de derinin yüzülmesi, hamama giderken gömleğin
çıkarılmasına delâlet eder. Çünkü gömlek çıkarılmadan yıkanılmaz.
Siyah bir kadının, derisinin yüzülüp çıkarıldığını görmesi, gecenin karanlığından
sonra güneşin doğmasına delâlet eder. Çünkü gece de siyahlara bürünmüş bir
haldedir. Tâ ki karanlığı atacak, arkasından aydınlık belirecektir.
* CİLACI: Bir kimsenin rüyada cilâcı görmesi, devlet erkanına delâlet eder. Yine
rüyada bir şeye cila verdiğini görmek, izzet ve yüksek makam ile tâbir olunur.
Kirmani demiştir ki: Rüyada bir şeye cila verdiğini görmek, devlet hizmetine girmeye,
hayır ve menfaata delâlet eder.
* CİLVE: Rüyada bir kadının cilve ettiğinin görülmesi, ferah ve sürura işarettir.
Kendisinin bir kadına karşı cilve ettiğini görmek, dünyadan elde edilecek menfaate,
sa’y ü gayrete ve saadetli bir hayata delâlet eder. Rüyada cilveyi kadında ve kadının
görmesi daha iyidir.
Rüyada bir erkeğin cilve ettiğinin görülmesi, o kişinin şerefinin ve kıymetinin
noksanlığına işarettir.
* CİMA: Nablusî demiştir ki: “Rüyada cima (cinsî münasebet) etmek büyük bir
rütbeye delâlet eder.
Rüyada görülen cimada meni görülse ve uyandığında üzerine guslün farz olduğu
anlaşılsa, bu rüya bâtıl bir rüya olduğundan tâbir edilmez. Çünkü bu hal ihtilâm
hâlidir.”
Fihrist’e dön
Rüyada düşmanı ile cima ettiğini görmek, düşman üzerine galip olmaya delâlet eder.
Yine rüyada dostlarından birisiyle cima ettiğini görmek, onlara iyilik etmeye alâmettir.
Bir kimsenin rüyada bir kuşla cima ettiğini görmesi, düşmana galip gelmeye işarettir.
Rüyada hayvanla cima ettiğini görmek, arzusunun üstünde bir hayra nail olacağının
alâmetidir.
Çıplak bir kadınla cima ettiğini görmek, üzüntü, keder ve sıkıntıdan kurtulmaya
delâlet eder. Yırtıcı bir hayvanla cima ettiğini görmek, yine düşman üzerine galip
olmaya delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada dişi bir arslanla cima ettiğini görmesi, fevkalâde güzel bir rüyadır.
Büyük sıkıntılardan kurtularak zafere ulaşır. Halk arasında şanı artar.
Rüyada küçük bir kızla cima ettiğini görmek, bakire bir hizmetçi ile tâbir olunur.
Rüyada cennet kadınlarından birisiyle cima ettiğini görmek, o kadının güzelliği
nisbetinde dini emirlere nâiliyete işarettir.
Yine rüyada cennet hurilerinden biriyle cima ettiğini görmek, sevinç, ferahlık ve
saadete delâlet eder ve o kişi dini bahislerden hayırlı bir şey duyar ve bununla da
sevinir.
* CİMRİLİK: Cimrilik, insanlar için kınanan ve makbul olmayan bir huydur. Bu
sebeple rüyada cimrilik ettiğini görmek, devası olmayan bir hastalık ile tâbir olunur.
Bazı kere de cimrilik, nifakçı ve sahibini cehenneme yaklaştıracak amele alâmettir.
Hattâ hadis-i şerifde “Cimrilik cehennemde bir ağaçtır, kim ona tutunursa cehenneme
gider.” buyurulmuştur.
Yine rüyada cimrilik, çoluk çocuğunun nafakasını kısıp daraltan, mal ve evlatlarının
telef olmasına sebebiyet veren bir adama delâlet eder.
Kim elinin ve gönlünün nimetlerle dolmasını istiyorsa, hayır yapsın ve cömert olsun.
Cömertler methe sezadır.
Rüyada kötü bir hal görerek mal infak etmek, ecelin yaklaşmasına delâlet eder.
* CİN: Rüyada cin görmek hilekâr bir kimse ile tâbir olunur. Bir kimse rüyada
cinlerden birine Kur’ân-ı Kerim öğrettiğini ve cinlerden birinin kendisinden Kur’ân-ı
Kerim dinlediğini görse, bu rüya, o kişi için reislik veya başkanlık gibi yüksek
makamlara delâlet eder.
Bir devlet reisinin rüyada bir cini tutup zincire vurduğunu görmesi, o hükümdar için bir
beldeyi fethedeceğine ve küffârı kılıçtan geçireceğine delâlet eder.
Rüyada cinlerin meliklerini görmek, valilere, şeyhlere, âlimlere ve talebelerin
hocalarına alâmettir.
Rüyada kendisini cin olarak görmek, hile ile tâbir olunur. Cinin kapısının yakınında
olduğunu görmek, zarara işarettir. Veya ona isabet edecek darlık ve zillete delâlet
eder.
Rüyada evine cinlerin girdiğini ve bir şeyler yaptığını görmek, eve hırsız gireceğine ve
Fihrist’e dön
zarar vereceğine işarettir. Rüyada cin görmek, bazı kere de kara ve deniz
yolculuğuna delâlet eder.
Yine rüyada cinleri görmek, hokkabaz ve sihirbazlara işarettir.
Rüyada cinlerin babası olan Cân’ı yere yatırdığını görmek, cinler ve onların delâlet
ettiği kimsenin şerrinden emin olmaya delâlet eder.
Rüyada kendisini cinlerin yere düşürdüğünü görmek, cinlerden gelecek zarar ile tâbir
olunur ve cinler ona bir zarar eriştirir.
Rüyada cinlerin Melikleri ile dost olduğunu görmek, cinlerin delâlet ettiği kimse ile
tanışmaya alâmettir. Bu rüya bazı kere de tevbe ve istiğfar ederek Hakka dönmeye
delâlet eder.
Rüyada cini yerlerde ve yollarda görmek, yol kesiciye; hayvan tersi ve gübresi
dökülen yerde görmek, bekçiye; kuyu ve hamamda görmek, zina eden erkek ve
kadınları kandıran adamlara delâlet eder. Hasılı rüyada cin görmekte pek hayır
yoktur.
* CİN ÇARPMASI: Bir kimsenin rüyada kendisini cin çarptığını aklı başından giderek
yere yıkıldığını görmesi, faiz ve haram yemesine veya sihir yapmasına yahut elinden
malı giderek üzülüp ve kederlenmesine delâlet eder.
* CİNAYET: Bir kişinin rüyada cinayet işlediğini görmesi, fena ve mahzurlu bir iş ile
tâbir olunur. Bazı kere de bu rüya, maksadına ve arzusuna nail olmaya delâlet eder.
Kirmanî demiştir ki: Bir kimsenin rüyada cinayet görmesi, haram ile tâbir olunur.
Rüyada birini öldürdüğünü görmek, uzun ömre işarettir.
Yine rüyada bir cinayete şahid olmak, dikkatli ve iyilik sever olmakla tâbir edilir.
Cinayet işleyen birinin korkup kaçtığını görmek, haram mala delâlet eder.
* CİNNET: Bir kimsenin rüyada cinnet geçirmiş olduğunu veya cinnet geçiren birini
görmesi, dostlar tarafından üzüntüye uğratılacağına delâlet eder.
* CİRİT: Bilindiği gibi cirit ot üzerinde oynanan bir harp oyunudur. Bu sebeple rüyada
cirit oynadığını görmek, iş hayatında büyük bir mücadeleye delâlet eder. Denilmiştir
ki: Bir kimsenin rüyada cirit görmesi, uzun boylu ve ahmak bir çocuğa delâlet eder…
* CİNSİ TEMAS: Nablusî demiştir ki: “Rüyada cinsî münasebette bulunmak,
yolculuk, harp, hükümdarın makamına gitmek, sefere çıkmak ve savaşmak için
hayvana binmek gibi insanın din ve dünyaca arzu ettiği şeyden muradına
kavuşmasına delâlet eder. Çünkü cinsi münasebette lezzet, menfaat, oyun ve
müdahale gibi durumlar mevcuttur.”
Rüyada hizmetçisi ile cinsi münasebette bulunduğunu görmek, rüya sahibinin mâlik
olduğu şeyle rahatlığa kavuşmasına, mal ve evladının çok olmasına delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada mesture bir kadınla cinsî münasebette bulunduğunu görmesi,
hayra delâlet eder. Eğer o kadın çirkin, elbisesi de eski, yırtık pırtık ise, bu rüya iyi
değildtir.
Fihrist’e dön
Rüyada tenasül uzvunun deliğiyle oynadığını görmek, hizmetçisi ile cinsî
münasebette bulunmaya delâlet eder. Eğer rüya sahibinin hizmetçisi yoksa, bu rüya,
o zata gelecek zarar ve ziyana işarettir.
Evli bir kadının rüyada başka bir kadınla münasebette bulunduğunu görmesi,
kocasından ayrılacağına delâlet eder.
Yine fakir bir adamın, oğulluğu ile cinsî münasebette bulunduğunu görmesi, o çocuğu
ilim öğrenmek için hocaya göndermesine alâmettir. Eğer rüyayı gören zengin biriyse,
çocuk için bir takım şeyler bağışlamasına delâlet eder.
* CIVA: Rüyada civa görmek, sözden dönmeye ve ahdini tutmamaya delâlet eder.
Civa yemek ise, bir kadının oyununa mâruz kalmaya alâmettir.
Rüyada civa sattığını gören kimse, kadınların hilesinden emin olur. Civa ile eli ayağı
kirlendiğini görmek, kadınların etkisine delâlet eder.
* CİVCİV: Bir kimsenin rüyada civciv görmesi, sevinç ve sürura delâlet eder.
Civcivlere yem verdiğini görmek de aile içinde sevinilecek bir durumun meydana
gelmesine işarettir. Civcivleri alıp avucunda sevdiğini gören kişinin bir çocuğu olur.
* COKEY: Kişinin rüyada cokey görmesi yolculuk alâmetidir. Çünkü atlar binmek
içindir. Rüyada bir cokeyin kendisini ata bindirdiğini görmek, uzun bir sefer ile tâbir
olunur. Yine rüyada, bir cokeyin attan düştüğünü görmek, uzun bir yoldan gelecek
adama delâlet eder.
Tüccar bir adamın, kendisini bir at üzerinde yarışır halde görmesi, çok kazanca ve
işlerin selâmetine delâlet eder.
* CÖMERTLİK: Cömertlik methedilen bir huydur ve cömertler herkes tarafından
sevilir. “Cömertlik cennette bir ağaçtır, dalı dünyadadır, kim ona tutunursa cennete
gider.” diye buyurulmuştur. Bu sebeple cömertlik görmek, hayır ve bereketin tâ ken
disidir.
Bir adamın rüyada kendisinin cömertlik ettiğini görmesi, iyilik ve hayır sahibi bir zâta
ve koşan ata delâlet eder.
Hakikatta cimri olan bir kişinin, rüyada cömertlik etmesi, güzel ahlâka, sapıklıktan
sonra hidâyete ve dinde gayrete işarettir.
* CUMA: Cuma, müminlerin bayramı, günlerin efendisidir. Rüyada Cuma gününü
görmek, pek güzel ve iyidir. Cenâb-ı Hak o kişinin dağınık işlerini toplar, halini
çetinlikten kolaylığa çevirir.
Rüyada cuma namazı kıldığını görmek, izzet ve kerametle tabir olunur. Cuma
namazını kıldığını gören kimsenin bütün arzu ve istekleri yerine gelir ve Allahu Teâlâ
onu ummadığı yerden rı-zıklandırır.
Rüyada cuma namazını görmek, üzüntü ve kederden halâs olmaya neşe ve sevince
erişmeye, bayram ve mevsimleri müşahedeye ve hac etmeye delâlet eder. Rüyada
cuma gününde olduğunu ve cuma namazını kıldığını görmek, yakında gamdan
kurtulacağına, sevdiği dostları ile bir araya geleceğine ve ihtiyaçlarının teminine
delâlet eder.
Fihrist’e dön
Rüyada cuma kılanların ettikleri duayı duyup ezberleyenin şan ve izzeti artar ve
keramete nail olur.
* CÜBBE: Rüyada, üzerinde cübbe olduğunu görmek, evleneceği bir kadına delâlet
eder. Eğer cübbe boyanmış ve renkli olursa, kadın doğuran ve seven bir kadındır.
Rüyada görülen cübbe yüzünün pamuktan olması, dinin güzelliği ile tâbir edilir.
Rüyada cübbe görmek, uzun ömre de delâlet eder. Çünkü cübbeler uzun seneler
giyilir.
Ve yine cübbe görmek, zenginliğe delâlet eder. Çünkü cübbe insanı soğuktan korur,
soğuk ise fakirlik alâmetidir.
Rüyada yaz mevsiminde cübbe giydiğini görmek, borç, hastalık ve bazı şeylerden
kederlenmeye işarettir.
Yine cübbe görmek, şeref ve itibara; cübbe almak ve giymek ise, yüksek mevkiler
kazanmaya; eldeki cübbeyi satmak, mevkinin elden gitmesine delâlet eder.
* CÜCE: Rüyada cüce görmek, düşman üzerine galip gelmeye delâlet eder. Bazı
kere de bu rüya, kısırlık ile tâbir edilir. Yine rüyada cüce görmek, yakınlar tarafından
yardıma mazhar olmaya delâlet eder. Rüyada bir cüce ile arkadaşlık ettiğini görmek,
kısa bir yolculuğa işarettir.
* CÜRET: Bir kişinin rüyada cür’et göstermesi, hayra ve şerre koşmaya delâlet eder.
Bu rüya, bazı kere de himmette kusur ile tâbir olunur.
* CÜZ: Rüyada elinde Kur’ân-ı Kerîm cüzü olduğu halde Kur’ân okuduğunu görmek,
gönül huzuruna kavuşmağa, güzel ve hayırlı ameller işlemeye, kalbdeki iman nuruna
delâlet eder.
* CÜZDAN: Bir insanın rüyada cüzdan görmesi, sırra delâlet eder. Boş bir cüzdan
görmek, hayâl ve arzuların gerçekleş meyeceğine işarettir.
Yine rüyada görülen cüzdan, hayra, cüzdanı dolu görmek, mühiş işlerde başarı
kazanmaya delâlet eder. Cüzdanın içinde altın olduğunu görmek de emanete ve sırra
işarettir.
* CÜZZAM: Rüyada cüzzam hastalığı veya hastası görmek, hayra ve iyiye alâmet
değildir. Bu hususta Nablusî demiştir ki:
“- Bir kimse cüzzam hastalığına yakalandığını görse, Allahü Teâlâ’ya karşı ettiği
cür’etten ve O’na kötü bir iş isnad ettiğinden dolayı Yüce Allah’ın ondan uzak olması
ve amellerinin sevabının bâtıl olmasına işarettir.”
Rüyada cüzzam illetinin bedeninde çoğaldığını görmek, devamı olan çok mal ile tâbir
edilir. Denilmiştir ki, cüzzam, miras malından elbiseye delâlet eder.
Bu hastalık bazı kere de zenginliğe işarettir. Namazda olduğu halde cüzzam illetine
yakalanmış olduğunu görmek, Kur’ân-ı Kerimi unutmaya delâlet eder.
Her şeyin en iyisini Allahü Teâlâ bilir. Ona hamd olsun. rüya tabirleri ve yorumları

C harfi rüya tabirleri listesi

CAM: Cam çabuk kırılan bir nesne olduğundan, rüyada Cam görmek, az veya çok
olsun, geçici bir üzüntüye delâlet eder.
Rüyada cam görmek, gizli kapalı olan sırların aşikâre olarak meydan bulacağına
işarettir. Çünkü cam bir şeyi örtüp gizlemez. Bir adamın rüyada camı bir kap veya
muhafaza içinde görmesi, üzüntü ve kederinin kendisine hafif ve kolay geleceğine
delâlet eder.
Rüyada, yeşil, kırmızı, sarı ve sedeften ve bunlara benzer şeylerden yapılmış camlar
görmek, mal, evlat ve zevceden olan şüphelere, riya ve nifaka işarettir.
Rüyada cam sildiğini görmek, yapılan bazı işlerden çok istifade edileceğine alâmettir.
Bekâr birinin rüyada camdan yapılma bir eşya görmesi, evlenmek ile tâbir olunur.
* CAMi: Kişinin rüyada cami görmesi, hayır ve bereket ile tâbir olunur. Çünkü
camiler, İslâmın alâmeti ve şiarı ve Allahın evleridir. Rüyada camiye girdiğini görmek,
din işlerini hakkıyla yapmaya, helal ve haram arasını ayıran hâkime ve insanın ticaret
için çıktığı pazara delâlet eder.
Bir Müslümanın rüyada şehir camiini görmesi; ana, baba, hoca ve üstad gibi
kendisine itaat lazım olan herkese delâlet eder. Rüyada caminin mihrabını görmek,
helâl rızka ve sâliha zevceye işarettir.
Rüyada mazlum olarak camiye girdiğini görmek, adalete, Kur’an ve denize, temizlik
mahalli olan hamama, huşu yeri olan kabre, güzel kokuya, susmaya ve kıbleye
yönelmeye delâlet eder.
Rüyada, cami, mescid ve medrese inşa ve imar ettiğini görmek, kendisine tabi
olunacak bir âlime delâlet eder.
Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki:
– Rüyada, cami, mescid, medrese veya başka hayır evi imar eylediğini görmek,
uyanıkken bunları yapmaya muvaffak olmaya delâlet eder. Ve rüya sahibi salih
ameller işler. Eğer ehil biri ise hüküm ve nüfuz sahibi olur.
Yine rüyada cami, mescid veya medreseye bir şey ilave ettiğini görmek, dinde çok
çok hayıra nail olmanın işaretidir.
Cabirü’l-Mağribî demiştir ki:
– Rüyada bir mescid inşa eylediğini görmek, dindar ve saliha bir kadın ile evlenmeye
delâlet eder. Rüyada, camiye, mescide ve ya medreseye girdiğini görmek, takva ve
vera ile de tâbir olunur.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada cami görmek şu veçhe ile tâbir olunur:
a) Sultan ve onun makamı,
b) Medrese hocaları,
c) Alimler ve fıkıh bilginleri,
d) Kadri yüce bir kadın.
Fihrist’e dön
İmam Nablusî (rh.a) demiştir ki: Rüyada cami görmek, düşmandan korunup
korkudan emin olmak için yapılan kaleye delâlet eder. Caminin kubbesi melikin
yakınları ve haline muttali olan kimselere işarettir. Caminin direkleri de, devlet
büyükleri ve âmirler ile tâbir olunur.
Rüyada caminin mihrabını görmek, helâl rızka, saliha zevceye dinde hayra; minaresi,
vezir ve imama, bazı kere de minare, müezzine, Kur’ân-ı Kerim okuyana delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada caminin yanmasını ve rüzgarın camiyi uçurmasını görmesi, rüya
sahibinin kaybolmasına, mülkünün değişmesine alâmettir. Caminin etrafında olan
şadırvan, subaylar ve askerler için tıpkı kışlalar gibidir. Bir şehrin camisi, o şehir
halkına delâlet eder.
Rüyada caminin sergilerini, halılarını görmek, şehrin hayır sahiplerine ve namaz
ibadeti için camide toplanan cemaate delâlet eder. Caminin müezzinini rüyada
görmek, şehrin hakimi, halkı hidayete davet eden ve duasına inanılır âlimlerine
işarettir.
Yine denilmiştir ki, caminin lambalarını görmek, o asrın fıkıh âlimlerine delâlet eder.
Caminin tavanı ise hüküm vermede müracaat edilen dinî kitaplardır. Hasılı, rüyada
cami görmek, iyilik, hayır, bereket ve ni’mettir.
* CAMBAZ: Bir kimsenin rüyada koyun cambazı görmesi, halkın şereflilerini
dünyasına tercih eden ve işleri eline alan adama delâlet eder. Câriye (Hizmetçi)
satan cambazı görmek, haber sahibi kimseye alâmettir. Hayvan satan cambazı
görmek, bazı kere de, kara avcısına, köle satan cambazı görmek de deniz avcısına
delâlet eder.
* CANAVAR: Kişinin rüyada yırtıcı canavar görmesi, asaleti bozuk biriyle cenk
etmesine ve hileye işarettir. Bazı kere de canavar görmek, mal çokluğu ile kuvvetli ve
galip bir insanı görmek ile tâbir olunur.
Rüyada bir canavarın elini ısırdığını veya öldürdüğünü görmek, o öldürülen kişiye,
büyük bir kişiden zarar erişeceğine delâlet eder.
* CAN SIKINTISI: Bir kimsenin rüyada gönlünü daralmış görmesi, pişmanlık ve
istiğfar ile tâbir olunur. Yine rüyada canının ve gönlünün sıkıldığını görmek, rüya
sahibinin nedamet ve istiğfarına alâmettir.
* CANKURTARAN (Otomobil): Rüyada hasta taşıyan bir cankurtaran görmek,
artık dinlenmek zamanının geldiğine delâlet eder. Kendisini cankurtarana binmiş
gidiyor görmek, beklenen bir haberin kısa zaman sonra” zuhur edeceğine delâlet
eder.
* CARİYE (Hizmetçi): Bir kimsenin rüyada hizmetçi görmesi, mala, ni’mete,
mevkiinin artacağına delâlet eder. Çünkü hizmetçi insanın elindeki malı gibidir.
Yine rüyada hizmetçi görmek, ona mâlik olan kimse için ticaret ile tâbir olunur.
Müslüman ve zinetli bir hizmetçi görmek, ummadığı yerden sevindirici bir haber
almaya delâlet eder.
Yüzü ekşi ve çirkin bir hizmetçiyi görmek, korkutucu bir haber ile tâbir olunur. Kendini
bilmez hafifmeşrep bir hizmetçi görmek, üzüntü ve keder fakirliğine işarettir.
Fihrist’e dön
Rüyada bekâr bir kadın hizmetçi aldığını görmek, faidesi çok olan bir mülke mâlik
olmaya veya kazancı çok olan bir ticarette bulunmaya delâlet eder.
Rüyada siyah bir hizmetçiye mâlik olduğunu görmek, hüzün ve kederden kurtuluşa
delâlet eder. Yine küçük bir hizmetçi aldığını görmek, imkânı az olan bir iş talebine
işarettir.
Güzel bir hizmetçinin kendisine doğru koşa koşa geldiğini görmek, kısa zaman içinde
hayırlı bir haber almaya delâlet eder.
Rüyada çıplak bir hizmetçisi olduğunu görmek, ticaret işinde zarar etmekle tâbir
olunur.
* CASUS: Bir kimsenin rüyada casusluk ettiğini görmesi, şerli ve kötü işleri hayırlı
işlere tercih etmeye işarettir. Bir başka adamın casusluk ettiğini görmek, herhangi bir
adamdan gelecek fenalığa delâlet eder.
* CEPHANE: Rüyada silahlarla dolu bir cephane görmek, rüya sahibini bir tehlikenin
beklediğine delâlet eder.
* CEBİR (Zor kullanmak): Bir kimsenin rüyada herhangi bir zata karşı zor kullanarak
bir şey yaptırmak istemesini görmesi, işlerinin muntazam bir şekilde devam
edeceğinin alâmetidir.
* CEBRAİL (a.s): Cebrail, meleklerin sultanı ve Peygamberlere vahiy getiren bir
mahlûk. Bu sebeple rüyada onu görmek, şeref ve izzete, kuvvet ve müjdeye delâlet
eder. Yine bir kimsenin Hazret-i Cibril’i şen olarak kendisine müjde verir ve nasihat
eder bir halde görmesi, şeref, izzet ve kuvvete işarettir.
Bu rüyayı gören, hasta ise şifa bulacağına, korkuyorsa korkudan emin olacağına,
üzüntülü ise keder ve gamdan kurtulacağına delâlet eder. Rüyada Cebrail (a.s) i
görmek, şehitlik ile de tâbir edilir.
Bir kimsenin Cebrail (a.s) dan yiyecek bir şey aldığını görmesi, o kişinin cennet
ehlinden biri olacağına alâmettir.
Yine rüyada, Hazret-i Cibril’i kendisine selâm verir halde görmek, rüya sahibinin kadri
yüce, medhe lâyık bir âlim olacağına delâlet eder.
Nablusî demiştir ki:
– Rüyada Cebrail (a.s) ‘i görmek, rüya sahibinin ne kadar uzun ömürlü olursa olsun,
sonunda şehid olarak öleceğine delâlet eder. Cebrail (a.s)’dan yiyecek bir şey
aldığını görmek cennet ehlinden olmak ile tâbir edilir.
Bazı kere de Cebrail (a.s)’ı görmek, harekâta, cihada ve düşman üzerine zafer ve
galebeye delâlet eder. Yine o büyük meleği görmek, şer’i ilimlere, astronomi ilmine ve
bunlardan başka ilimlere muttali olmaya işarettir.
Rüyada kendisini Cebrail (a.s)’ın suretinde görmek, kerem, cömertlik, hayır ve
bereket ile tâbir olunur.
* CEHALET: Bir kimsenin rüyada kendisinin cehalette bulunduğunu görmesi, akıl
noksanlığı ile tâbir olunur. Bu yüzden, kendisinin cehalette bulunduğunu görenin aklı
Fihrist’e dön
az ve hafif olur.
Yine rüyada cehalet hâli görmek, ehl-i sünnetten ayrılmaya veya abdestsiz namaz
kılmaya işarettir. Bazı kere de cehalet, namus ve iffeti zedeleyen söze ve fıska
alâmettir. Cehalet, rüyada değil uyanıkken bile insan için yüz karası bir haldir. Hattâ
“Cahillerden yüz çevir.” diye âyet-i kerimede buyurulmaktadır.
* CEHENNEM: Rüyada cehennemin görülmesi büyük günahlar ile tâbir olunur.
Çünkü cehennem günahkârların ceza mahallidir. Rüyada cehenneme girdiğini
görmek, dünya hayatında fakr ve zarurete, gam ve kedere, âhirette de azaba işarettir.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada cehennem görmek, şu şekilde tâbir olunur:
a) Fısk ve küfür,
b) Sıkıntı ve keder,
c) Şer ve fesat,
d) Kıtlık ve sefalet
Ibn-i Kesir (rh.a) demiştir ki: Rüyada cehennem görmek, mal ve şerefin zevaline,
zengin iken fakir olmaya, refahdan çıkıp şiddet ve zarurete girmeğe, sıkıntı ve
zindana düşmeğe, dünyada zarar ve hüsrana, zillet ve hakarete ve son nefeste
imansız gitmeye delâlet eder.
Rüyada cehennem bekçisi olan Mâlik isimli meleği görmek, yüce ve Kerim olan
Allah’ın ve onun Resûlü’nün ve müminlerin muhabbetine, izzet ve saltanata, nifaktan
uzaklaşmağa, günahlardan kurtulmağa ve dinde gayrete delâlet eder.
Nablusî hazretleri demiştir ki:
– Rüyada cehenneme kılıcını çekerek girdiğini gören kimse, fuhuş, kötü ve yaramaz
konuşur. Tebessüm ederek cehenneme girdiğini gören kimse fasık, azgın ve Rabine
isyan edici ve dünya nimetleriyle ferahlanıcıdır.
Ibn-i Sîrîn (rh.a) demiştir ki:
– Bir kimsenin rüyada cehenneme girdiğini görmesi, servet ve malının zevaline, kötü
suale düşmeğe, dünyada bid’at ehli olmaya, hamama, fırına ve içinde ateş yakılan
yerlere delâlet eder.
Rüyada cehennemden kurtulduğunu görmek, günahtan tevbe etmeye; cehennemde
oturup yemek yemek ve şarabından içmek günahta ısrar etmeye delâlet eder.
Yine rüyada Mâlik veya cehennem bekçilerinden birinin kendisini yakalayıp ateşe
attığını görmek, zül ve hakarete düşmeğe, cehenneme girmeyi müteakip
cehennemden çıktığını görmek, cennete gireceğine, günah ve hatalarına tevbe
edeceğine işarettir.
Rüyada yüzü siyah, gözleri gömgök olarak görmek ve cehennemde bulunmak,
Allanın düşmanları ile dost olmaya delâlet eder. Rüyada cehennemi açık olarak
görmek de, sultanın ve Allahın azabı ile tâbir olunur.
Yine denilmiştir ki: Rüyada cehennemi görmek ve oraya girmek, dünyada rütbenin
elden gitmesine işarettir. Bazı kere de bu rüya, zenginlikten fakirliğe, ülfet ve
ünsiyetten vahşet ve geçimsizliğe, daima zindanda kalmaya, dünyada hor ve hakir
olmaya delâlet eder.
Fihrist’e dön
Rüyada cehennemin bekçisini kendisine doğru yönelik teveccüh ettiğini görmek,
ateşten selâmet bulmaya ve emin olmaya delâlet eder.
Yine rüyada cehennem bekçilerinden birini görmek, polis eline geçmeye ve suale
çekilmeye işarettir. Zindandaki bir adamın rüyada cehennemin bekçisini kendisine
tebessüm eder görmesi, hapisten kurtulmaya delâlet eder.
Rüyada daimi olarak cehenneme hapsedildiğini ve fakat ne zaman cehenneme
girdiğini bilmediğini görmek, dünyada fakirlik ve mahrumiyete ve mahzun olmaya
delâlet eder.
Hasılı rüyada cehennem görmek, kötülüğe, isyana, günaha, meşakkate ve zillete
delâlet eder. Böyle bir rüya görenin hemen kendine gelmesi ve hatalarına tevbe
etmesi gerekir. Çünkü tevbe eden hiç günah işlememiş gibi olur.
* CELEP: Rüyada celep görmek, mal toplayan bir adama delâlet eder. Bazan da
zengin bir dost ile karşılaşmaya işarettir.
* CELLAT: Bir kimsenin rüyada cellat görmesi, kötü sözler sarfeden bir adam ile tâbir
olunur. Yine cellat, hüzün ve keder veren bir adama da delâlet eder.
* CEMAAT: Rüyada insanların bir yere toplandığını görmek, Allah’ın rahmetine
delâlet eder. Çünkü toplulukta rahmet, ayrılıkta azâb vardır. Bazı kere de cemaat
görmek, ödenmesi lazım gelen şeyi ödemeye, zarar ve ziyana işarettir. Rüyada ölen
birinin cemaat arasında gömüldüğünü görmek, o ölünün mağfiret edilip Cenâb-ı
Hakk’ın rahmetine mazhar olduğuna delâlet eder. Yine cemaat, selâmet ve kolaylığa,
işlerin düzgünlüğüne ve insanlarla iyi geçinmeye alâmettir.
* CEMAL (Güzellik): Bir kimsenin rüyada güzel bir yüz görmesi, sevince ve müjdeye
delâlet eder.
* CENABET: Rüyada cünüp olarak namaz kıldığını görmek, ibadet için yola çıkmaya
işarettir. Yine cünüp olduğu halde yıkanmak için su bulamadığını görmek, arzu ettiği
dünya ve âhiret işlerinde güçlüğe delâlet eder. Rüyada cünüp olduğunu fakat sonra
su bulup yıkandığını görmek, keder ve üzüntüden kurtulmaya işarettir.
İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada meni görmek, mal ve ni’mete delâlet eder.
Rüyada bir kap içinde meni olduğunu görmek, bir maldan kendisine gelecek
menfaate işarettir.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada cenabet görmek, üç veçhe ile tâbir olunur:
a) Evlât,
b) Mal,
d) Malın elden çıkması
* CENAZE: Rüyada bir cenaze üzerine namaz kıldığını görmek, Allah için bir kavimle
kardeşlik etmeye işarettir. Yine bir kimse rüyada tabutu ve cenazeyi yüklendiğini
görse, devlet ve saltanat sahibi bir zâta tabi olur ve ondan mal ve servet elde eder.
Rüyada bizzat kendisinin cenaze ve tabut üzerinde olduğunu görmek, çok mala
delâlet eder.
Fihrist’e dön
Rüyada bir cenazenin arkasından gittiğini görmek, dinde bozukluğa işarettir. Rüyada
kaldırıp bir tabut üzerine konulduğunu ve bir takım insanların kendisini
omuzladıklarını görmek, yücelik ve saltanata delâlet eder ve rüya sahibi halkın
başına geçer.
Nablusî demiştir ki:
– Rüyada vali, tüccar, reis veya sanatkârın kendisi tabut üzerinde olduğu halde,
yeryüzünde gezer görmeleri gemiye binmelerine alâmettir.
Bir kimsenin rüyada herhangi cenazenin havada gittiğini görmesi, bir reis veya bir
âlimin ölmesinden dolayı müşkilâta uğrayacağına delâlet eder. Bazı kere de bu rüya,
kıymetli ve meziyet sahibi bir zatın gurbette veya harpte vefat edeceğine işarettir.
Yine bir sokakta cenaze görülmesi, o sokaktaki dükkânlarda bulunan malların
satılmasına delâlet eder.
Rüyada birçok cenazenin bir yere konulduğunu görmek, o yer halkının günahlarla
çok meşgul olmalarına işarettir. Rüyada kendisinin bir cenazeyi yüklendiğini görmek,
haram mal ile tâbir olunur. Bekâr bir kadının rüyada kendisini ölmüş görmesi, yakında
evleneceğine delâlet eder. Bu rüyayı evli kadının görmesi, dininde noksanlığa
işarettir.
* CENNET: Cennet, yüce Allah’ın mümin kulları için hazırladığı saadet yurdudur ve
onun rahmetinin bir eseridir. Bu sebeple rüyada cennet görmek hayır ve müjde ile
tâbir olunur. Bir kimsenin rüyada cenneti açıkça görmesi, arzu ettiği ve istediği her
şeye nail olacağına delâlet eder.
Rüyada cennetin içine girdiğini görmek, her iki âlemde de emniyet ve sevinç
işaretidir.
Bir kimsenin rüyada cennetin hazinedarını görmesi, sevinç ve nimete, yaşadığı
müddetçe temiz bir hayata ve belâlardan emin olmaya delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada cennete girdiğini görmek şu veçhe ile tâbir
olunur:
a) Cami,
b) Zikir meclisi,
c) Çarşı,
d) Hac ibadeti,
e) Allah yolunda cihad,
f) İlim ve salih amel.
Bazı kere de cennete girmeyi görmek, cennete girmeye vesile olacak güzel ve
makbul ameller işlemeye delâlet eder.
Bir adamın rüyada cennetin sütünden, içki ve şarabından veya sularından içtiğini
görmesi, ilme, hikmete, nimete, güzel itikada ve Sünnet-i Seniyyeyi işlemeye delâlet
eder.
Yine rüyada cennet meyvelerinden yediğini görmek, yediği meyve kadar
rızıklanacağına işarettir.
Fihrist’e dön
Rüyasında bir adama “Sen cennete giresin” denilse, bu rüya o kişi için mirasa, ilim ve
hidayete delâlet eder. Bazan da cennete girmek, üzüntü ve kederden halâs olmağa
işarettir. Bir kimsenin rüyada hanımı ile beraber cennete girdiğini görmesi, dünyada
zevcesi ile iyi geçineceğine delâlet eder.
Rüyada cennet köşklerinden birine girdiğini görmek, yüksek rütbeye nâiliyete, iftihar
vesilesi olarak iş işlemeğe, genişlik ve zenginliğe ve güzel akıbete delâlet eder. Yine
cennete girip ırmaklarından içmek, meyvelerinden yemek, ağaçlarının gölgesinde
oturmak huri ve gılmanını görmek; ilme, hidâyete, rızka, zürriyete, uzun ömre, son
nefesinde şehîden vefat etmeye alâmettir.
Rüyada cennet kapılarından birinin üzerine kapandığını görmek, ana ve babasından
birinin vefat edeceğine işarettir. Çünkü cennet ana babasının rızası ile kazanılır. Yine
cennetin bütün kapılarının üzerine kapanıp açılmadığını görmek, ana ve babaya asi
olmaya ve ondan razı olmadıklarına delâlet eder.
Rüyada istediği kapıdan cennete girdiğini görmek, anne babanın kendisinden razı
olduğunun işaretidir.
Yine denilmiştir ki: Rüyada cennete girdiğini gören kişinin eceli ve ölümü yakındır ve
ona gideceği yer gösterilmiştir.
Rüyada cenneti cehenneme attığını görmek, bağ ve bostanı veya başka bir şeyi
satmaya delâlet eder. Malmum bağ bostan yeşilliktir, cennet de yeşildir. Yeşili elden
çıkarmak böyle netice verir.
Rüyada kevser suyundan içtiğini görmek, reis olmağa, düşman üzerine galip
gelmeğe ve kuvvete delâlet eder. Kendisini cennet köşklerinden birinde görmek,
güzel bir kadınla evlenmeğe ve insanlar üzerine reis olmağa işarettir.
Rüyada zikir ve tesbihlerle cennete girdiğini görmek, teheccüd namazı, tesbih ve
tahlili sebebiyle cennete girmesine delâlet eder. Yine Reyyan kapısından cennete
girdiğini görmek, tuttuğu orucu sebebiyle cennete girmeye işarettir.
Nablusî (rh.a) demiştir ki:
“- Rüyada cennet nehirlerinden içilen şey tabirce muteber tutulur. Şöyle ki: Rüyada
su nehri görmek rızka; süt nehri fıtrata, şarap nehri, Allah sevgisinden meydana
gelen cezbeye ve Allahu Teâlâ’nın haram kıldığı şeylere buğzetmeğe; bal nehri ise
ilim ve Kur’ân-ı Kerim’e delâlet eder.”
Cabir’ül-Mağribî de demiştir ki:
“- Rüyada Cennet-i rıdvanı gören ve bundan dolayı rüyasında ferah duyan son
derece sürür ve sevince ve nimete erer. Yine rüyada yüksek bir mekânda
bulunduğunu burasının cennet olduğunu zanneylediğini görmek, âdil bir sultana,
yahut faziletli bir âlime veya zengin ve kerem sahibi bir adama vasıl olmaya delâlet
eder. Rüyada elinde cennet kapısının anahtarı olduğunu görmek, İslâm ve tevhid
üzere ölmeye alâmettir.”
Rüyada Tuba ağacının altında oturduğunu görmek, dünya ve âhirette muradın hasıl
olacağına delâlet eder. Yine cennette şerbet veya süt içtiğini görmek, âlim, hakîm ve.
zenginlik ile tâbir olunur.
Yine rüyada cennet ağaçlarından birini görmek, ilmiyle amel eden kimseye, insanları
Fihrist’e dön
irşad eden mürşide ve hurilere delâlet eder. Rüyada cennet ağaçlarına mâlik
olduğunu, veya o ağaçlardan bir şey yaptığını görmek, evlât ve kadınlara işarettir.
Rüyada cennete girip onun meyvesinden yemediğini, nehirlerinden içmediğini ve
nimetlerine el uzatmadığını görmek, sahip olduğu ilimden bir faide görememeye
alâmettir.
Rüyada cennetten kovulduğunu görmek, ilk insan ve ilk peygamber Hazret-i Âdem
(a.s)’in hikâyesinden ötürü fakirliğe giriftar olmaya delâlet eder.
Cennette tavaf ettiğini görmek, rızkın genişliğine, şanın yüceliğine, korku ve
tehlikelerden emin olmaya delâlet eder.
Bazı kere de rüyada cennete girdiğini görmek, helâl mala, ailesi için iyilik etmeye ve
Allahü Teâlâdan korkmaya delâlet eder. Yine cennete girmek, bağ ve bahçeye sahip
olmaya, faideli ve menfaatli şeylerin ele geçmesine ve geniş rızka delâlet eder.
Rüyada insanların hepsinin cennete girdiklerini görmek, o senenin bolluk ve
bereketine, devlet reisinin adaletine, meyve, hububat ve ziraata gelecek berekete
işarettir.
Elinde bir kitapla cennete girdiğini görmek, ilim ve güzel amele delâlet eder. Cennete
mal ve yürüyen hayvanlarla girdiğini görmek ise, malın zekâtını vermek sebebiyle
cennete nâiliyete delâlet eder.
Rüyada cennette muz ağacının meyvesini yediğini ve gölgesinde oturduğunu
görmek, muradının incisini elde etmeye işarettir.
Rüyada cennete ne zaman girdiğini bilmemek, dünyada bulunduğu müddetçe izzet
ve nimete nail olmaya delâlet eder.
Rüyada tebessüm ederek cennete girdiğini görmek, yüce Allah’ı çok zikretmeye
işarettir. Kılıcını kından çıkararak cennete girdiğini görmek ise, iyilikle emretmeye,
kötülükten men’etmeye, nimet, medh ve senaya delâlet eder.
* CENNETİN HAZNEDARI: Bir kimsenin rüyada cennetin haznedarını görmesi,
devamlı sevince ve sürura delâlet eder. Bazı kere de rüyada cennetin haznedarını
görmek, nimete, temiz bir hayata ve yüce Allah’ın rızasına delâlet eder.
Ve yine cennette olduğunu, meleklerin kendisine selâm verdiğini ve cennetin bir
kapısından girdiklerini görmek, Allahü Teâlâ’nın o kimseyi affedeceğine, uzun ve
devamlı bir hayırla ona ihsanlarda bulunacağına alâmettir. Yine rüyada cennetin
haznedarını görmek, üzüntü ve kederin gideceğine, sürür ve ferahın avdetine ve
güzel bir geçime delâlet eder.
Yine rüyada cennet haznedarı görmek, devletin haznedarına ve hayırlı bir haber ile
gönderdiği adamına, vadin yerine getirilmesine, ihtiyaçların giderilmesine, duanın
kabul olunmasına delâlet eder.
Rüyada cennet haznedarının kendisine bir şey verdiğini, yahut cennet elbiselerinden
giydirdiğini veya güler yüzlülük gösterdiğini görmek Allah’ın o kimseden razı
olmasına, gizli ve aşikâre onun üzerine nimetlerini indirmesine delâlet eder.
Fihrist’e dön
* CERRAH: Rüyada hasta veya ameliyata ihtiyacı olan birinin cerrah görmesi ve
cerrahın huzuruna girmesi, o kişinin hastalığından afiyet bulmasına, üzüntü, keder,
gam ve sıkıntıdan kurtulmasına delâlet eder.
Yine rüyada cerrahın, cerraha ihtiyacı olmayanın yanına girmesi, o kişinin kan
almaya ihtiyacı olmasına işarettir. Bazan da cerrah, insanın sağlam olan azalarının
etini yırtan ve kanını akıtan kimseye alâmettir. Cerrahı güler yüzle görmek, sıkıntı ve
üzüntüden halâs olmağa delâlet eder.
* CESARET: Kişinin rüyada cesaret gösterdiğini ve şecaatli olduğunu görmesi, bir
şeyde ısrar ve azmetmeye delâlet eder. Bazı kere de cesaret, kendisini rahatsız eden
şeyleri def etmek ve düşmanla karşılaşmaktan dolayı o kimsenin Allah’a ve insanlara
yaklaşmasına alâmettir.
* CEPHANE: Bir kimsenin rüyada cephane görmesi, geçimsizliğe delâlet eder.
Cephaneciyi görmek ise, halkın iaşesini temin eden bir adam ile tâbir olunur. Rüyada
evinin kapısı önüne cephane yığıldığını görmek, rüya sahibinden komşuların razı
olmadığına delâlet eder.
Yine bir kimsenin rüyada cephane kutusu görmesi, itibarının ve malının artacağına
işarettir.
* CEPHE: İnsanın kendisini bir cephede düşmanla savaşır görmesi, gizli
düşmanlarının olduğuna ve bu sebeple üzüntü ve kedere uğrayacağına alâmettir.
* CENK ALETİ: Rüyada cenk aleti görmek, izzet, şan” ve büyüklüğe delâlet eder.
Çünkü cenk âleti düşmanı kırmaya, zaferler elde etmeye yarar.
* CESET: Bir kimsenin rüyada herhangi bir ceset görmesi, korku, keder ve üzüntü ile
beraber bir ölüm haberi almaya delâlet eder.
* CETVEL: Rüyada cetvel görmek, sıdk ve doğruluğa alâmettir.
Yine rüyada cetvelle bir şeyi ölçtüğünü görmek, hayatta başarılı olmaya ve gönüldeki
muradın gerçekleşmesine delâlet eder.
* CEVHERCİ: Kişinin rüyada cevher satan kimseyi görmesi, ibadet eden bir insana
işarettir. Yine rüyada cevherciyi görmek, mücevherat alıp satan, çetin işlerde
kendisine uyulan âlime, dindar ve ilim sahibi bir zâta, hizmetçilere ve çok mala
alâmettir.
* CEVİZ: Bir kimsenin rüyada ceviz görmesi, hazine edilmiş mal ile tâbir olunur. Yine
ceviz, salih kimseler, reisler ve kardeşlerle, bedenin sıhhati ve uzun bir sefere delâlet
eder. Cevizi gören kadın ise, çok uzun ömürlü olmaya işarettir.
Rüyada cevizlerin birbirine sürtülmesinden dolayı işitilen ses, düşmanlık ve şiddet ile
tâbir olunur. Kırılmış ceviz görmek, zahmetsiz ve meşakkatsiz elde edilen mala
delâlet eder. Rüyada Hind cevizi görmek, kâhin ve falcıların sözü ile tâbir olunur.
Hind cevizinden yediğini görmek, insanlar nezdinden sözünün doğrulanmadığına
delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada ceviz toplayıp yediğini görmesi, kendisine bir kadın tarafından
gelecek mala delâlet eder. Rüyada ceviz ağacının yapraklarının düştüğünü veya
Fihrist’e dön
onları topladığını görmek, büyük bir adamdan gelecek hayra ve ele girecek nimete
delâlet eder.
Bazıları da demiştir ki: “Rüyada görülen ceviz ağacı, uğursuz çetin ve artan mala
sahip olan bir adama delâlet eder.”
Neblusî (rh.a) demiştir ki:
“- Rüyada ağaçtan düşüp iki eli veya ayağının kırıldığını gören helak olmaya yaklaşır,
bir belâya girer, fakat sonra bundan halâs olur. Ceviz ağacını kökünden çıkardığını
gören, arap olmayan bir insanı öldürür.”
Rüyadada bir bahçede ceviz toplayıp biriktirdiğini görmek, bir kadın tarafından
gelecek mala işarettir. Eğer rüya esnasında gördüğü cevizin kabuğu soyulmuş ise,
kendisine kifayet edecek derecede rızıklanır. Rüyada cevizin kabuğunu yediğini
görmek, cimri bir adamı gıybet etmeye işarettir.
* CEVİZ KABUĞU: Bir kimsenin rüyada kabuk görmesi, elbiseye delâlet eder. Çünkü
meyvenin kabuğu onu örten elbise gibidir. Bazı kere de kabuk görmek, hâmile bir
hatunun çocuğunu düşürmesine delâlet eder.
* CEYHUN NEHRİ: Rüyada Ceyhun veya bir başka nehirde yıkandığını görmek,
yüce ve Kerim olan Allah tarafından lütfedilecek büyük bir mülke ve nimete delâlet
eder. Üzüntü ve kederin gitmesi, borcun ödenmesine de işarettir. Rüyayı gören âlim
biri ise, ilmi artar, köle ise azad edilir, hasta ise şifa bulur, zindanda ise zindandan
kurtulur. Hasılı ırmakta yıkanmak iyi bir haberdir.
* CEYLAN: Bir kimsenin rüyada ceylân tuttuğunu görmesi, güzel bir hizmetçi ile tâbir
olunur. Rüyada ceylanın etinden yediğini görmek, güzel bir kadın tarafından gelecek
nimete delâlet eder.
Ebu Said’ül-Vaaz demiştir ki: Rüyada ceylan görmek, güzel bir hizmetçi ile tâbir
olunur. Rüyada ceylan avında olduğunu gören bir kadın ile evlenir.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada ceylan görmek, dört şekilde tâbir olunur:
a) Zevce,
b) Hizmetçi,
c) Evlât,
d) Kadın sebebiyle gelecek menfaat.
Kirmanı de demiştir ki: Rüyada bir ceylan kestiğini gören kimse bir kız ile izdivaç
eder. Ceylanı yüzdüğünü görenin zina etmesinden korkulur.
Rüyada bir ceylan yavrusu tuttuğunu görmek, güzel bir evlada delâlet eder.
* CEZAEVİ: Bir kimsenin rüyada tutuklanarak zindana girdiğini görmesi, iş sahasında
başarılı olmaya, şan ve şerefe delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, yalnızlığa,
fakirlikten sonra zenginliğe ve iyi akıbete işarettir.
* CEZVE: Rüyada kahve pişirilen cezve görmek, hiç beklenmedik bir habere delâlet
eder. Kahveyi fincana koyup misafirine ikram ettiğini görmek, yeni bir dost
kazanmaya işarettir.
Fihrist’e dön
* CIMBIZ: Kişinin rüyada cımbız görmesi, rakiplere karşı üstün gelmeye ve işlerde
muvaffak olmaya alâmettir.
* CIVA: Rüyada cıva görmek, noksan bir şeye delâlet eder. Bir adam rüyada cıvaya
mâlik olduğunu görse, bu rüya, o kişinin sözünden döneceğine delâlet eder. Çünkü
cıva elde avuçta durmaz ve onun muhafazası zordur.
Yine cıvayı barometrede yükselir halde görmek, ticarette başarı; alçalırken görmek
de, başarısızlığa delâlet eder.
* CIVATA: Bir kimsenin rüyada bir yere cıvata taktığını görmesi, aile bağlarının
kuvvetliliğine ve evlâtların çokluğuna delâlet eder. Bekâr birinin cıvata görmesi,
evlenmeye işarettir.
* CIRCIR: Bir nevi yün eğirmeye yarayan ve çıkrık da denilen bu âleti rüyada görmek,
hayırlı mala, maksada nail olmaya, bekarlar için evlenmeye, fakir için de zenginliğe
delâlet eder.
* CİĞERCİ: Bir kimsenin rüyada ciğerciyi görmesi, korkudan emin olmaya,
muhafazakârlığa, iffet ve namusa, sıhhata, sükût etmeye ve düşman üzerine galip
gelmeye alâmettir. Bazı kere de ciğerciyi görmek, halkı sefere teşvik eden bir
kimseye işarettir.
* CİBİNLİK: Rüyada

B harfi rüya tabirleri listesi 2

BİLİNMEMEK: Cabiru’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada bilinmeyen, kaybolan bir
adamın geldiğini görmek, ondan sevinçli bir haber almaya delâlet eder. Yine nerede
olduğu bilinmeyen kimsenin selâmetle döndüğünü görmek, işlerin düzgün ve yolunda
gideceğine işarettir.
* BİLGİN: Yani halim biri ile karşılaştığını ve onunla sohbet ettiğini görmek, bir iş
sebebiyle yardıma muhtaç olmağa delâlet eder.
* BİLİRKİŞİ: Bir kimsenin rüyada kendisini bilirkişi olarak görmesi, insanlar arasında
itibar sahibi olmağa delâlet eder.
* BİLLUR: Rüyada pırıl pırıl bir billur görmek, temiz ve pâk bir zevceye işarettir.
Bekâr bir kimsenin bir billur kâseye sahip olduğunu görmesi, asil ve temiz bir kadınla
evleneceğine delâlet eder. Rüyada delikli billur görmek dul, deliksiz billur görmek de
genç bir kıza işarettir. Bir billuru olduğunu ve fakat bunu kaybettiğini görmek, uzak
sefere çıkmağa veya eşinden ayrılmağa delâlet eder.
* BİLMECE: Rüyada herhangi bir bilmeceyi hallettiğini görmek, mevki ve işleri
yükseltmek yolunda gayrete delildir. Bilmece, bazı kere de ne yapacağını
bilememenin işaretidir.
* BİNA: Bir adamın rüyada kubbeler görmesi, şanı yüce ve kıymetli kimselerle dost
olacağına delâlet eder. Yeni yapılmış bir binayı görmek hiç ummadığı yerden gelecek
rızık ve nimet ile tâbir olunur.
Yine bir kimsenin rüyada bir binaya başlayıp temelini attığını, binayı kuvvetlice
yaptığını görmesi; ilim, velayet ve sanata delâlet eder.
İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Eski bir binanın yeniye döndüğünü görmek, rızkın
artmasına; hayır kapılarının açılmasına, sürür ve ferah husulüne delâlet eder.
Danyal (a.s.) demiştir ki: rüyasında bilmediği bir binaya girip orada birtakım ölüler
görmek, ahiret yurduna işarettir. Oraya girip oturduğunu gören kimsenin eceli
yakındır.
İbn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki:
– Rüyada bir evin tavanı, damı veya duvarı yıkıldığını yahut yandığını görmek, kendi
evinde bir musibetin vukuuna; hanesinin büyüdüğünü görmek, çok ve bereketli
nimete delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada bina görmek sekiz vech ile tâbir olunur:
a) Zevce,
b) Zevç,
c) Zenginlik,
d) Emn-ü eman,
e) Kolay bir geçim,
f) Mal,
g) Yüksek bir memuriyet,
h) Maişet genişliği…
Rüyada evinin belirli bir miktar güzel olarak genişlemiş olduğunu görmek, bu
Fihrist’e dön
dünyadaki halin genişliğine işarettir. Yine rüyada kendini bina yapıyor görmek, ferah
ve sevincinin şumulüne, kuvvetinin fazlalığına delâlet eder.
Rüyada güzel ve yüce bir bina görmek, ülfet ve muhabbete, rızka, neşeye, güzel
elbiselere, bekâr kızla evlenmeye ve ondan doğacak çocuğa delâlet eder. Sağlam ve
güzel bina görmek, bazı kere de uzun ömre ve kuvvete işarettir.
Bir kimsenin rüyada Nebiler Nebisi’nin mübarek ravzasını çamurladığmı görmesi,
kendi malı ile hacca gitmeye işarettir. Kendi evini çamurla sıvadığını ve çamurun yaş
olduğunu görmek, salih bir kişi olmaya delâlet eder. Rüyada çamuru yediğini görmek,
o miktar mal yemeye işarettir.
Nablusî (rh.a.) demiştir ki:
“- Rüyada Allahu Teâlâ’ya yaklaşmak maksadıyla cami veya bir yer yaptırdığını
görmek, eğer rüyayı gören devlet reisi ise Hak ile karin olur. iyilikle insanlara
emreder, kötülükten de kaçındırır. Bu rüyayı âlim görür ise, kitap yazar, insanlar
ilminden veya fetvalarından faydalanır. Zengin ise malının zekâtını verir, bekâr ise
evlenir, eğer evli ise güzel şöhret sahibi bir çocuğu dünyaya gelir. Fakir ise
zenginleşir. Eğer bunlar olmaz ise, o yere hizmet eder ve Allah’ın zikri ile o yeri
mamur eder.”
Rüyada gurbet elde bir bina yaptığını görmek, asla akıl ve hayaline gelmeyen bir
kadınla evlenir. Veya gurbette ikamet eder ve yine gurbette ölür.
Rüyada yaş çamur ile bina yapmak, din ve itikada, kuru çamur ile bina da mal
bakımından sıkıntıya işarettir.
Kirmanî demiştir ki: Rüyada kendi mülkü olan bir binaya girdiğini görmek, zevceye ve
evlâtlara delâlet eder.
Hanenin geniş ve yeni olması rızkın çokluğuna işarettir. Yine güzel bir bina görmek,
ana babanın sıhhat ve selâmetine alâmettir.
Rüyada evin ortasındaki avluyu görmek, kıza ve kızkardeşe, evin sofası baba ve
anneye delâlet eder. Onları güzel, temiz ve mamur görmek, bunların hayır ve
selametine işarettir. Harap ve pis görmek de tam zıddı…
Rüyada kendi evinin diğer evlere benzemediğini görmek, herkesin gıpta edeceği
derecede servete, kendi için bir ev inşa ettiğini görmek, dünyadan müstefid olmağa
delâlet eder. Hasta birinin bu rüyayı görmesi vefatına işarettir.
Rüyada İmam-ı Azam hazretlerinin evini yıktığını görmek, İslâm âleminde fesat ve
fitne zuhuruna işarettir.
Rüyada adaletle hükmeden bir devlet reisinin köşkünü görmek, İslâm şehirlerinden
bir şehir ile tâbir olunur. O köşkün yıkıldığını görmek, müslümanların şehirlerinden
birinin ziyanına ve felâketine delâlet eder.
Tâ uzaklardan bir evi görmek, uzak gördüğü saadete vâsıl olacağının alâmetidir.
* BİNMEK: Bir kişinin rüyada hayvana bindiğini görmesi, nefsî arzularının peşinde
koşmak ile tâbir olunur. Bütün hayvanlara bindiğini görmek ise, izzet ve saltanata
delâlet eder.
Fihrist’e dön
Rüyada güzel bir ata binmek, büyük şeref ve itibara alâmettir. Yine ata binmek,
bindiği at uslu ve itaatli ise, ululuk ve mertebesinin artacağına delâlet eder. Bindiği
atın kuyruğunun iki adet olduğunu görmek, dost ve arkadaşlarının çokluğuna
alâmettir. Nakil vasıtalarına bindiğini görmek, yeni bir işe, bindiği vasıtadan indiğini
görmek de, işinden ayrılmağa delâlet eder.
* BİRA: Dince haram olan birayı içtiğini görmek, iyiliğe alâmet değildir ve yanlış yolda
olmanın işaretidir.
Birahaneye girdiğini görmek, bir hadisenin zuhuruna ve derin bir ızdıraba şevkine
alâmettir.
Bira mayası görmek, sıhhat ve afiyete ve hastalıktan şifa bulmaya delâlet eder.
* BİRİKMEK ÇOĞALMAK: Rüyada saçlarını bir araya getirip biriktirdiğini görmek,
faideli mal ile tâbir olunur. Bir yere cem ettiği saçlarını açtığını görmek, malı
sarfetmeye işarettir.
Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Rüyada bir şeyin birikip çoğalmasını görmek, “Malı pek
çok seversiniz” mealindeki âyet-i kerimenin işaretiyle mal biriktirmeyi arzu etmesine
ve ona haris olmasına delâlet eder.
* BİR ŞEY BULMAK: Bir kimsenin rüyada bir şey bulduğunu görmesi, hiç ummadığı
şeyin eline geçmesine delâlet eder. Rüyada altın, gümüş ve bunlara benzer şeyler
bulduğunu görmek, dünya nimetleri ile tâbir olunur. Fena şeyleri bulmak ise bunun
zıddı.
Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada yiyecek bir şey bulduğunu görmek, genişliğe
ve maişet bolluğuna delâlet eder. Kumaş ve elbise gibi şeyleri bulmak, ticaretten
kazanılacak mala işarettir.
Kömür bulmak servet ü sâmâna, soğan ve sarmısak kabuğu gibi nesneleri bulmak da
haram mala alâmettir.
* BİSİKLET: Rüyada bisikletle dik bir yokuştan tırmandığını görmek, mâli sıkıntıdan
halâs olmağa delâlet eder.
* BİSKÜVİ: Rüyada bisküvi yediğini görmek, rızkın bereketine ve halin düzgünlüğüne
alâmettir.
* BİT: Kirmanî demiştir ki: Rüyada üzerine bit düştüğünü görmek, malından birçok
kimsenin faydalanacağına delâlet eder.
Yine rüyada üzerinden bitlerin yere döküldüğünü görmek, kazancın ziyade olacağına
işarettir.
* BİTKİ: Bir kimsenin rüyada bitki görmesi, keder ve hüzünden sonra, rahata ve
huzura kavuşmaya delâlet eder. Bitkiler çeşitlerine göre mânâ ifade ederler. İleride
isimleri geldikçe açıklanacaktır.
* BOĞA: Boğa kuvvet ve heybetin timsalidir. Bu sebeple rüyada boğa görmek, iş
hayatında muvaffakiyete alâmettir ve insan için kuvvettir.
Fihrist’e dön
* BODRUM: İbn-i Sîrîn (rh.a) demiştir ki: Rüyada bodrum görmek gönül sıkıntısı ve
azabı ile tâbir olunur. Kendini kapkara bir bodrumda görmek, işlerin günden güne
bozulduğuna işarettir.
* BOĞAZ: İmam Nablusî demiştir ki: Rüyada nefes borusunu görmek, elçiye, sefire,
ölüm ve hayata alâmettir. Boğazından bir kıl veya bir iplik çıktığını ve onu çektiğini,
fakat tamamen çıkarmak mümkün olmadığını ve kırılmadığını görmek, ömrün
uzunluğuna delâlet eder.
Bazı kere rüyada boğaz görmek, evin suyu veya kuyusuna işarettir. Malumdur ki,
boğaz insanın hayatıdır. Nefesler oradan alınıp verilir. Bu sebeple boğaz görmek
hayır ile tâbir olunur.
* BOĞAZLAMAK: Rüyada bir kavmi boğazlanmış olarak görmek, murat ettiği şeyde
işlerin hayırla biteceğine işarettir. Bir adam rüyada, birisini bir başka kişinin kestiğini
görse, kesilenin kesenden hayra nail olacağına delildir.
Nablusî (rh.a.) demiştir ki:
– Rüyada bir şeyi boğazlamak, ana babaya âsi olmak ve zulümdür. Rüyada
kendisinin boğazlandığını gören kişi Allah’a sığınsın (çünkü bu felâket haberidir).
Üzüntülü ve kederli birinin rüyada boğazlandığını görmesi, gam ve gussadan halâs
olacağının alâmetidir. Rüyada güvercin ve koyun gibi bir hayvanı boğazladığını
görmek, evlenmek ile de tâbir olunur.
Rüyada baba veya annesini boğazladığnı görmek, ebeveyne âsi olmakla yorumlanır.
Rüyada bir çocuğu boğazlanmış olarak görmek, o çocuğun kemâl çağına erişeceğine
delâlet eder. Yine rüyada en yakınlarının kendi etinden yediklerini görmek, onların
rüya sahibinden hayır ve menfaate kavuşacaklarına delâlet eder.
Bazıları da demişlerdir ki: Rüyada bir adamın veya bir kavmin boğazlanmış olarak
görülmesi, onların sapık ve bid’at sahibi olduklarının alâmetidir.
Bekâr bir kadının rüyada kendisini devlet reisinin boğazladığını görmesi, bir erkekle
evleneceğine alâmettir.
* BOĞMAK: Rüyada kendisini asarak boğduğunu görmek, üzüntü ve kedere delâlet
eder. Yine rüya sahibinin kendisini asıp boğduğu yerde ikâmet etmesine işarettir.
Rüyada boğulduğunu görmek, kendisine yüklenen emanet ve velayetten dolayı
muzdarip olmaya delâlet eder.
* BOL GEÇİM: Darlık ve sıkıntı içindeki adamın rüyada geçiminin bol olduğunu
görmesi, üzüntü ve kederden halâs olmasına, borcunu ödemesine ve sıkıntısının
gitmesine alâmettir.
* BOHÇA: Rüyada bohça görmek, bir sefer ile tâbir olunur. Yine rüyada kendini
bohça taşır halde görmek, çok sevdiği birinin ziyaretine delâlet eder.
Rüyada bir bohçanın çevresini ibrişim, ipek ve renkli ipliklerle işlediğini görmek,
mutluluk ve zenginliğe delâlet eder.
* BOMBA: Bir kimsenin rüyada bomba patladığını görmesi, kendisine de zarar
erişmemiş olması, gizli sırların meydana çıkacağına delâlet eder.
* BONCUK: Rüyada boncuk görmek, hizmetçi veya mal ile tâbir olunur. Boncuk, aynı
zamanda kadına da işarettir. Bir adam boncuğa rastgeldiğini görse, mal veya
hizmetçiye kavuşacağına işarettir.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada boncuklar görmek şu vech ile tâbir olunur:
a) Ahlâkı kötü bir eş,
b) Kötü huylu hizmetkâr,
c) Ehemmiyetsiz ve bekasız mal,
d) Edep ve terbiye,
e) Evlât ve hizmetçi,
f) Uşak.
Rüyada görülen boncukların çok veya az olması, iyi veya kötü her hâli bunlara nisbet
edilerek tevil edilir.
Cabirü’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada bir boncuk bulduğunu veya satın aldığını
görmek, ele geçecek hizmetçiye delâlet eder. Eğer görülen boncuk beyaz ise,
hizmetçi salih ve müttakidir. Yeşil ise dindar biridir. Siyah ise kalbi katı ve fena huylu
bir kadına işarettir.
Denilmiştir ki: Rüyada birtakım boncukları delmekle meşgul olduğunu görmek, âdi bir
kadın ile evlenmeye alâmettir.
Rüyada katır veya eşeklere yüklenmiş boncuklar görmek, haram mala delhalet eder.
* BONCUKÇU: Bir kimsenin rüyada boncukçuyu görmesi, kadınların işleriyle uğraşan
ve onların birtakım işlerini düzenlemeye gayret gösteren adama delâlet eder.
* BORAZAN: Rüyada borazan görmek, güzel bir şöhrete, harbe ve doşmanı
kaçırmaya alâmettir. Bir kimsenin rüyada borazan sesi işitmesi, önemli bir hadiseye
çağrılacağının delilidir. Borazana üflediğini görmek, kendisi için bir hadisenin
vukuudur. Borazan eğer boynuzdan ise, riyaset ve hizmetçiye delâlet eder.
Borazan bazı kere de batıl haberler ile tâbir edilir. Bazan da meydana çıkacak hayra
delâlet eder. Yine borazan, kadının ahlâkına da işarettir.
* BORAZANCI: Rüyada borazancının sesini işitmek, bir hadiseye davet edilmeye
işarettir. Rüyada boruya üflediğini görmek, şiddetli bir hadisenin vukuudur. Rüyada
borazancıyı dövdüğünü görmek, güzel ve hayırlı söz işitmeye delâlet eder.
* BORÇ: Rüyada kendinin borçlu olduğunu görmek, iyiye ve hayıra alâmet değildir.
Bu rüya, zillet ve hakaret ile tâbir edilir. Rüyada borçtan kurtulduğunu, borcunu
ödediğini görmek, iyilik alâmetidir ve hayırlı günlerin habercisidir. Bu rüya, din ve
dünya işlerinden müşkil olan bir şeyin kolayca neticeleneceğine işarettir.
Bazı kere de hak sahibine hakkı ödemek, yolculuktan dönmenin alâmetidir. Yine borç
ödemek, gam ve gussadan halâs olmağa delâlet eder.
* BORA (Fırtına): Rüyada bir fırtınanın, bir boranın koptuğunu görmek iyi değildir.
Rüya sahibinin bir belâya, bir kötülüğe maruz kalacağına veya lüzumsuz yere
gidecek mala işarettir. Böyle bir rüya görenin hemen Rabbine dönmesi, günahlarına
tevbe etmesi gerekir.
* BORU: Rüyada boru görmek, şan ve şöhrete; boru sesi işitmek bir hadiseye
işarettir.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada boru çaldığını görmek, fena bir habere delâlet
Fihrist’e dön
eder. Rüya sahibinin gizli sırrı meydana çıkar, yalan bir söz işitir, musibet ve belâya
uğrar.
* BOSTAN: Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Rüyada bostan görmek, istiğfara, istiğfar da
bostana delâlet eder. Rüyada bostanını suvardığını görmek, ehline yakınlığa işarettir.
Rüyada yaprakları kurumuş, dökülmüş ve sararmış bir bostana girdiğini görmek,
üzüntü ve kedere alâmettir.
Yine denilmiştir ki: Rüyada bostan görmek kadına delâlet eder. Zira kadın da su ile
sulanıp hamile olur ve çocuk doğurur. Rüyada görülen bostan kadın ile tâbir
edildiğinde, o bostanın ağacı, kadının ailesi ve çocuğudur. Bostanın meyvesi de bu
şekilde tâbir olunur.
Rüyada bilinmeyen bir bostan görmek, Kur’ân-ı Kerim’e delâlet eder. Çünkü Kur’ân-ı
Kerim’i okuyanlar arasında onun hikmet meyveleri daima deyşirilip toplanmaktadır.
Bostanda nice çeşit meyveler ve çiçekler mevcutsa, Allah’ın kitabı Kur’ân’da da nice
irfan incileri ve hikmet meyveleri mevcuttur. Kur’ân-ı Ke-rim’de olan müjde ve korkular
bostanın tatlı ve ekşi meyveleri mesabesindedir. İnsanlardan kimi tatlı, kimi ekşi
sever. Kur’ân-ı Kerim de kimine müjde, kimine azab haberleri ile doludur.
Bostan görmek, güzel cennetin nimetlerine de işarettir. Çünkü Araplar bostana
“Cennet” ismi vermişlerdir.
Yine bostan görmek çarşıya, gelin-güveyi odasına, kendisinden istifade edilen mal ve
mülke delâlet eder.
Bostanda görülen ağaç, o gelinin sofrasına, meyvesi de yiyeceklerine alâmettir.
Ibn-i Şîrîn (rh.a.) demiştir ki: Rüyada kendi bostanında ve birçok meyveli ağacın
içinde bulunduğunu ve bu ağaçlardan meyve koparıp yediğini görmek, zengin bir
kadınla evlenmeğe ve ondan faydalanmağa delâlet eder.
Rüyada bostanın toprağına tohum attığını görmek, bir çocuğu olacağına; bostanı
bellemek de evliliğe alâmettir.
Kirmanî demiştir ki: Rüyada bostan görmek, mal, mülk ve servet sahibi bir adama
delâlet eder. Rüyada bahar mevsiminde çimenler ve meyve ağaçları ile süslü bir
bostanda olduğunu, fakat bir sel gelip bütün ağaçları söküp götürdüğünü görmek, o
yerdeki devlet adamlarından birinin ölümüne işarettir.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada bostan görmek yedi vech ile tâbir olunur:
a) Zevce,
b) Evlât,
c) Geçim,
d) Mal,
e) Zenginlik,
f) Sevinç,
g) Hizmetçi…
Rüyada bostanında güzel kokulu bir şey bulduğunu görmek, güzel huylu bir evlâda;
fena kokulu bir nesne görmek de, âsi ve kötü bir evlâda işarettir. Yine bostan içinde
erik ağacı olduğunu görmek, ilim ve edep öğrenecek bir evlâda alâmettir.
Bir kimsenin rüyada bostan görmesi, zevceye, çocuğa, mala, iyi geçime, üzüntü ve
kederden halâs olmağa delâlet eder. Yine bostan görmek, halktan, avam, havas,
cahiller, âlimler, cömertler, cimriler ve herkes için camiye ve pazar yerine delâlet
eder. Yine bostan rüyası, âbidler ve talebeler için, cami tekmilâtından olan medrese
Fihrist’e dön
gibi ilim yuvalarına işarettir. Bostan, askerlerin toplanıp biriktiği devlet kışlasına da
delâlet eder.
* BOSTAN DOLABI: Bir kimsenin rüyada bostan dolabı görmesi, para biriktirmeye
delâlet eder. Bostan dolabının susuz olarak döndüğünü görmek, o mevkideki büyük
bir zenginin öleceğine ve mirasının devlete kalacağına delâlet eder. Yine bu rüya,
rüya sahibi için veznedarlık ile tâbir olunur.
* BOŞANMA: Her rüyanın ayrı ayrı tâbirleri vardır. Bu da öyle. Rüyada zevcesini
boşadığını görmek, zenginlik ile tâbir olunur.
Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada hanımını boşadığını görmek, şeref ve
itibarın kaybedileceğine delâlet eder. Bu rüyayı iki hanımı olan bir adam görmüş ise,
malından zayi eder. Bekar olduğu halde karısını boşadığını görmek, ölümün ve ecelin
yaklaştığına işarettir.
Kirmanî demiştir ki: Rüyada hanımı boşamak şu vech ile tâbir olunur:
a) Zenginlik,
b) Ortaklardan ayrılma,
c) İşinden ayrılma,
d) Ticareti terketme,
e) Malın elden gitmesi,
f) Arzu etmediği bir şeyin vuku bulması…
Dindar bir adamın rüyada hanımını boşadığmı görmesi, dünyayı arkaya atıp ahiret
için çalışmaya delâlet eder.
* BOY: Bir kimsenin rüyada boyunun uzun olduğunu görmesi, kuvvet ve kudret ve
zenginlik ile iftihar etmeye işarettir. Yine boyunun uzun görülmesi, ömür kısalığına,
kısa görülmesi de, uzun bir ömre delâlet eder.
Rüyada herhangi bir adam ile boy ölçüştüğünü görmek, imtihana girmeye delâlet
eder. Bu sebeple, boyu karşısındaki adamın boyundan uzun ise imtihanı kazanmanın
alâmetidir.
* BOYA: İnsanın rüyada boya görmesi, gördüğü boyaların rengine göre tâbir olunur.
Rüyada beyaz boya görmek, iyi ve muntazam bir hayata; sarı boya görmek,
hastalığa; siyah boya kedere; mavi boya, arkadaşlığa; yeşil boya ihlâs ve
samimiyete; kahverengi boya, verasete delâlet eder.
Mesleği boyacılık olan bir kimsenin rüyada boya kullanması, nimete, yardıma,
düşmanı zelil ve hakir etmeye, korkudan emin olmaya delâlet eder.
Rüyada saçı sakalı ağarmış olduğu halde, saçını sakalını kına ile boyadığını görmek,
rüya sahibinin rütbe ve makamının yükselmesine işarettir. Rüyada kadının elini kına
ile boyanmış görmesi, kocasının kendisine ihsanda ve iyilikte bulunacağına delâlet
eder.
Rüyada kına görmek, kadınlar için sevinç, güzel elbise, ferahlık, nimet ve zinettir.
* BOYACI: Kişinin rüyada boyacı görmesi, iftira eden bir adama delâlet eder. Bazı
kere de boyacı görmek, hayırlı iş yapan bir adam ile tâbir olunur.
Bir kimsenin rüyada beyazı yeşile boyayan boyacıyı görmesi, günah ve kötülükten
tevbe etmeye alâmettir. Yine boyacı görmek, iyi hal sahibi veya âlim, yahut saltanata
mâlik bir kimse tarafından ihtiyacının giderileceğine delâlet eder.
Rüyada evine boyacı getirdiğini görmek, o sene içinde o evden bir ölünün çıkacağına
delâlet eder.
* BOYUNA SARILMAK: Kişinin rüyada bir başkasının boynuna sarıldığını görmesi,
uzun ömre delâlet eder. Yine rüyada bir kimse ile kucaklaşmak, güzel konuşmaya ve
güzel cevap vermeye işarettir. Bazı kere de kucaklaşmak, dostluğa, yolculuğa, sefere
çıkmış birinin tekrar avdet edeceğine, üzüntü ve kederlerin gitme sine delâlet eder.
* BOYNU VURULMAK: Bir kimsenin rüyada boynunun vurulduğunu ve başının
gövdesinden ayrıldığını görmesi, düşünceden, borçtan, dert ve kederden kurtulmağa
işarettir. Bazı kere de boynunun vurulduğunu görmek, erişilecek büyük bir mala ve nimete
delalet eder. Bazan da bir günah işlemekle tâbir olunur. Ve bu rüya, rüya sahibi
için ikazdır. Hemen Hakk’a dönmeli ve tevbe etmelidir.
* BOYNUZ: Rüyada boynuz görmek, kuvvet ve menfaate işarettir. Yine boynuzu
olduğunu görmek, düşman üzerine galip gelmeye ve onu kahretmeye delâlet eder.
Bazı kere de boynuz görmek: Senelere, silaha, şöhret, mal ve evlâda delâlet eder.
* BOYUNBAĞI: Bir kimsenin rüyada ve kendi boynunda güzel bir boyunbağı
görmesi, istikbalin parlaklığına, memleket içinde şöhret bulacağına delâlet eder.
Rüyada yeşil renk boyunbağı taktığını görmek, bütün arzu ve emellerin
gerçekleşeceğine işarettir. Yine rüyada boyunbağı takmak, hiç beklenmedik yerden
sevindirici haberler almaya delâlet eder… Siyah renkli boyunbağı, sıkıntı ve kederin
alâmetidir.
* BOYUN: Boyun emanet mahallidir. Rüyada boynunun kalın olduğunu görmek,
üzerine aldığı vazife ve emaneti hakkıyla yerine getirmeğe delâlet eder. Boynunun
ince olduğunu görmek de, zalimliğe işarettir.
Kişinin rüyada boynuna bir yılanın dolanmış olduğunu görmesi, malının zekâtını
vermediğine alâmettir.
Rüyada boynuna cevher, inci, elmas dizilmiş olduğunu görmek, ilme, fazilete ve hakkı
yerine getirmeye delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada boynunun uzun olduğunu görmek, dört veçhe
ile tâbir olunur:
a) İşin neticesi,
b) Adalet,
c) Velayet,
d) Ezan.
Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada boyun ve ense görmek şu şekilde tâbir
olunur:
a) Sadık dost,
b Emin arkadaş,
c) Ücretli hizmetçi.
Rüyada boynunu omuzları arasında gömülmüş gibi kısa görmek, işlerin güzel netice
vermeyeceğine işarettir. Çünkü uzun boyun ve kalın ense kuvvete alâmet olduğu gibi,
kısa boyun da zaafa ve tembelliğe delâlet eder.
Fihrist’e dön
Bir kimse rüyada boynunu Peygamberler Peygamberinin mübarek elinde ve
parmakları arasında görse, Nebiler Sultanının o kimseyi, üzerine alacağı kötü bir
şeyden men ettiğine delâlet eder.
Rüyada boynunda Kur’ân-ı Kerim olduğunu görmek, sözünde sadık biri olduğunun
işaretidir.
Rüyada boynu ve ensesi üzerinde eşyadan herhangi bir şey taşıdığını görmek, borç
ile tâbir olunur. Bir şeyin çokluğu, büyüklüğü, ağırlığı borcun çokluğuna,
büyüklüğüne, ağırlığına, aksi de aksine delâlet eder.
Rüyada ensesinde altın ve gümüşten bir maden taşımak, dünyayı taşımaya delâlet
eder.
* BOYUNDURUK: Rüyada boyunduruk görmek, hemen herkes için hayır ve iyilik
alâmetidir. Ve bulunduğu işte sebata delâlet eder.
* BOZKIR: Rüyada geniş bir bozkır görmek, neşe ve sevincin artacağına, kulluk ve
ibadete meyletmeye ve feraha delâlet eder.
* BÖBREK: Bir kimsenin rüyada böbrek görmesi, yardımcı ile tâbir olunur. Rüyada iki
böbreğinden birini zayi ettiğini görmek, o kişinin yardımcısını kaybedeceğine işarettir.
Böbreklerin her ikisini de kaybettiğini görmek, kalbin katılığı ile tâbir olunur.
Yine böbrekleri görmek, iyi arayıcıya, keder ve sıkıntıdan kurtulmağa, korkulu ve
tehlikeli şeylerden emin olmaya delâlet eder. Bir kimsenin böbreğinde taş
düşürdüğünü görmesi, çetin bir işin dostlar yardımı ile halledileceğine alâmettir.
* BÖBÜRLENMEK: Rüyada böbürlenmek, yani çalım satmak, kendini büyük
göstermek, küçülmeye delâlet eder.
* BÖCEK: Rüyada herhangi bir böcek görmek, sevindirici haber almaya delâlet eder.
* BÖĞÜRTLEN: Bir kimsenin rüyada böğürtlen toplayıp yediğini görmesi, nimete ve
evlenmeye delâlet eder.
* BÖĞRÜLCE (Bir çeşit fasulye): İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada vakitli
vakitsiz pişmiş veya çiğ böğrülce yediğini görmek iyi değildir. Yeşili ile kurusu aynı
mânâyı ifade eder.
* BÖREK: Rüyada börek görmek veya yemek, muhtelif yerlerden gelecek menfaate
ve hayıra delâlet eder. Yine undan imal olunan bir şey görmek de hayır ve berekete
alâmettir.
Un, insanın en başta gelen gıdasıdır. Çünkü ekmekler ondan yapılır, tatlı çeşitlerinin
çoğu da undan imal olunur. Bu sebeple ekmek, börek ve buna benzer şeyler görmek,
hayır, bereket, ilim ve İslâm’a delâlet eder. Rüyada börek dağıttığını görmek, bir hayır
işine vesile olmaya alâmettir.
* BÖLÜK: Bir kimsenin rüyada bölük halinde giden askerler görmesi, o yer halkı için
huzur ve saadete delâlet eder. Çünkü asker devletin kuvvetidir. Kendisinin de o
askerlerden biri olduğunu görmek, aile huzuruna, işlerin düzgünlüğüne ve emniyete
delâlet eder. O bölüğün başında kumandan olduğunu görmek, her yerde sözünün
Fihrist’e dön
dinleneceğine ve herkes tarafından kendisine saygı gösterileceğine işarettir.
* BUHAR: Kendisini buharla boğulur bir halde görmek, yakın kimselerden gelecek
zarara ve kötülüğe delâlet eder.
* BUHUR: Rüyada buhur görmek kadri güzel bir zât tarafından gelecek mala, güzel
hayata, zikr-i cemil ve iç temizliğine delâlet eder. Buhur yaktığını görmek, güzel
geçime ve refaha işarettir. İnsanın rüyada tütsülenmesi halk ile iyi geçinmenin
alâmetidir.
Rüyada içinde tütsü yakılan kap, sahibini medh ettirecek ve hayırla anılmasına vesile
olacak bir hizmetçiye delâlet eder. Çünkü güzel koku her zaman aranan ve medh
edilen nesnedir.
Hasta bir adamın buhurdan ile tütsülenmesi, ölümün yakın olduğuna işarettir.
İmam Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Rüyada anber ile tütsülendiğini görmek, şerefli bir
kimse tarafından mala nail olmaya; misk, karanfil ve Hindistan cevizi gibi siyah ve hoş
kokulu şeylerle tütsülenmek, ululuğa ve sevince delâlet eder. Yine rüyada tütsülenmek,
hayırlı ticarete, medh-ü sena ile geçinmeye işarettir. Rüyada buhurlanmak
fakir için zenginliğe delâlet eder.
Buhur’un birçok tâbirleri yapılmıştır. Buhur görmek, ilme, dine, sadaka vermeye,
düşman ile sulha, işsiz kimse için işe, kendisini insanlara sevdirmeye ve yaltaklık
yapmaya delâlet eder.
Yine buhur, muhabbete ve gönüldeki aşkı dışa vurmaya da işarettir. Rüyada buhur
üstüne okuduğunu görmek, düşmanı kahretmeye, kıskanç insanları yenmeye, korku,
endişe ve hastalıktan şifaya, sihri yok etmeye delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demişlerdir ki: Rüyada öd ağacı görmek, güzel yüzlü ve güzel
sözlü bir adama, mütedeyyin ve âdil devlet reisine, şöhrete, mal ve menfaate delâlet
eder.
Yine rüyada öd ağacı görmek, güzel yüzlü, yumuşak huylu ve yumuşak sözlü bir
adama işarettir.
* BUKAĞI: Rüyada ayağını ağaca bağlı görmek, ecelin yaklaştığına, işlerin
intizamına alâmettir. Zindanda ayağın bağlandığını görmek ise, ömrün uzunluğuna
delâlet eder. Çünkü dünya mümin için bir zindan mesabesindedir. Ancak buradan
kurtulduktan sonra esas selâmete erecektir.
* BURAK: Bir kimsenin rüyada Nebiler Sultanının miraca çıktığı mübarek burağını
görmesi, yüksek ve ulvî mertebe ile tâbir olunur. Yine bu rüya, gurbetteki için
vatanına dönmeye veya şehid olarak vefat etmeye işarettir.
* BUDAK: Bir kişinin rüyada budak görmesi, işlerinin pürüzlü ve kıvrım kıvrım
olduğunun işaretidir. Rüyada ağacın budağını yonttuğunu görmek, pürüzlü işlerin
selâmetine delâlet eder.
* BURGU: Marangoz âleti olan burgu ile iş yaptığını görmek veya bir yeri deldiğini
müşahede etmek, küçük bir amaliyat ile tâbir olunur.
Fihrist’e dön
* BULANIK SU: Rüyada bulanık su görmek, pek hayıra alâmet değildir ve büyük
birinden zarar erişeceğinin işaretidir.
* BULAŞIK YIKAMAK: Bir kimsenin rüyada bulaşık yıkadığını görmesi, keder ve
üzüntüden kurtulmaya ve refaha alâmettir.
* BUĞDAY: Rüyada buğday görmek, zorluk ve meşakkatle kazanılan şerefli bir mala
delâlet eder. Rüyada buğday satın almak, nimete, servete, berekete erişmeye
işarettir. Rüyada buğday ektiğini görmek, Allah rızasına erdirecek bir işe alâmettir.
Yine buğday ekmek, cihad ile de tâbir olunur.
Rüyada buğday ektiğini ve fakat arpa bittiğini görmek, insanın zahirinin batınından
daha hayırlı olduğuna işarettir. Buğday ekip kan bittiğini görmek, faiz yemeye delâlet
eder.
Kişinin rüyada yaş buğday ektiğini görmesi, ibadet cihetiyle iyiliğe ve ihlâsa işarettir.
Yeşil başaklar görmek, ucuzluk ve bolluk ile tâbir edilir.
Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada buğday yemek üç şekilde tâbir olunur:
a) Memurluktan azledilmek,
b) Memurun aleyhine bir iş,
c) Gurbet.
Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada buğday satın aldığını görmek, evlat ve iyâlin
çokluğuna ve zenginliğe delâlet eder.
Rüyada yatak üzerinde buğday görmek, hanımın hamileliğine işarettir.
Ziraatçısını ve biçeni tanıdığı halde, rüyada dökülen başakları topladığını görmek,
ziraat sahibinden devamlı hayra ve nimete nail olmaya delâlet eder.
Yine rüyada kuru veya pişmiş buğday yediğini görmek, hiç de hoşa gitmeyecek bir
şeyle karşılaşmaya işarettir.
Rüyada karnı, derisi veya ağzının tamamı kuru buğdayla dolu olduğunu görmek,
ömrün bittiğine; tamamen dolmamış ise kalan boşluk kadar ömrün kaldığına delâlet
eder.
Bir kimsenin rüyada ve bir yerde mevsimsiz ekin biçtiğini görmesi, o mevkide ölüm,
harp ve fitnelerin zuhuruna işarettir.
* BUĞDAY SATICISI: Bir kişinin rüyada buğday satıcısını görmesi, zühd ve takvaya
işarettir. O rüyayı gören zât, Allahu Teâlâ’nın kendisine verdiği nimete
şükredenlerdendir.
Şehrin valisi rüyada buğday sattığını gördükte, işinden azledilmeye ve kardeşler
arasında fitneye delâlet eder.
Rüyada, buğday satan adamdan buğday aldığını görmek, devlet kapısından bir iş
talebinde bulunmağa alâmettir.
Fihrist’e dön
Rüyada para görmeksizin buğday sattığını görmek, dünyada zühd ve takvayı tercih
etmek ile tâbir olunur. Rüyada buğdaya mâlik olduğunu, fakat ihtiyacı olmadığından
ona hiç el sürmediğini görmek, izzet ve şerefe delâlet eder.
Yine buğdaycıyı görmek, çetin işlerden kolaylığa, doğrulukla kazanmaya, rızka ve
güzel amele alâmettir.
* BUĞDAY UNU: İnsanın rüyada buğday unu görmesi, rızka ve nimete delâlet eder.
Pirinç unu da nimet ile tâbir olunur. Rüyada simit görmek, bekâr kadın için dengi bir
kocaya işarettir. Bazı kere de buğday unu görmek: Şerefli ilme, sefere, mala, ticarete,
silâha, kaleye, din ve hidayete ve hastalıklardan şifa bulmaya delâlet eder.
Yine rüyada buğday unu görmek, toplu mal ve aile ile tâbir olunur. Çünkü buğday
yiyeceklerin en şereflisidir. Buğday ununu hamur ettiğini görmek, akrabalara
kavuşturacak bir yolculuğa işarettir. Arpa ununu hamur ettiğini görmek, tam ve
sağlam bir mümin olmanın alâmetidir. Ve o düşmanları üzerine galip gelir.
* BUĞZ ETMEK: Bir adamın rüyada, bir başka adama buğz ettiğini veya bir insanın
kendisine buğz ettiğini görmesi, hiç de hayıra alâmet değildir ve böyle bir rüya, bütün
insanlar için çirkin ve yaramazlıkla tâbir olunur. Zira buğz, düşmanlığa sebeptir.
İnsan, insana düşman değildir, kardeş olmalıdır. Hem insanlar birbirlerine muhtaçtır.
Bazı kere de bu rüya, itaat ile emir ve günahtan dönmeye delâlet eder.
* BULUT: Rüyada bulut görmek, bütün insanlığın hayat ve kurtuluşu olan İslâm ile
tâbir olunur. Zira bulut, su ve yağmur taşıdığı için yüce ve kerim olan Allah’ın
rahmetine sebeptir. Bulut ağlamayınca çemen gülmez.
Yine bulut görmek, kendisinde mevcut olan lütuf ve hikmete binaen, ilim, fıkıh, hikmet
ve irfana delâlet eder.
Ibn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki:
– Rüya esnasında semada bulutları öteye beriye sevkettiğini görmek, ulemâ ve
hukemâ ile sohbete delâlet eder. Havada bir bulut tutup yere getirdiğini görmek, ilim
ve hikmet sahibi olmaya işarettir.
Rüyada kendisini bulut gölgesinde görmek, rüya sahibinin o sene içinde çok hayır ve
berekete ve nimete ereceğine alâmettir.
Cafer-i Sâdık hazretleri demişlerdir ki:
– Rüyada bir kimse kendi gömleğini buluttan olarak görse, Allahu Teâlâ’nın nimetinin
o kişiyi kaplayacağına delâlet eder. Kişinin rüyada bulut üzerine bir ev yaptığını
görmesi, hikmet ve yükseklikle beraber helâlinden nimete ve mala erişeceğine işarettir.
Rüyada bulutun üstüne bindiğini görmek, saliha bir kadınla evlenmeye delâlet eder.
Veya arzu ve isteği varsa seyahat eder, yahut hacca gider. Gönlünde bu arzular
yoksa ve ilim talep ediyorsa, ilim ve hikmetle şöhret bulur.
Rüyada bulut görmek, bazı kere de su üzerinde yürüyen gemilere delâlet eder.
Bazı tâbirciler demişlerdir ki:
– Rüyada bulut görmek, kuvvetli melik, şefkat ve merhametli sultan veya âlim ve
hakim bir kimseye delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada bulut görmek şu veçhe ile tâbir olunur:
a) Hikmet,
b) Riyaset,
c) Mülk,
d) Rahmet,
e) İffet,
f) Azab,
g) Baht,
h) Bela ve fitne…
İsmail bin El-Eşas ise şöyle demektedir: Korkunç siyah bulut görmek, şiddet ve
zarurete işarettir. Yağmur bulutu görmek, hayır ve ucuzluktur. Buluttan bir kısmını
eline aldığını görmek, mal ve mülkün artmasına delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada bulutun kendisini istikbal ettiğini görmesi, adi, beşaret, keder ve
gamdan kurtuluşa işarettir. Gökyüzünden bulutun yere düştüğünü görmek, şidetli
yağmur ve sellere delâlet eder ve o belde düşman istilâsına maruz kalır.
Rüyada bulutun güneşi örttüğünü görmek, devlet reisinin vefatına ve zevaline delâlet
eder.
Kirmanı (rh.a.) demiştir ki:
– Rüyada bulutlar topladığını veya yüklendiğini veya onlarla konuştuğunu görmek, ilim
ve hikmete, refah ve saadete delâlet eder. Bulutlar önünde olup onları toplamaya
kadir olamadığını görmek, âlimler ile arkadaş olmakla beraber onların ilminden istifade
edememeye işarettir.
Rüyada buluta bindiğini görmek, ilim ve hikmette kadri ve şani yüce olmaya işarettir.
Çocuğunun buluttan olduğunu görmek de bütün dünyasının ilim ve hikmetle dolu
olacağına delâlet eder. Yine rüyada dünyasının bulut olduğunu görmek, hikmetle,
hayretle çalışmaya delâlet eder.
Yine tâbircilerce denilmiştir ki: Rüyada bulutu vaktinde görmek, hayır, bereket, nimet
ve mala işarettir. Bulutu vaktinde ve yağmur yağdırır görmek, o şehrin halkının
rızkının genişliğine işarettir.
Rüyada mevsimsiz kırmızı bulut görmek, o şehir veya mahalle halkına bir sıkıntı, bir
hastalık veya fitnenin isabet edeceğine alâmettir.
Bir kimsenin rüyada yağmursuz siyah bulut görmesi, nimet ve menfaat ile tâbir
olunur.
Bazı kere de bulut görmek, soğuğa veya mahzunluğa delâlet eder.
Rüyada beyaz bulut görmek, iyi amel ile tâbir olunur. Bir bulutun yeryüzünden göğe
doğru yükseldiğini görmek, yolculuğa delâlet eder. Gurbette olan birinin bu rüyayı
görmesi, memleketine döneceğine işarettir.
Rüyada bir bulutun kendisini karşıladığını görmek, iyi amele, adalete, sevinmeye, her
türlü keder ve üzüntüden kurtulup rahata kavuşmaya alâmettir. Kötü huylu ve fitneci
bir adamın bu rüyayı görmesi, ona erişecek azaba işarettir.
Yine rüyada bulut görmek, sıkıntı, korku, keder ve üzüntünün gitmesine, iyilik ve
Fihrist’e dön
güzelliklerin meydana çıkmasına delâlet eder.
Bazı kere de rüyada bulut görmek, yüce Allah’ın “Görmedin mi şu hakikati ki Allah
bulutları (dilediği) yere sürüyor. Sonra aralarında bir imtizaç hâsıl oluyor.” (Âl-i
İmran, 161) mealindeki âyet-i kerimesinin işareti ile ülfet ve sevgiye delâlet eder.
Bazıları da demişlerdir ki: Rüyada bulut görmek, kuvvetli melik, şefkat ve merhametli
sultan veya âlime delâlet eder.
* BURUN KANI: Bir kimsenin rüyada burun kanı görmesi, çok akıcı ve ince ise, rüya
sahibine isabet edecek haram mala, eğer kan katı ise, düşük yapılan erkek çocuğa
alâmettir. Rüyada burun görmek ise mal, evlât, baba, kardeş gibi iftihar edilecek
şeylere delâlet eder.
Danyal (a.s.) demiştir ki:
– Bir adamın rüyada burun görmesi, makam, murat ve ömür ile tâbir olunur.
İbn-i Sîrîn hazretleri de şöyle derler: Rüyada burnundan bir şey aktığını görmek, kadri
yüce bir zattan gelecek hayır ve menfaate delâlet eder.
Yine insanın rüyada güzel kokular kokladığını görmesi, mevki ve itibarının yüksek
olacağına işarettir. Bir kimsenin rüyada burnunun kanadığını görmesi, günahlardan
temizleneceğine alâmettir. Rüyada burnunun kanının yol üzerine damladığını
görmek, malın zekâtını vermeye ve fukaraya tasaddukta bulunmaya delâlet eder.
Rüyada burnundan bir veya iki damla kan aktığını görmek, yine menfaat ile tâbir
olunur. Burnundan akan kanı elbisesine bulaşmış görmek, kötü mal ve günaha
işarettir.
Denilmiştir ki: Rüyada burnunun kanadığını görmek, hazine ve büyük mala delâlet
eder.
* BURUN: Rüyada kendi burnunun güzel bir halde olduğunu görmek, yine insanın
kendi haline delâlet eder. Demek ki o kişinin hâli güzeldir.
Rüyada burnunun kısaldığını, sonra büyüdüğünü veya eğrildiğini görmek, ahmaklık
ve halk arasında kötülenmeye delâlet eder. Yine rüyada burnunun ucunun kesilmiş
olduğunu görmek, ölüme veya insanlar arasında rezil edecek bir harekette bulunmağa
delâlet eder. Hamile kadının aynı rüyayı görmesi, kendisinin veya doğacak
çocuğun ölümü ile tâbir edilir.
Rüyada iki tane burnu olduğunu görmek doğacak iki çocuğa delâlet eder. Veya bu
rüya iki kişinin şahitliklerini temize çıkarmaya işarettir. Hasta bir adamın rüyada
burnunun kesildiğini görmesi, ölümün geldiğine işarettir. Eğer bir başkası bu rüyayı
görürse halinde büyük değişiklikler olacak demektir.
Rüyada burnunun olmadığını görmek, merhamet ve şefkat eksikliğine delâlet eder.
Rüyada güzel bir şey kokladığmı görmek, sevinç ve sürura delâlet eder. Burun
görmek, bazı kere de ana ve babaya alâmettir.
Rüyada burnunda bir delik olup onunla aşağıya çekildiğini görmek, insanın
tevazuuna işarettir. Burnundan konuştuğunu görmek, nimet ve devletin elden
gideceğine işarettir. Rüyada burnundan bir kuş veya bir hayvan çıktığını görmek,
mâlik olduğu hayvanın doğuracağına delâlet eder. Eğer hayvanı yoksa, elinden
Fihrist’e dön
gitmiş bir malın tekrar eline geçeceğine işarettir.
* BUZDOLABI: Bir kimsenin rüyada buzdolabı görmesi, çok hizmetkâr ve menfaatlı
bir hanıma işarettir. Buzdolabından su içtiğini görmek, o kadın tarafından gelecek
mala delâlet eder.
* BUZAĞI: Bir kimsenin rüyada kendi hayvanlarından doğmuş bir buzağıyı görmesi,
erkek çocuk ile tâbir olunur. Pişirilmiş buzağı görmek, korkudan emin olmaya işarettir.
Bir kadının altından yapılma bir buzağı görmesi, kendisi için sevinç, ferahlık ve
saadete delâlet eder.
* BÜKMEK: Bir adamın rüyada sarığı veya ipi büktüğünü görmesi, sefer ile tâbir
olunur. Çünkü yollar da kıvrım kıvrım gider. Büktüğü ipin ince olması, gideceği yerin
bolluk ve ucuzluk içinde bulunduğuna delâlet eder.
Bazı kere de rüyada ip ve urgan bükmek, işi sağlam yapmaya veya şirket kurmaya,
yahut nikâha delâlet eder.
* BÜKÜCÜ: Bir adamın rüyada iplik bükücüsünü görmesi, ilim, hikmet ve görüş
sahibi bir müftüye, hikmetleriyle işleri tam yapan kimseye delâlet eder.
* BÜLBÜL: Rüyada bülbül görmek, mal ve mülk sahibi zengin birine veya neşeli
zengin bir kadına işarettir. Bazı kere de bülbül görmek, Kur’ân-ı Kerim okuyan bir
çocuk ile tâbir olunur.
Bir kimsenin rüyada bülbül görmesi, çok iyi konuşan, güzel sesli, güzel sözlü bir
evlâda veya böyle nimete sahip bir arkadaşa delâlet eder. Evinde bir bülbül olduğunu
görmek, bu vasıfları haiz bir arkadaşa mâlik olmanın delilidir. Yine rüyada bir bülbül
aldığını veya kendisine hediye edildiğini görmek, hayırlı bir evlâda ve vefalı dosta
delâlet eder.
Rüyada bülbül eti yemek miras ile tâbir olunur. Evinde bir bülbül öldüğünü veya
uçtuğunu görmek, sadık bir dosttan ayrılmağa veya evlâdın ayrılığına delâlet eder.
Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada bülbül görmek, zengin kimseye, zengin kadına
ve Kur’ân-ı Kerim’i hıfzeden bir evlâda delâlet eder.
* BÜRD (Hırka): Bir kimsenin rüyada hırka görmesi, dünya ve ahiret hayırlarının
cümlesine delâlet eder. Rüyada çizgili ve çubuklu kumaştan yapılmış elbise görmek,
dünyaca hayırlı, yünden imal edilmiş elbise de dince hayırlıdır. İbrişimden yapılmış
hırka haram mal ile tâbir edilir. Pamuktan imal edilmiş hırka da hem din ve hem
dünyaca muteber olan mala delâlet eder.
* BÜFE: Bir kimsenin rüyada büfe görmesi, bolluk ve bereket ile tâbir olunur. Çünkü
büfede yiyip içecek şeyler vardır. Yine bir büfede satış yaptığını görmek, maişetinin
ve rızkının bolluğuna işarettir. Memur bir adamın büfe görmesi, maaşının artacağına
alâmettir.
* BÜRO: Herhangi bir insanın rüyada büro görmesi, dünya ve din işlerinde hayra
delâlet eder. Yine bir büroda oturup işleri idare ettiğini görmek, ibadetlerinin kabul ve
makbuliyetine delâlet eder.
* BÜRHAN (Delil): Rüyada burhan, yani delil görmek, dava ve düşmanlığa delâlet
Fihrist’e dön
eder. Rüyada her şeye delîl getirdiğini görmek, bir insanla muhakeme olmaya
işarettir. Rüyada bir şeye delil getirmeğe çalıştığı halde buna muvaffak olamadığını
görmek, davayı kaybetmenin alâmetidir.
* BÜYÜ: Rüyada büyü yapan bir kimse görmek, birtakım yanlış işler yüzünden başa
gelecek maddî ve manevî zararlara delâlet eder. Yine büyücü görmek, çok hilekâr ve
kötü bir adamdan gelecek zarar ile tâbir olunur. Çünkü büyü, dinen yasak olan bir
şeydir.
* BÜYÜK ADAM: Bir kimsenin rüyada tanınmış ve büyük bir adam görmesi, işlerinde
başarılı olacağının alâmetidir.
* BÜYÜK TERAZİ: Rüyada büyük terazi görmek, huyu ve yaratılışı birbirini tutmayan
bir kadınla evlenmeye delâlet eder.
* BÜYÜK ÇANAK: Kişinin rüyada büyük bir çanak görmesi, şişman ve temiz bir
hizmetçi ile tâbir olunur. Görülen çanak eğer camdan ise, kendisiyle öğünülen
arkadaşa delâlet eder.
* BÜYÜK ÇADIR: Rüyada büyük bir çadır görmek, saltanat ve devlete delâlet eder.
Çünkü çadırlar padişahların otağıdır. Bazı kere de büyük bir çadırı olduğunu görmek,
şehidlerin kabrini ziyarete işarettir.
Rüyada büyük bir çadıra mâlik olduğunu gören kimse, şükründen âciz kalacağı bir
nimete kavuşur. Yine rüyada yeşil ve beyaz renk çadırlar görmek, iyiliğe, şehitliğe,
ibadete ve büyük nimetlere delâlet eder.
* BÜYÜK KAPI: Bir kimsenin rüyada ev veya mescidin büyük kapısını görmesi;
bezendiği elbisesine ve durumunu örten malına, kadri yüce ve nesli çok olan güzel bir
kadına delâlet eder.
* BÜYÜK KERTENKELE: Rüyada büyük kertenkele görmek, insanların arasını ifsat
eden, söz götürüp getiren âsi bir kimseye delâlet eder. Bazan da bu hayvanı görmek,
yer değiştiren bir düşman ile tâbir olunur. Bu kısmı şöyle noktalayalım:
Eğer sende bir meyil yok ise Hak’tan yana,
Cennetleri görsen de bel bağlama rüyana!..

B harfi rüya tabirleri listesi 1

BABA: Rüyada baba görmek, muradının incisini elde etmeye delâlet eder. Anne,
baba, dede ve akraba görmek, hayır ile tâbir olunur. Bazı kere de baba görmek,
umulmayan yerden gelecek rızka işarettir.
Rüyada baba tarafından sevildiğini ve okşandığını görmek, bütün bela ve
musibetlerden uzak kalmaya, sevinç ve sürura delâlet eder.
Hasta birinin rüyada babasını görmesi, hastalıktan şifa bulacağının işaretidir.
Rüyada babası kendisini bir bina içerisinde oturttuğunu ve kendisi de binanın çatısını
yükselttiğini görmek, dünya ve din işlerinde babanın yolunu takip etmeye işarettir.
Hayattaki babasını ölmüş görmek, silinmiş acıların yeniden meydan bulacağına;
babayı aileden biriyle kavga eder görmek de, ayrılığa delâlet eder.
* BABAYİĞİT: Rüyada bir babayiğitle karşılaştığını görmek, düşmanlardan biri ile
karşılaşmaya işarettir ve işlerin zorluğuna delâlet eder.
* BACA: Kişinin rüyada baca görmesi, kısmet ve bol rızık ile tâbir olunur. Kendi
evinin bacasından siyah ve koyu bir duman çıktığını görmek, rızkın bolluğuna ve
bereketine delâlet eder. Bacadan hiç duman çıkmadığını görmek, evdeki düzenin
bozukluğunun işaretidir.
Evdeki bacanın yıkılmış, harap olmuş olduğunu görmek, keder ve üzüntüye işarettir.
* BACAK: Bir kimsenin rüyada bacak ve baldır görmesi, mal, maişet, meslek ve
kuvvete delâlet eder. Rüyada görülen bacaklar, insanın ömrü ve geçimi ile de tâbir
olunur.
Rüyada baldırınının demirden olduğunu görmek, uzun ömre delâlet eder. Bunun
aksine bacaklarının camdan olduğunu görmek, ecelin yakın olduğuna işarettir.
Bir kadının rüyada bacağının açıldığını görmesi, bulunduğu durumdan daha âlâsına
ve elinde bulunan şeyden daha hayırlısına kavuşacağının alâmetidir.
Rüyada bacakların çok kıllandığını görmek, borç ve hapislikle tâbir olunur. Rüyada
tek ayak üzerinde yürüdüğünü görmek, elden çıkacak mala işarettir. Rüyada iki
bacağı birbiri içine durulmuş görmek, korku ve belâya delâlet eder.
Rüyada bacaklarının ağaçtan olduğunu görmek, geçim hususunda zayıflık ve
tembelliğe delâlet eder.
* BADANA: Rüyada parlak halde badana, iyi ve aydınlık günlere işarettir. Rüyada
kendi evini badana yaptığını veya yaptırdığını görmek, sıkıntıdan kurtulmağa delâlet
eder. Odasına renkli bir badana yaptırdığını gören kimse, sevineceği bir haber alır.
* BADEM: Bir kimsenin rüyada badem görmesi veya badem şerbeti içmesi, rahatlık
ve geniş rızka delâlet eder. Bazı kere de badem ağacı görmek, cimri ve galip bir
adama işarettir.
Fihrist’e dön
Cabirül-Mağribî demiştir ki:
“- Rüyada badem görmek, mal ve nimettir. Badem eğer kabuklu ise meşakkate, iç ise
kolaylığa ve mala işarettir.”
İbn-i Sîrîn de demiştir ki:
“- Rüyada badem görmek, mal, afiyet ve rahatlığa delâlet eder. Tatlı badem helâl
mala, acı badem ise haram mala işarettir.
Rüyada badem yediğini görmek, vücudun sıhhatine ve ele geçecek bir mala delâlet
eder.
* BADEMCİK: Bir kimsenin rüyada bademciklerinin rahatsız olduğunu görmesi,
günlük hayatında bazı sıkıntılara işarettir.
* BAGAJ: Rüyada bagaj görmek, israfa ve bereketsiz işlere delâlet eder. Ve bu rüya
sahibi bazı sıkıntıların çengeline düşer.
* BAĞ: Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki:
“- Rüyada bağ ve asma görmek, zevce ile; üzüm mal ile, kütüklerin kalınlığı sıhhat ile
tâbir olunur.”
Rüyada ceviz ağacı üzerinde bekçi olduğunu görmek, büyük bir şahsiyet olmaya
işarettir.
Rüyasında üzüm bağı aldığını gören kimse, eğer bekâr ise, bu rüya evleneceğine
işarettir. Rüyada bağ dikmek hayırlı ve güzel işlerin işaretidir.
* BAĞIRMAK: Rüyada bağırıp çağırdığını görmek, çok çok konuşmak ile tâbir
olunur. Sokakta yaşlı bir adamın bağırdığını görmek, o senenin bereketli olacağının
işaretidir.
Satılık bir mal için bağıran tellâlı görmek, bir yalan habere delâlet eder.
* BAĞRSAK: Rüyada karnından bağırsak çıktığını görmek, hâne halkından birinin
hasta olacağına delâlet eder. Bazı kere de bağırsak görmek, gizli kalmış olan sırların
meydana çıkacağına işarettir.
Rüyada bağırsak yediğini görmek, yetim malı veya emanet bir malı yemekle tâbir
olunur.
Cabirul-Mağribî demiştir ki:
“- Rüyada bağırsaklarının karnından dışarıya çıktığını görmek, altı vech ile tâbir
olunur:
a) Rızık,
b) İş,
c) Haram mal,
d) Yardım isteme,
e) Kötü söz,
f) Çocuk.
Bazı kere de bu rüya günahtan sakınma ve tevbeye işarettir.
* BAĞLAMAK: Rüyada bağlamak ve bir şeyi düğümlediğini görmek, akd-i nikâha,
inci ve gerdanlık gibi takılara işarettir.
Fihrist’e dön
Kişinin rüyada düğüm görmesi, dinde sebata delâlet eder. Bir kimsenin rüyada billur
saraylar içinde bağlanmış olduğunu görmesi, yüce ve şerefli bir kadına delâlet eder.
Rüyada şehir ve köyde bağlı olduğunu görmek, o şehir veya köye yerleşmeye
işarettir.
Rüyada bir iple elinden bir yere bağlı olduğunu görmek, günaha, gam ve gussaya
delâlet eder.
Rüyada bir direğe veya ağaca bağlanmış olduğunu görmek, iyiye işaret değildir ve
bunun sonunda keder vardır.
* BAHAR: Bahar umumiyetle çiçek mevsimi ve bütün nebatların yeniden boy verme
zamanıdır. Rüyada bahara erdiğini görmek, servet, afiyet, huzur ve sükuna delâlet
eder. Ayak altında ezilen bahar çiçeklerini görmek, hayâl kırıklığına ve talihin döneceğine
işarettir.
Rüyada bahçesindeki ağaçları çiçek açmış görmek, murada ermeye işarettir. Bekâr
birinin bahar çiçekleri topladığını görmesi, yakında evleneceğine delâlet eder. Bir
hastanın bahar çiçeklerinden çelenk yapıp başına taktığını görmesi, hastalıktan şifa
bulacağına işarettir.
* BAHARAT: Rüyada baharat görmek, faydası olanı hayır, olmayanı da zarar ile tâbir
olunur. Rüyada baharat yediğini görmek, hüzün ve kederin habercisidir.
* BAHÇE: Rüyada güzel bir bahçeye girdiğini görmek, kalbinin İslâm sevgisi ile dolu
olduğuna işarettir. Yine bahçe görmek, Kur’ân-ı Kerim’e de delâlet eder. Rüyada
güzel bir bahçeden çıktığını görmek, kötü ve fena yola işarettir. Bahçe çiçeklerinden
alıp yediğini örmek, ilme ve dine hizmet ile tâbir olunur.
* BAHÇIVAN: Rüyada bahçıvan görmek, refaha, sevince ve çok rızka delâlet eder.
Bazı kere de cami, medrese, tekke ve hayır kurumu gibi yerlerin işlerini üstlenmekle
tâbir olunur. Rüyada görülen bağ bahçe bekçisi zengin bir memura delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada çam ağaçlarını beklediğini görmesi, kadınların işleriyle ilgili bir
memuriyet ile tâbir olunur.
* BAHRİYELİ: Rüyada bahriyeli görmek, sefer ile tâbir olunur. Bir gemi üzerinde
sıralar halinde bahriyeli görmek, deniz yolculuğuna ve bu sefer esnasında hiç
beklenmedik kimselerle karşılaşmaya delâlet eder.
* BAHSE GİRMEK: Kişinin rüyada biri ile bahse girdiğini görmesi, hayra alâmet
değildir.
* BAHŞİŞ: Rüyada birine bahşiş verdiğini görmek, gaip bir şeyi bulmaya delâlet eder.
Bahşiş verilen bir kadın ise, bahşişi verenin hasta olacağına işarettir.
* BAHT (Talih): Rüyada bahtını kara görmek, kendi eliyle düştüğü hatalara işarettir.
* BAKAN (Vezir): Devletin işlerini yürüten bir bakanı rüyada görmek, işlerde başarıya
ulaşmaya delâlet eder. Bakanla bir sofrada yemek yediğini görmek, devlette olan bir
işin hayırla neticeleneceğine işarettir.
Fihrist’e dön
* BAKIR: İbn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki:
“- Rüyada bakır görmek, düşmanlık, kavga ve boş söz ile tâbir olunur.”
Rüyada evinden bakır paraları alıp sokağa attığını görmek, gam ve kederden halâs
olmaya delâlet eder.
Cabiru’l-Mağribî demiştir ki:
“- Rüyada bakır veya başka madenden para görmek, iflasa, fakr ü zarurete ve
hakarete delâlet eder.”
Rüyada bakır para bulduğunu veya böyle bir paranın kendisine verildiğini görmek,
biriyle kavga etmeye ve aradaki fitneye işarettir. Rüyada bakırdan yapılma eşya
görmek, hizmetçilere delâlet eder.
* BAKIRCI: Rüyada bakır işleriyle uğraşan birini görmek,yalan söze ve yalancı bir
adama işarettir.
* BAKİRE: Rüyada henüz evlenmemiş bakire bir kız görmek, hürmet ve saygı sahibi
olmaya, bekâr biri için de evlenmeye delâlet eder.
* BAKİ: Bir kimsenin rüyada gerek ev ve gerekse adamdan bir şeyin baki olduğunu
görmesi, bulunduğun halin devamına ve uzun ömre işarettir. Yine bu rüya, tesbih ve
tehlile de delâlet eder.
* BAKKAL: Rüyada bakkal görmek, kısmet ve rızka delâlet eder ve herkese iyiliğe ve
adalete işarettir.
Bakkal dükkanının kapalı olduğunu görmek, maişet yüzünden darlık çekmeye delâlet
eder.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada bakkal görmek üç şekilde tâbir olunur:
a) Dünya işlerinde kazanca,
c) Çalışma ve gayrete,
b) Hayır ve menfaate.
* BAKLA: Rüyada görülen bakla taze ise, üzüntü ve kedere, kuru ise, sevinç ve
bolluğa, büyüyüp gelişen mala işarettir. Rüyada saçının baklaya döndüğünü görmek,
malda noksanlık ve fakirlikle tâbir olunur.
Bazı kere de yeşil baklalar rızka, giyeceğe ve temizliğe delâlet eder. Rüyada baklayı
pişmiş veya çiğ olarak yediğini görmek, gam ve gussaya işarettir.
* BAKLA SATICISI: Rüyada bakla satan birini görmek,insanlardan işittiği bir söze
kötü sözle karşılık veren adama delâlet eder.
* BAKLAVA: Bir kimsenin rüyada baklava görmesi, müjde ile tâbir olunur. Çünkü
bakla güzel bir taamdır. Rüyada birine baklava ikram ettiğini görmek, büyük bir işe
işarettir.
* BALGAM: Rüyada balgam çıkardığını gören bir hasta yakın zamanda şifaya
kavuşur. Yine rüyada balgam görmek, artma ve büyümesi olmayan bir mala delâlet
Fihrist’e dön
eder.
* BAKRAÇ: Bir kimsenin rüyada dolu veya boş bir bakraç görmesi, iki şekilde tâbir
edilir. Dolu bakraç bereketli ve bol rızka, boş bakraç ise giderin çokluğuna, kazancın
azlığına delâlet eder. Rüyada su ile dolu bir bakraç görmek, bol kısmete ve bol rızka,
temiz yürekliliğe işarettir. Çünkü su temizleyicidir.
* BAL: Rüyada bal görmek, helâl bir mala veya helâl mirasa işarettir. Yine bal
görmek; din ve iman şevkine, Kur’ân-ı Kerim okumaya ve güzel amellere delâlet
eder. Dünya ehli için bal görmek, zahmetsiz elde edilecek rızık ile tâbir olunur.
Rüyada gökten bal yağdığını görmek, rüya sahibinin dindeki samimiyetine ve umumi
bir berekete delâlet eder.
Rüyada bal sattığını görmek, uzaktan bir haber işiteceğine; bal satın almak, mükâfat
alacağına delâlet eder.
Rüyada bir petekten bal yediğini görmek, sevdiği insanlara veya onlardan iyi bir
haber alacağına delâlet eder.
* BAL ARISI: Rüyada bal arısı görmek, çalışkan ve hayırlı bir adama delâlet eder.
Çünkü arılar hüner ehli hayvandır. Yine bal arısı berekete, bolluğa ve zenginliğe
işarettir.
Bir kimsenin rüyada arı kovanı görüp ondan bal alması, helâl mala delâlet eder.
Rüyada arıların başına konduğunu görmek, yüksek mertebelere ve mülke nailiyete
işarettir.
Çitfçinin rüyada bal arısı görmesi, hayır, ucuzluk ve bolluğa delâlet eder.
Ve yine bal arısı görmek; kadri yüce, izzetli ve çok hayır sahibi, dost ve yaranına
büyük faydası dokunan bir adama delâlet eder.
Rüyada arının kendisini soktuğunu görmek, zahmetle helâl mal kazanmaya işarettir.
Bal arısını öldürdüğünü görmek ise, malda zarar ile tâbir olunur.
* BALÇIK: Rüyada pişmemiş balçık görmek, evlâd ü iyal için mal toplamaya delâlet
eder. Pişmiş balçık yediğini görmek, gıybet ve işe yaramaz sözlere işarettir.
Cabirul-Mağribî demiştir ki: Rüyada balçık görmek şöyle tâbir olunur:
a) Beyaz ve yeşil balçık, helâl mala,
b) Sarı balçık, hastalığa,
c) Kırmızı balçık, çalgı ve oyuna,
d) Siyah balçık, keder ve hüzüne delâlet eder.
Kirmani der ki: Bir hastanın rüyasında balçık içinde yürüdüğünü görmesi, hastalığın
uzayacağına, gamlı ise, gam ve gussanın artacağına delâlet eder. Rüyada balçık
yoğurduğunu veya ondan kerpiç yaptığını görmek, hayra işaret değildir.
Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki:
“- Rüyada bina için olan balçık yani harç görmek, takva, din, mal ve nimete delâlet
eder. Elinde bir miktar balçık olup onu yediğini görmek, para kazanmaya işarettir.
Bazılarına göre de, rüyada balçıktan tuğla ve kerpiç yaptığını görmek, akrabanın ve
Fihrist’e dön
dostların çokluğuna delâlet eder. Çok balçık içine düştüğünü ve ondan kurtulmak
imkânı bulamadığını görmek, ölüm alâmetidir.
* BALDIR: Rüyada baldırın demirden yapılmış olduğunu görmek, uzun ömre;
camdan yapıldığını görmek, ecelin yakın olduğuna; baldırın birbirine dolaştığını
görmek ölüm ve korkuya delâlet eder.
* BALDIZ: Evli bir kimsenin rüyada baldızını görmesi, zevcesi ile arasının
açılacağına işarettir.
* BALİNA: Bir kimsenin rüyada balina görmesi, o sene içinde başının sıkışacağına,
işlerin biraz ters gideceğine delâlet eder. Denizde balıkçıların balina avladığını
görmek, bazı kimselerin yardımı ile işlerin yola gireceğine işarettir.
* BALIK: Rüyada balık görmek, mal ve ganimete delâlet eder. Küçük küçük balıkları
görmek üzüntü ve keder ile tâbir olunur.
Ibn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki:
“- Rüyada tuzlu balık görmek keder ve gamdır. Tuzlu balığın kızartılmış veya
pişirilmiş olduğunu görmek ve ondan yemek, ilim ve rızık talebi için sefere çıkmaya
delâlet eder.
Bir kişinin kendisine semadan kızartılmış balık indiğini görmesi, duasının
makbuliyetine, düşmanlarına karşı zafer bulmaya, kadr ve şanının yüce olmasına
işarettir.
Rüyada büyük balık görmek,, salih kimselerin mescidi, âbidlerin meclisi olarak tâbir
edilir.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Balık rüyası altı vech ile tâbir olunur:
a) Vezir (bakan),
b) Asker,
d) Bakire kız,
c) Ganimet,
d) Gam,
e) Hizmetçi.
İbn-i Kesir (rh.a.) demiştir ki:
“- Rüyasında gayet büyük ve cesim bir balık tuttuğunu görmek, büyük ve şerefli bir
ailenin zengin kızı ile evlenmeye delâlet eder.”
Hamile bir kadının karnından balık çıktığını görmesi, doğacak çocuğun kız olacağına
işarettir.
İsmail el-Eş’aş der ki:
“- Rüyasında balık sattığını görmek, kendi ve çoluk çocuğu için hayır ve menfaate
delâlet eder.”
Bir su yolundan balık tuttuğunu gören kimse mekr ve hile ile halkın malını elinden alır.
İmam Nablusi demiştir ki:
“-Rüyada sayısı bilinen balık görmek, kadınlara, sayısı bilinmeyip çok olanlar, ise
Fihrist’e dön
ganimetten elde edilen mala işarettir.”
Rüyada büyük bir balık avladığını görmek, fayda ve hayra, küçük balık avladığını
görmek de, zevk ve menfaatinin gitmesine delâlet eder.
Rüyada tuzlu balık görmek, devamlı ve hayırlı mala işarettir. Çünkü tuz, balığı
kokmaktan beri kılar. Rüyada balıktan bir şey aldığını görmek, devletin askerinden bir
nesneye nail olmaya işarettir.
Rüyada Yunus balığını görmek, korkudan emin olmaya, fakirlikten zenginliğe, şiddet
halinden selamete ve hayırlı bir mülke delâlet eder.
Rüyada adaya benzeyen büyük bir balık görmek, salih bir kumandanın nezdinde
cihada gitmeye ve ganimet malı elde etmeye alâmettir.
Rüyada sazan balığı görmek, bekâr ve evlenmeyi murad eden biri için hayra
alâmettir.
Bulanık su içinde balık avladığını görmek, ne türlü olursa olsun iyi değildir.
Rüyada yanında bulunan güzel ve temiz yemeği bırakarak kokmuş bir balığı yediğini
görmek, kendisine helâl olan hanımını bırakıp başkalarının peşine düşeceğine
işarettir. Böyle bir rüya gören dikkatli olmalıdır.
Bir kimsenin rüyada bir balığın karnında bir mühür bulduğunu görmesi, devlet, izzet
ve şerefe delâlet eder.
* BALIK AGI: Rüyada balık ağı görmek, helâl kazanç için bir iş tutmaya işarettir.
Deniz veya dereye bir ağ atıp balık tuttuğunu görmek, ele geçecek helâl mala delâlet
eder. Denizde veya derede ağının parça parça olduğunu görmek, işlerin
zorlaşacağına ve meşakkate işarettir.
* BALKON: Bir kimsenin rüyada evin balkonunda oturmuş olduğunu görmesi,
korkudan emin olmaya delâlet eder. Rüyada yepyeni bir balkonda oturduğunu
görmek, yükselmeye, zenginliğe ve nimete delâlet eder. Fakirin bu rüyayı görmesi,
zengin olacağına işarettir.
Rüyada balkon görmek, bazı kere de yakınlarla münakaşaya delâlet eder. Balkon
üstüne bir balkon daha yaptığını görmek, ikinci bir evliliğe işarettir.
* BALMUMU: Kişinin rüyada balmumu görmesi, yalan haber ile tâbir olunur. Bal
mumu bazan da hastalık ile tâbir edilir.
Rüyada balmumu erittiğini görmek, hafif bir hastalığın habercisidir.
* BALO: Rüyada bir salonda dans ettiğini görmek, nefs ve heva ile tâbir olunur. Bu
bir sevinç haberi ise de sevinci kısa sürer.
* BALON: Bilirsiniz ki balonun içi hava doludur. Bu sebeple rüyada balon görmek,
boş ümide ve boş hayale delâlet eder. Yine rüyada bir balonu şişirdiğini ve fakat
şişmediğini görmek, ümid ve arzularına kavuşamayacağının işaretidir. Rüyada
balona bindiğini ve onunla yükseldiğini görmek ise, şeref ve itibarın artacağına da
delâlet eder.
Rüyada bir balon uçurduğunu görmek ve ona tutunmak, yaptığı işten kazanç ve hayır
elde edeceğine işarettir.
Rüyada balonun elinde patladığını görmek; iftira ile karşı karşıya kalacağına delâlet
eder.
* BALTA: Rüyada iki yüzlü balta görmek, izzet ve saltanata; tüccar için de iyi
kazanca delâlet eder. Baltanın tek yüzlü olanı, imdat ve yardıma, rızkın genişliğine ve
iyiye işarettir.
* BALYA: Bir kimsenin rüyada balya görmesi veya taşıdığını müşahede etmesi,
önünde sıkıntılı günlerin olduğuna işarettir.
* BANDO: Devlet büyükleri ve âmirler için rüyada bando görmek hayır alâmetidir.
Çünkü bando gaza ve cihad zamanında orduyu coşturmak için çalınır.
Bir kimsenin rüyada mızıka dinlediğini görmesi, devlet büyükleri tarafından kendisine
erişecek menfaate delâlet eder, izzet ve hayra nail olur.
Rüyada bando ve mızıka çaldığını görmek, Allah yolunda mal harcamaya işarettir.
Kendi evi önünde mızıka çalındığını görmek, büyük bir makama erişmeye delâlet
eder.
* BANKA: Rüyada bankaya para yatırdığını görmek, işlerde başarıya, para çektiğini
görmek de başarısızlığa delâlet eder. Bankada memur olarak çalıştığını görmek,
akıbetin karanlık olduğuna delâlet eder. Çünkü banka faiz müessesesidir.
* BARAJ: Bir kimsenin rüyada baraj görmesi, beyhude yere para harcayacağına
işarettir.
* BARDAK: Rüyada pırıl pırıl bir bardağın görülmesi, kişinin sevgilisi ve mahbubu ile
tâbir olunur. Cam bardaktan su içtiğini görmek, dost ve yaranlarından sevgi ve
muhabbete mazhar olmaya delâlet eder. Bazan da bardak görmek, ele geçecek
bolca paraya işarettir.
Bir kimsenin rüyada bardak satan birini görmesi, nesle, çocuklarını sevmeye ve ilme
delâlet eder. Yine elinde su dolu bir bardak görmek, bol bir kısmete işarettir.
Rüyada toprak bardaktan su içtiğini görmek, hizmetçi veya bir yakını eliyle gelecek
mala delâlet eder. Rüyada bir bardağı kırılmış görmek, yakınlarından birinin ecelinin
yaklaştığına veya fena bir habere delâlet eder.
* BARDAKÇI: Çarşıda bardak satan veya bardak imal eden birini görmek, evlât ve
ilme işarettir.
* BARUT: Kişinin rüyada barut görmesi, dostlardan birinin hastalığına veya bir törene
işarettir.
* BASKIN: Rüyada herhangi bir yere baskın yaptığını görmek, işlerde ani kararlar
vermek ile tâbir olunur. Rüya sahibinin bir baskına uğradığını görmesi, zarar ve
ziyana işarettir.
* BASMA (Bez): Rüyada çiçekli ve desenli bir basma aldığını
Fihrist’eFihrist
görmek, yakınlardan birinin yardımına koşmaya delâlet eder.
* BASAMAK: Bir kimsenin rüyada basamaktan çıktığını veya indiğini görmesi, eğer
iş sahibi ise, iş hayatında çeşitli engellerle karşılaşmaya işarettir. Basamakta
oturduğunu görmek, kısa bir müddet için şansın döndüğüne delâlet eder.
* BASUR: Kişinin rüyada basur illetine tutulduğunu görmesi, hasta haberi alacağına
delâlet eder.
* BASKÜL: Rüyada baskülde bir şey tarttığını görmek, elden çıkacak paraya işarettir.
* BAŞ: Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada baş görmek, on iki vech ile tâbir
olunur:
1) Bir cemaatin reisi ve büyüğü,
2) Baba,
3) Anne,
4) İmam, önder,
5) Yüksek bir memuriyet,
6) Âlim,
7) Mal,
8) Evlât,
9) Erkek hizmetçi,
10) Kadın hizmetçi,
11) Zevce,
12) İnsan için kolay bir geçim.
Rüyada elinde kesik bir baş oyduğunu görmek, büyük bir zâtın teveccühüne mazhar
olmaya, onun eliyle hayır ve menfaat kapılarının açılacağına delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada kendi başını büyümüş görmesi, babasının şanının artmasına
işarettir. Yine rüyada kendisinin iki veya üç başı olduğunu görmek, düşmana galip
gelmeye ve zenginliğe delâlet eder.
Rüyada boynunun vurulduğunu görmek, büyük bir mal ve servete işarettir. Kendi
başını kendi elinde görmek, yücelik ve ululuğa delâlet eder.
Danyal (a.s.) demiştir ki:
”- Rüyada baş görmek milletin büyüğüne delâlet eder. Elinde bir kesik baş olduğunu
görmek, bir büyük zâtın himayesi ile ele geçecek menfaate ve hayır kapılarına
işarettir.
Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki:
“- Rüyada başın büyüdüğünü görmek, şeref ve izzetin artması, küçüldüğünü görmek
de bunun zıddına işarettir.”
Bir kimsenin rüyada başını tandıra soktuğunu görmesi, kendisine faydası olmayacak
adamlarla arkadaşlık edeceğine işarettir.
Rüyada kendi başı ile konuştuğunu görmek, hayır ve saadete ve nimete delâlet eder.
Her şeyin bir şerefi olduğu gibi, vücudun da en şerefli âzası baştır. Bu sebeple
Fihrist’e dön
rüyada baş görmek: Riyasete, ana babaya, hocaya, devlet reisine ve hayırlı şeylere
delâlet eder.
Rüyada elinde birçok kesilmiş başların olduğunu görmek, halkın ona boyun eğip her
hususta itaat etmesine delâlet eder. Yine rüyada bir kimsenin başını çiğ olarak
yediğini görmek, devlet büyüklerinden birinin gıybetini etmeye ve bazı yerden de
kendisine gelecek mala işarettir.
Rüyada başının köpek, eşek veya at başına döndüğünü görmek, sıkıntı ve
meşakkate delâlet eder. Başının kuş başı olduğunu görmek ise, çok sefer ile tâbir
olunur.
Rüyada kendi başını kaybettiğini görmek, başın delâlet ettiği kimseyi kaybetmeye
işarettir.
İmam Nablusî (rh.a) demiştir ki:
“- Rüyada başının kesildiğini, hemen onu alıp tekrar yerine koyduğunu, derhal eski
haline geldiğini görmek, Allah yolunda gazada ölmeye işarettir.”
Rüyada süngü, mızrak veya değnek üzerinde baş görmek, şanı yüce bir öndere
delâlet eder.
Devlet reisinin rüyada başında kemik olduğunu görmesi, saltanat ve kuvvetinin
fazlalığına, başının koç başı gibi olduğunu görmesi, adalet ve insafına; köpek başı
olduğunu görmesi ise, zulmüne delâlet eder.
Rüyada bir sultan veya bir vali tarafından boynunun vurulduğunu görmek, üzüntü ve
kederden halâs olmaya işarettir. Başının kendinden ayrıldığını görmek, sermayenin
elden gideceğine işarettir.
* BAŞINI TAŞA VURMAK: Rüyada başını taşa vurduğunu görmek, hiç kimse
hesabına iyi değildir. Bu rüya, günah ve namazı terk ile de tâbir olunur. Demek ki
böyle bir rüya gören hemen kendine gelmeli ve noksanlarını gidermeye çalışmalıdır.
Başkası tarafından başına taşla vurulduğunu görmek de, hayra alâmet değildir.
* BAŞAK: Rüyada başak görmek uzun ömre ve torun sahibi olmaya delâlet eder.
Rüyada başak topladığını görmek, bir miras peşinde koşmaya işarettir. Buğday veya
arpa başağı görmek ise, hayırlı bir evlât ile tâbir olunur.
* BAŞKAN: Kişinin rüyada kendisini bir daireye veya kuruma başkan olmuş görmesi,
içinde çok yükselme hırsı olduğunun alâmetidir.
* BAŞLIK: Bir kimsenin rüyada başına herhangi bir şey giydiğini görmesi, hayır ile
tâbir edilir. Eğer ehilse rüya sahibi memuriyete girer. Başlığı başından çıkardığını
görmek, zarar ve ziyana işarettir.
* BAŞÖRTÜSÜ: Malûmdur ki, başörtüsü hanımların ziynetidir. Rüyada görülen
başörtüsü, hanımın efendisine delâlet eder. Rüyada başörtüsünün genişlediğini
görmek, kocanın halinin genişliğine işarettir. Keza başörtüsünün sıkılığı kocanın
malının çokluğuna, beyazlığı da din ve rütbesine delâlet eder.
Rüyada başına tas giydiğini görmek, nefsin kötü ve çirkin arzularından muhafaza
edileceğine alâmettir.
Fihrist’e dön
Başına çelikten tolga giydiğini görmek; kuvvet, izzet, makam ve ikbal ile tâbir olunur.
Kirmani demiştir ki:
“- Rüyada başa giyilen taç, evlada işarettir. Çünkü evlât baba için taç gibi
kıymetlidir.'”
Bir kadının rüyada başörtüsünün başından gittiğini görmesi, kendisi hakkında hayra
alâmet değildir.
Bir erkek rüyada başına başörtüsü örttüğünü görse, bu hizmetçi ile tâbir olunur.
Başını tül ile örttüğünü görmek, tevazu ve iyi kalbliliğe işarettir.
* BAŞTAKİ SAÇ: Rüyada saçlarının uzadığını görmek, mal ve uzun ömre delâlet
eder. Saçlarını kıvırcık halde görmek, izzet ve yüksekliğe işarettir.
Bir kadının rüyada saçını siyah görmesi, efendisinin doğru, sağlam ve temiz
olacağına işarettir. Saçının döküldüğünü görmek, mal ve eşya kaybı ile tâbir olunur.
* BAŞIN ALTINA KONAN YASTIK: Rüyada yastık görmek, zevce, mal ve sır
saklayan temiz bir kadın ile tâbir olunur. Yine bu rüya, gam ve kederden halâs
olmağa delâlet eder.
* BATAKLIK: Bir kimsenin rüyada kendisini bataklıkta görmesi, betbahtlık alâmetidir
ve birçok güçlüklerin gelmesi muhtemeldir. Bataklık içinde çırpındığını görmek,
ihtiyarlık demlerinde rahat etmeye işarettir. Çünkü dünya da bir bataktır. Gençlikte
kazanan, ihtiyarlıkta rahat eder.
* BATARYA: Kişinin rüyada batarya görmesi, sevinilecek bir hadise ile
karşılaşacağına delâlet eder.
* BATTANİYE: Bir kimsenin rüyada tertemiz bir battaniye görmesi, zevceye, işlerin
yolunda gedeceğine ve güler yüzle karşılanmaya delâlet eder.
* BAVUL: Malumdur ki, bavul sefere gidenlere lâzım olur. Bu sebeple rüyada bavul
görmek, yolculuk ile tâbir olunur. Bavulu doldurduğunu görmek ise, sık sık ev
değiştirmeye delâlet eder. Bekâr birinin rüyada bavul aldığını görmesi, yakında
evleneceğine işarettir.
* BAYKUŞ: Rüyada başkuş görmek, zalim ve cebbar bir sultan ile tâbir olunur. Yine
baykuş, kapı kapı dolaşan ve haram mal kazanan hırsıza da işarettir.
Seyyid Süleyman demiştir ki:
“- Her ne şekil ve surette olursa olsun baykuş görmek, tutmak, almak hayır değildir.
Baykuşun sesini duymak fena ve uğursuz bir haber almaya delâlet eder. Baykuşun
geldiğini görmek, ecelin yaklaştığına ve ölümün kapıda olduğuna işarettir.”
Dişi baykuşu görmek, kendisine asla hayır olmayan hain ve hilekâr bir adama delâlet
eder. Yine baykuş görmek, vahşete, mamur yerlerin harab olmasına ve kötü sözlerin
meydan bulmasına işarettir.
* BAYRAK: Bir kimsenin rüyada bayrak görmesi, şan ve şöhrete ve iyi bir hale
Fihrist’e dön
delâlet eder. Rüyada beyaz bir bayrak görmek, saliha ve temiz bir kadına işarettir. Ev
üzerinde bayrağın dalgalandığını görmek, o evden birinin öleceğine delâlet eder. Rüyada
kendi hesabına bayrak aldığını görmek, bulunduğu mevkiden azledileceğine
alâmettir.
Bekâr bir adamın kırmızı bayrak görmesi, kötü huylu bir kadınla evleneceğine delâlet
eder.
* BAYRAM: Bayramlar sevinç ve sürür günüdür, bu sebeple bayram görmek, müjde
ile tâbir olunur. Rüyada bayram namazından çıktığını görmek, Allahu Teâlâ’nın
mağfiretine mazhar olmaya delâlet eder. Bayram yerinde çocuklarla eğlendiğini ve bir
şeyler aldığını görmek uzun ömre ve nimete delâlet eder.
* BAYTAR: Bir kimsenin rüyada baytar görmesi, insanların şereflilerine benzeyen,
onlara işlerinde kuvvet kazandıran adama işarettir. Bazı kere de baytar görmek,
hekim, cerrah, ara bulucu ve iğneciye işarettir. Yine baytar, yolculuğa, evliliğe, nikâha
ve yardıma delâlet eder.
* BAZUBEND: Rüyada bazubend görmek, kadınlar için ziynete, erkekler için kuvvete
delâlet eder.
Kirmani demiştir ki:
“- Rüyada altından bazu bileziği görmek, gam ve kederdir. Gümüş ise daha hafif
olur.”
Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki:
”- Rüyada bazu bileziği görmek, kardeşi tarafından kuvvettir. Bekâr bir kadının böyle
bir rüya görmesi, evleneceğine delâlet eder.”
Rüyada gümüşten iki bazubend görmek, dost ve kardeşler tarafından terk ile tâbir
olunur.
* BEBEK: Bir kimsenin rüyada küçük bebek görmesi, sevince ve sürura işarettir.
Çünkü çocuklar hanelerin sevinç kaynağıdır. Yine bir bebeği sevip okşadığını
görmek, sevinçli bir habere işarettir.
Rüyada bir bebeği cami avlusunda terk edilmiş olarak görmek ve onu kucağına
almak, akrabalar yoluyla gelecek mirasa delâlet eder. İşsiz güçsüz birinin rüyada bir
bebeğin beşiğini salladığını görmesi, yakında işe gireceğine ve sevineceğine delâlet
eder.
* BEDEN: Bir kimsenin rüyada bedeninde kuvvet ve iyilik görmesi; kuvvete,
bedeninin büyük olduğunu görmesi, mala ve şerefe, bedeninin madenden veya
balçıktan olduğunu görmesi de ölüme delâlet eder.
* BEDEVİ (Çöl Arab’ı): Rüyada bedevi görmek, işlerin düze
leceğine ve hacca işarettir.
* BEDDUA: Bir kimsenin rüyada kendisine beddua edildiğini görmesi, pişmanlık ve
nedamete delâlet eder. Kendisinin bir başkası aleyhine dua ettiğini örmek, vehim ve
kedere işarettir.
* BEĞENMEK: Rüyada kendini beğendiğini görmek, ahlâk yönünden eksikliğe
Fihrist’e dön
delâlet eder. Çünkü kendini beğenmek kibir ve nefsin hoşlandığı şeydir.
* BEKÇİ: Kişinin rüyada mal bekçisi görmesi, ilim ve Allah’ı zikre, ilim ve zikir ehli ile
bir araya gelmeye delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, cami ve zaviyelerin
hizmetçisine işarettir. Rüyada kendini bekçi görmek, hayır ve menfaate delâlet eder.
* BEKLEMEK: Nablusi demiştir ki: “Rüyada beklemek, müctehidler için ilme, bazan
da dindeki bozukluğa alâmettir.
Rüyada iyi bir haberi beklediğini görmek, hayra, kötü haber de şerre işarettir.
* BEL: Rüyada elinde bel veya kürek tuttuğunu görmek, acelecilik ile tâbir olunur.
* BEL KEMİĞİ: Rüyada bel kemiği görmek, eğer evli ise, bir erkek evlâdı olacağına;
bekâr ise evleneceğine delâlet eder.
* BELA: Rüyada belâ ve sıkıntı içinde olduğunu görmek, çektiği sıkıntı ve
güçlüklerden sonra ferahlığa ve sevince kavuşmaya işarettir.
* BELİNDEN İKİYE BÖLÜNMEK: Rüyada belinden ikiye bölündüğünü veya bir
başkasının o hale geldiğini görmek, hayır ile tâbir olunmaz. Yine rüyada belinden
ikiye bölünmüş olarak denize atılıp sular üzerinde yüzdüğünü görmek, hükümete
şikâyet olunmaya ve bundan beraat etmeye delâlet eder.
Belinden ikiye bölünüp bir yerde asıldığını görmek ise şöhrete işarettir.
* BERAAT: Bir kimsenin rüyada kendi eline beraat verildiğini görmesi, korktuğu
şeyden emin olmaya ve kurtuluşa delâlet eder. Kendisinin bir başkasına beraat
verdiğini görmek, hayır ve iyilik yapmaya alâmettir.
* BEREKET: Rüyada bol ve bereketli bir mahsul aldığını görmek, hayırlı bir iş ile tâbir
olunur ve o işin sonu iyi netice verir.
* BERBER: Bir kimsenin rüyada berber görmesi, sultan nezdinde insanların işini
yapan bir adama delâlet eder. Berberde traş olduğunu görmek, israf ile tâbir olunur.
* BERE: Rüyada başına bir bere giydiğini görmek, sevinçli ve huzurlu günlerin yakın
olduğuna delâlet eder.
* BESMELE-İ ŞERİF: Rüyada bir Besmeleyi güzel bir hat ile yazılmış görmek, ilme,
hidayete ve besmelenin bereketi ile bol rızka delâlet eder.
İmam Nablusî (rh.a.) demiştir ki:
“- Rüyada güzel bir yazı ile besmele yazdığını görmek; rızka, ilim ve sanattan
hissedar olmaya; ölü kimsenin bunu yazdığını görmek ise o mevtanın Allah’ın
rahmetinde olduğuna delâlet eder. Bazı kere besmeleyi yazmak, ziraatta kazanç ve
berekettir. Besmele ile yazılan Kur’ân ve Kur’ân’dan başkası da böyledir.”
Rüyada Besmeleyi tekrar tekrar okuduğunu görmek, Allah indinde makbuliyete,
dünya ve ahirette saadete ve selamete delâlet eder.
Bir kimsenin Besmeleyi yazdıktan sonra, o yazdığını imha ettiğini veya kuşlardan
birinin besmeleyi yazıldığı yerden kapıp uçtuğunu görmesi, rızkın bitmesine, ecelin
Fihrist’e dön
yakınlığına delâlet eder. Yine Allah’ın kitabı Kur’ân’dan bir âyet veya âyetin bir
parçasını elleri üzerine yazdığını ve yazdığını mahvettiğini görmek de ecele işarettir.
Buna bir misâl verelim: Bir gece rüyasında Hazret-i Hasan (r.a.), alnı üzerinde
Vedduha Sûresi’nin yazılı olduğunu gördü. Bu rüyayı Said bin Müseyyeb hazretlerine
söyledi. Said bin Müseyyeb (r.a.) şöyle tâbir etti:
– Ey Allah’ın Resûlü’nün oğlu, vasiyet ve istiğfar ediniz. Çünkü eceliniz gelmiştir.
Gerçekten bu rüyadan bir gün sonra Hazret-i Hasan zehirlenerek vefat etti. Bu demek
değildir ki, herkesin rüyası anında tecelli eder. Rüyanın sadık olması için günahlardan
uzak durmak ve Hak emrinde olmak lâzım.
Rüyada demir kalemle besmeleyi yazdığını görmek, kuvvete, rızka ve işte sebata
işarettir. Gözü ağrıyan birinin rüyada besmele görmesi, gözündeki hastalığın şifa
bulacağına delâlet eder.
Rüyada besmeleyi kâğıt üzerine yazdığını görmek, güzel ve sevabı çok bir hayır
işleyeceğine; yufka deriye yazdığını görmek, bir miras talebinde bulunmaya; kırmızı,
sarı ve beyaz bir kumaş üzerine yazdığını görmek, feraha, sevince nail olmaya; yeşil
bir bez üzerine yazdığını görmek, Allah yolunda şehid olarak ölmeye delâlet eder.
Yine besmeleyi bu sayılan şeyler veya bunlardan maada bir şey üzerine nurla veya
altınla yazmak, müjde ve saadete işarettir.
Rüyada bir yerden üzerinde besmele yazılı levha aldığını görmek, hayatta her an
himaye edilmeye, ferah ve sürura delâlet eder.
* BEŞİK: Rüyada beşik aldığını veya beşik içinde olduğunu görmek, hayır ve
berekete delâlet eder. Bekâr bir adamın rüyada beşik aldığını veya kendisine beşik
verildiğini görmesi, evleneceğine işarettir.
Bazı kere de beşik görmek, üzüntü, keder, sıkıntı ve ağlamaya delâlet eder. Zira
beşik küçük çocukların çığlık attığı bir yerdir.
Rüyada beşiği kırdığını, sattığını görmek iyi değildir. Beşiğin kendi kendine kırıldığını
görmek, eğer çocuğu varsa, çocuğun ölümüne delâlet eder. Rüyada bir çocuğu
beşiğe yatırıp salladığını görmek, evlât ve zevcesine güzel muamele etmeye işarettir.
Çocuğu beşikten çıkardığını görmek ise, evlât ve iyâline ve akrabalarına karşı hizmet
ve şefkat noksanlığına delâlet eder.
* BEYAZ: Rüyada yanağının bembeyez olduğunu görmek, izzet ve ikram ile tâbir
olunur. Yüzünün eski halinden daha ziyade beyaz olduğunu görmek de hastalık
işaretidir.
Rüyada üzerine yazı yazılan beyaz bir sahife görmek, yemine delâlet eder. Bekâr
birinin beyaz yatak görmesi, evleneceğine; hasta adamın kar üzerinde yürüdüğünü
görmesi, hastalıktan şifa bulacağına; kar üstünde yattığını görmek de gam ve
gussadan kurtulmaya delâlet eder.
* BEYAZ DARI: Bir kimsenin rüyada beyaz darı görmesi, hayır ve menfaate ve rızka
delâlet eder. Beyaz darı satın almak da böyledir, ancak satmak bunun zıddı.
Fihrist’e dön
* BEVİL (İzdar): İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki:
“- Rüyada münasib bir yerde idrar ettiğini görmek, gam ve kederden kurtulmaya
delâlet eder.”
Rüyada kendi üzerine bevl ettiğini görmek, eldeki malı zayi etmekle tâbir olunur.
Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki:
“- Rüyada meçhul bir yere işediğini görmek, meçhul bir kadın ile evlenmeye delâlet
eder.”
Bir kimsenin zâtına ait bir kab içine bevl ettiğini görmesi, yine kendine dönecek yere
mal harcamaya işarettir.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada bevl görmek birçok vech üzerine tâbir olunur:
a) Fakir ise zengin olur,
b) Esir ise azad olur,
c) Köle ise esaretten kurtulur,
d) Yolcu ise, selâmetle vatanına varır.
Kirmani demiştir ki: Rüyasında kan işediğini görmek, noksan azalı bir çocuğa delâlet
eder.
Bekâr bir adamın rüyada bir şişeye veya leğene bevl ettiğini görmesi, evlenmeye
işarettir.
Rüyada kendisinin bevl ettiğini, fakat aynı mahalde bir başkasının da bevl eylediğini
ve idrarlarının birbirine karıştığını görmek, aralarında damatlık hâsıl olacağına delâlet
eder.
* BEYİN VE İLİK: İbn-i Sîrîn (rh.a) demiştir ki: Rüyada beyninin burnundan akıp yere
düştüğünü görmek, eldeki malın zayi olacağını delâlet eder. Beyninin rayihası fena
ve kötü koktuğunu görmek, zekâtı verilmeyen mala işarettir.
Rüyada bir ölünün beynini yediğini görmek, ondan gelecek mirasa delâlet eder.
Cafer-i Sâdık hazretleri buyururlar ki: Rüyada beyin görmek üç vech ile tâbir olunur:
a) Gizli mal,
b) Keskin ve kuvvetli zeka,
c) Makbul olan hayır.
İbn-i Kesir de demiştir ki: Rüyada kafası yarılıp içindeki beyninin aktığını görmek,
topladığı ve gizlediği malın elden çıkacağına işarettir.
Bazı rüya tabircileri demişlerdir ki: Her ne çeşit beyin olursa olsun, rüyada beyin
görmek mala delâlet eder.
Rüyada herhangi bir insanın kemiğini kırarak içinden iliğini emdiğini görmek, onun
malından zorla yemeye işarettir. Eğer o kişi bilinmiyorsa, insanların malından haksız
olarak almak ile tâbir olunur.
Yine rüyada bir adamın beynini çıkardığını görmek, onun mala ait esrarını ifşaya,
çıkardığı beyni kendi cebine koymak veya yemek, onun malını almağa ve yemeğe
işarettir. Rüyada kendi beyninden bir miktarını veya tamamını birine verdiğini görmek,
eldeki malı infak ve israfa delâlet eder.
Danyal (a.s.) demiştir ki: Baştaki beyin ve kemikler içindeki ilik gizli mala delâlet eder.
* BEYT-İ MUKADDES: Bir adı da “Mescid-i Aksa” olan o mübarek mescidi görmek
hayır, bereket, ihsan ve kurtuluşa delâlet eder. Yine bir kimsenin kendisini Mescid-i
Aksa’da görmesi, günahlardan arınmaya, hayır ve berekete, ibadet ve Cenâb-ı
Hakk’ın taatına nailiyete işarettir.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada Mescid-i Aksa’yı görmek dört vech ile tâbir
olunur:
a) Bereket,
b) Mağfiret,
c) Kanaat,
d) Rahat…
Bir adamın rüyada Mescid-i Aksa’da Kur’ân okuduğunu görmesi, saadet üstü
saadet… Namaz kıldığını görmesi, Nebilerle haşrolmaya delâlet eder.
Yine o mübarek beyti görmek, diyanet ve emanete, hacca gitmeye, emin ve
selâmette bulunmağa delâlet eder.
* BEYT (Ev): Rüyada yeni bir ev yaptığını görmek, ilim ve rızka, sevinç ve sürura
delâlet eder.
* BEYTULLAH: Beytullah’ın rüyada görülmesi, günahların af ve mağfiretine, rızık ve
nimetin bereketine, dünya ve ahiret selâmetine delâlet eder. (K) harfinde daha geniş
izah edilecektir.)
* BİAT ETMEK: Bir Müslümanın rüyada Nebiler Nebisine veya sahabilerinden birine
biat ettiğini görmesi, itikat ve imanın sağlamlığına, selamet ve istikametinin
doğruluğuna, dinde kuvvete ve sünnet-i seniyyeye bağlılığa delâlet eder.
* BEZENMEK: Rüyada bir şey ile bezendiğini görmek, fakirlik ve mahrumiyet ile tâbir
olunur. Yine bir kişinin rüyada dünyanın kendisi için bezendiğini ve her arzu ettiği
şeyin hemen oluverdiğini görmesi, meşakkat ve sıkıntıya işarettir.
* BEZELYE: Bir kimsenin rüyada bezelye görmesi, hastalık, sıkıntı ve musibete
işarettir.
* BIÇAK: Bıçak kesici âlet olduğu için, rüyada bıçak görmek, düşmanlığa delâlet
eder. Bazı kere de marifetli bir adama işarettir. Bıçakçıyı görmek, insanlara sanat ve
maharet öğreten birine delâlet eder. Yine bıçak görmek, hizmetçi, yardımcı, dost ve
kendisi için gayret gösteren kimse ile de tâbir olunur.
* BILDIRCIN: Rüyada bıldırcın kuşu görmek, Allahu Teâlâ tarafından zuhur edecek
güzel bir rızık ile tâbir olunur. Denilmiştir ki:
– Rüyada bıldırcın görmek, uzaktan hâsıl olacak mal ve nimete delâlet eder.
Bazı kere de bıldırcın görmek: Üzüntü, keder ve sıkıntıyı def etmeğe, düşmandan
Fihrist’e dön
kurtulmaya ve vaadini yerine getirmeye işarettir.
Tâbircilerin kimi de demiştir ki: Bıldırcın kuşu iki yüzlü bir adama delâlet eder. Yine
bıldırcın görmek, eldeki nimete şükretmemenin işaretidir. Rüyada bıldırcın eti yemek,
bekârlar için evlenmeğe, bıldırcın öldürmek de düşman kazanmağa delâlet eder.
* BIYIK: Rüyada görülen bıyık, mal ve servet ile tâbir olunur. Bir adamın rüyada
bıyığının kısalmış olduğunu görmesi, Sünnet-i Seniyye üzere hareket ettiğine
işarettir. Rüyada bıyığın traş olduğunu veya kesilip azaldığını görmek, hayır ile tâbir
olunur. Böyle birinin borcu varsa, borcunu ödeyecek imkâna kavuşur. Rüyada
bıyığının yeniden bittiğini görmek, kuvvet kazanmaya işarettir.
Rüyada küçük bir çocuğun bıyığının büyümüş olduğunu görmek, o çocuğun neşe ve
süruruna ve büyümesine delâlet eder.
Bıyık ve sakalını kesmeyi âdet edinen kimse, rüyada bıyık ve sakalını kestiğini görse;
rahatlığa, tasa ve sıkıntıdan kurtulmağa delâlet eder.
Hamile bir kadının rüyada kendisini bıyıklı görmesi, bir erkek çocuğu doğuracağına,
hamile olmayan kadının bu rüyayı görmesi ise, hiç çocuğu olmayacağına delâlet
eder.
Bıyık aynı zamanda vakar ve heybet işaretidir.
* BİBER: Biber acı bir nesne olduğundan, rüyada biber görmek, gam ve kedere
işarettir. Rüyada biber yediğini görmek, ağır ve çirkin söz işitmeğe; birine biber
verdiğini görmek, hastalıktan şifa bulmaya delâlet eder.
* BİBERON: Bir kimsenin rüyada küçük bir bebeğe biberonla süt içirdiğini görmesi,
bir yetimi sevindireceğine; biberona süt doldurduğunu görmesi de, beklenmedik bir
yerden eline geçecek paraya delâlet eder.
* BİLARDO: Rüyada bilardo oynadığını ve oyunu kazandığını görmek, sevdiği birine
kavuşmağa; oyunu kaybetmek, hayâl kırıklığına delâlet eder.
* BILEGI TAŞI: Bir kimsenin rüyada bileği taşı görmesi, doğruluğa ve Hakk’a yol
bulmaya delâlet eder. Bazan da bileği taşı, insanları hidayete erdiren bir âlim ile tâbir
olunur. Yine bileği taşı, kadına da işarettir.
* BİLEK: Rüyada bilek görmek, güç ve kuvvete delâlet eder. Çünkü bilek insanın en
çok ihtiyaç hissettiği organıdır. Rüyada bileğinde bir yara veya çıban görmek, üzüntü
ve kedere işarettir.
* BİLET: Rüyada bilet görmek, sefer ile tâbir olunur. Sükun ve selamete de işarettir.
* BİLEZİK: Bekâr bir kızın rüyada bilezik görmesi, evlenmeye işaret; erkeğin görmesi
de keder ve üzüntüye delâlet.
Rüyada koldaki bileziği kırdığını görmek, hastalığa; bilezik vermek de, birine
yapılacak iyiliğe işarettir.
Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Kollarında altın bilezik olduğunu görmek, bir yerden
gelecek mirasa delâlet eder.

a harfi rüya tabirleri 3

AT: Rüyada at görmek murada nailiyet ile tâbir olunur. Ata binmeye ehil olmayan
biri, rüyada ata bindiğini görse, bu onun için izzet ve makama, yüksek derecelere
delâlet eder. Bazı kere de ata binmek yolculuğa işarettir.
Danyal (a.s.) demiştir ki:
– Rüyada at görmek, izz ü şeref ve devlete delâlet eder.
Kirmani de demiştir ki:
Fihrist’e dön
– Rüyada eğeri ve gemi mevcut güzel bir ata bindiğini görmek, o at üzerinde ağır ağır
yol almak, şeref ve yüce kadre delâlet eder. Doru renkli ata bindiğini görmek,
kuvvetin çokluğuna, doru taya (atın yavrusu) bindiğini görmek, zengin bir kadınla
evlenme ye delâlet eder.
Rüyada erkek ata binmek, düşman üzerine galip gelmeye işarettir. Bazan da at
görmek, güzel inşa edilmiş bir eve delâlet eder.
Kır ata bindiğini gören kimse düşmanını kahra uğratır. Yine kır at görmek, hayır ve
berekettir.
Rüyada hâlis kızıl bir kısrak görmek, dindar, neşeli, iffetli ve şöhretli bir kadına delâlet
eder. Her tarafı, yelesi ve kuyruğu kızıl bir kısrak görmek de, neşeli, sevinçli bir kadın
ile tâbir olunur.
Rüyada at görmek, her veçhe ile iyidir ve yüksek mevkilere işarettir. Attan indiğini
görmek, iyi değildir ve keder alâmetidir.
Rüyada başkasına ait ata bindiğini görmek, o kişinin mertebesine yükselmeye delâlet
eder. Eğersiz ve gemsiz bir kısrağa bindiğini görmek, fena huylu bir kadına işarettir.
Rüyada kendi yanında veya evinde bir atın helak olduğunu görmek, insanlardan
birinin vefat edeceğine işarettir.
Ata bindiğini gören kişinin hanımı hamile ise, bir erkek çocuğu olacağına delâlet eder.
Ibn-i Şîrîn (rh.a) demiştir ki:
– Yelesi ve kuyruğu kızıl sarı olan bir atı görmek, harp ve gı-tale delâlet eder.
Rüyada atın kendisini ısırdığını görmek, ordu ve kuvvet sahibi olmaya delâlet eder.
Atı öldürdüğünü görmek ise, nimet, mal, izzet ve kuvvetle tâbir olunur.
Rüyada at üzerinde olduğunu fakat buna taaccüp ettiğini görmek, Allah yolunda
cihada işarettir.
Rüyada atın kuyruğunun kıllarının çok olduğunu görmek, evlat ve akrabanın
çokluğuna işarettir. Atın kuyruğunun kesildiğini görmek ölüme delâlet eder.
Kendi atından inip bir başkasının atına bindiğini gören kişinin, bir halden diğer hâle
geçeceğine işarettir. İki halin arasındaki fark, iki atın arasındaki fark nisbetincedir ve
iş ona göre tecellî eder.
Rüyada bir atı öldürdüğünü görmek, nimet, mal, izzet ve kuvvete nailiyete delâlet
eder.
Rüyada posta atına binmek ise, binen için ecelin yakın olduğuna işarettir.
Beyazlığı siyahlığından fazla olan bir ata bindiğini görmek, dindar bir hanımla evliliğe
delâlet eder.
* ATEŞ: Bir kimsenin rüyada ateş görmesi, acele olan rızka ve hazırlanmış maksada
işarettir. Rüyada ateşten menfaatlandığını görmek, bol rızıkla mükâfatlandırılmaya
delâlet eder. Bazı kere de ateş, ilim taleb etmeye ve ilmi arzulamaya delâlet eder.
Rüyada elinde alevli bir ateşin yandığını görmek, devlet tarafından veya yüksek
makam sahibi biri eliyle gelecek rızık ve mala işarettir.
Rüyada bir cemaatin aralarına kıvılcım döküldüğünü görmek, o kişiler için düşmanlık
ve kavga husulüne delâlet eder.
Ateşle bir şey pişirdiğini görmek, güzel ve faydalı sohbetlerde bulunmaya ve iyi
havadislere işarettir. Karanlıkta birine yol göstermek için ateş yaktığını görmek, ilim
ve irfanca ilerlemeye ve fazilete delâlet eder.
Rüyada kış mevsiminde ateşte ısındığını görmek, zenginliğe; ateşe çekilmek de
zindana işarettir. Ve yine ateşte mahvolduğunu görmek, haram mala; ateşe girip
hiçbir şey olmadan çıktığını görmek, feyiz ve Allahu Teâlâ tarafından mağfirete
delâlet eder.
* ATEŞ YAKICI: Rüyada ateş yakıcı gören kimse, hayra, rahata, ihtiyaçları görmeye
ve büyüklere yaklaşmaya nail olur. Ateş yakıcısını görmek, ilme de işarettir.
İnsanların elbiselerini veya beyhude yere elbiseleri ateşe atıp yakan birini görmek,
şer, fitne ve israfla malı zayi etmekle tâbir olunur.
Danyal (a.s.) demiştir ki:
– Rüyada dumansız ateş görmek, devlet büyüklerine yakınlaşmaya işarettir.
* ATEŞ BÖCEĞİ: Rüyada ateş böceği görmek, kısa bir zaman içinde çok sevince ve
sıhhatin düzeleceğine işarettir. Bazı kere de bu rüya, sevincin kısa süreceğine delâlet
eder.
* ATEŞ KORU: Rüyada ateşin kor haline geldiğini görmek, maksadın ve matlubun
hâsıl olacağına ve acele ele geçecek rızka delâlet eder.
* ATEŞE TAPMAK: Rüyada ateşe taptığını görmek, sultana ve memlekete ihanet
edenlere yardım ile tâbir edilir. Taptığı ateş çok şiddetli ise haram mala delâlet eder.
Kızgın ateş zalim hükümdara da işarettir.
* ATICILIK: Bir kimsenin rüyada kendisini avcı olarak görmesi ve bir hayvanı
vurması, iş hayatında başarılı olacağına delâlet eder.
* ATLAMAK: Rüyada gerek korku ve gerekse çabuk hareket ederek bir yerden diğer
bir yere atladığını görmek, can sıkıcı ve müşkül bir söze delâlet eder. Yüksek yerden
aşağı atladığını görmek, iyi halden kötü hale meyletmeye; aşağıdan yukarıya sıçramak
da, insanın çabucak yüksek dereceye ulaşacağına işarettir. Yükseklerden
aşağıya düşüvermek, kıymetinin hemen düşmesine delâlet eder.
* ATKI: Rüyada atkı görmek, iyi bir kimseden yardım göreceğinize ve himaye
edileceğinize delâlet eder.
* ATLAS: Bir kimsenin rüyada atlastan bezlere mâlik olduğunu görmesi; dindar,
takva sahibi ve hak ehli olduğuna işarettir. Bu rüya bazı kere de şerefli ve güzel bir
kadınla evlenmeğe delâlet eder.
Rüyada durulmuş bir atlas kumaş satın aldığını görmek, güzel hizmetçilere işarettir.
Bekâr bir kimsenin atlas elbisesi giydiğini görmesi, temiz bir kadınla evleneceğine
işarettir. Fakih ve âlim kimselerin atlas elbise görmeleri, dünyayı talep etmekle tâbir
olunur ve onlar hakkında noksanlıktır.
Fihrist’e dön
* ATMACA: Rüyada atmaca kuşu görmek, cahil, zalim biri ile karşılaşmaya delâlet
eder. Yine atmaca kuşu, zalim, cahil bir idareci ile de tâbir olunur.
* ATMAK: Rüyada mancınıkla bir şey attığını görmek, zulüm ve hileye işarettir.
Bazan da bu rüya âlimlere iftira etmeye delâlet eder.
Yine rüyada mancınıkla bir şey attığını görmek, o yerde fitne zuhuruna işarettir. Attığı
okun hedefine isabet ettiğini görmek, muradının incisini elde etmeye işarettir.
Yine rüyada av avlanmak maksadıyla taş attığını görmek, kazanç ve ganimete nail
olacağının işaretidir. Bir kimse rüyada kendisine ok atıldığını ve kanının aktığını
görmüş olsa, büyük bir şahsiyetten nimete ve menfaate erişeceğine delâlet eder.
Üzerinde yeni ve beyaz bir elbise olduğunu ve bir dağın tepesine doğru ok attığını
görmek, ehil insanlar için saltanatla tâbir olunur.
* ATTAR: Bir kimsenin rüyada attar olduğunu görmesi, halkın medh ü sena
edecekleri bir işe gireceğine delâlet eder. Attar ile dost olduğunu görmek, güzel
ahlâk, cömertlik ve salâh ile nimetlenmeye işarettir.
Bazı kere de attar görmek; ilim, hidayet, hikmet ve güzel bir şekilde anılmaya delâlet
eder. Ve aynı zamanda sevinç ve huzurun da işaretidir.
* AT TERSİ (Gübresi): Rüyada at tersi görmek, şerefli bir kişiden gelecek mala
delâlet eder. Kişinin rüyada at tersi süpürdüğünü görmesi, şerefli ve kıymetli bir
zattan mala ve nimete erişeceğine işarettir. At tersi üzerine oturduğunu görmek,
akrabadan gelecek miras ile tâbir olunur.
* AVCI: Rüyada avcı görmek, kadınlara meyleden ve onları elde etmek için her türlü
hile ve desisede bulunacak adama delâlet eder. Umumiyetle avcı, hile ve desise
yapan kimse ile tâbir olunur.
Rüyada arslan veya diğer yırtıcı hayvanları avladığını görmek, diğer sultanlara hile
yapan büyük bir sultan ile tâbir olunur. Kuş ve serçeleri avlamak, halkın ileri
gelenlerine hile yapan tüccara delâlet eder. Rüyada balık avlamak, kadınlara karşı
fenalık ve hile düşünen kötü insanlara işarettir.
Bir kimsenin rüyada av köpekleri ile ava çıktığını görmesi, bütün insanlar hakkında
hayır ve onun yapacağı güzel bir iş ile tâbir dlunur.
Denizde taze ve tatlı balık avladığını görmek, helal rızka, meşru yolda çalışmaya ve
hayra delâlet eder.
* AVLANMAK: Rüyada av avladığını görmek, ganimete ve mala delâlet eder. Yine
rüyasında geyik, dağ keçisi, tavşan ve yabanî merkep gören kişi, hiç ummadığı
yerden mal ve ganimete erişir.
Bir kadının rüyada av avladığını görmesi, babasının veya koçanının malını korumaya
işarettir. Hizmetçinin av avlanması, efendisinin malından yiyeceği şeye işarettir.
Küçük çocuğun böyle bir rüya görmesi, ilim ve sanat öğrenmesi, babasının mirasına
konması ve menfaate kavuşması ile tâbir olunur.
Fihrist’e dön
Bazan da rüyada av avlanmak, gaflete ve işinde dikkatsiz olmağa işarettir. Av
köpekleriyle av avladığını görmek, emniyete ermeye şöhrete kavuşmaya delâlet eder.
* AVİZE: Rüyada yanar halde avize görmek veya avize yakmak, hayra alâmettir.
Avizenin kendi kendine söndüğünü görmek, ecelin yaklaştığının işaretidir.
Avize satın aldığını görmek, yeni bir işe atılmaya ve o işten temin edeceği menfaate
delâlet eder.
* AV KAPANI: Bir kimsenin rüyada, eti yenen bir hayvan için kapan kurduğunu
görmesi, helâl olan bir mal ile tâbir olunur ve onun eline helâl mal geçer.
* AVRET: Rüyada elbisesinin açılıp edep yerinin görülmesi, hayasızlığa işarettir.
Rüyada avret yerinin açık olduğunu ve bundan da utanmadığını, kendisine hiç bakan
kimse bulunmadığını görmek, içinde yüzdüğü sıkıntı ve meşakkatten ve hastalıktan
kurtulmaya delâlet eder. Eğer borçlu ise, Allahu Teâlâ ona, borcunu ödemeyi
kolaylaştırır ve kendisine bir çıkış kapısı açar. Korku içinde ise, selâmet bulur.
* AVRET ALMAK: Rüyada avret almak, yani kadın almak, zengin olmaya; onu
öptüğünü görmek, murada ermeye delâlet eder.
Yine rüyada güzel bir hanımı görmek, hayra ve rahatlığa işarettir. Bu rüya aynı
zamanda gelecek iyi bir seneye delâlet eder.
Rüyada avret yeri görmek, zenginliğe, çok evlât sahibi olmaya, uzun ömre, murada
nailiyete işarettir. Kadının avret yerini görmek, gam ve gussadan halâs olmağa; bekâr
için evliliğe delâlet eder.
* AVUÇ: Rüyada avuç içi görmek, rüya sahibinin kuvvetine, elinin açıklığına,
dünyalığının genişliğine ve rızkının bolluğuna delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Avuç rüyası altı şekilde tâbir olunur:
a) Zevk ü şevk,
b) Mal,
c) Riyaset,
d) Evlat,
e) Şecaat,
f) Haramdan sakınmak…
Ibn-i Kesir (rh.a) de şöyle tâbir eder:
– Rüyada avucunun geniş olduğunu gören rızıklanır, mal ve serveti artar, cömertlik ve
kerem ile şereflenir. Avcunun dar olduğunu görmek ise bunun zıddı.
Rüyada avucunun güzel olduğunu görmek, Allahu Teâlâ’ya âsi olmaktan sakınmaya
delâlet eder. Bazı kere de avuç içinin güzel olması ve pırıldaması duaların kabul
edilmesine işarettir.
Rüyada avucun kapandığını görmek, geçimin darlığına; avuç içinde kıl bittiğini
görmek de kedere delâlet eder. Avuçların birbirine vurduğunu görmek, ferah ve sürür
ile tâbir olunur. Elinin arkası ile diğer elinin içine vurduğunu görmek, bir musibete
delâlet eder.
Avucunu göğe doğru açtığını görmek, menfaat ve hayıra işarettir.
Fihrist’e dön
Avucun kapalı olması ise cimrilik ile tâbir edilir.
Avucunun içinde abdesti bozan bir nesne görmek, rüya sahibinin kuvvet ve
dünyalığına delâlet eder.
* AVUKAT: Rüyada bir avukata gittiğini ve onunla konuştuğunu görmek, ileride
avukata ihtiyacınız olacağına işarettir.
* AY: Rüyada ay görmek, sultan veya büyük zatlara işarettir.
İbn-i Şîrîn (rh.a) demiştir ki:
– Rüyada ay bedir halinde görülürse bir milletin büyüğü ve ulusu ile tâbir olunur. Ayın
gökte iki parçaya ayrıldığını görmek, yüce şahsiyetlerden birinin öleceğine delâlet
eder.
Rüyada aya asıldığını görmek, nimete ve büyük bir hayra nailiyet ile tâbir olunur.
Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada ay görmek şöyle tâbir olunur:
a) Mülk,
b) Vezir (bakan),
c) Mülkün nedimi,
d) Milletin reisi,
e) Güzel zevce ve hizmetçi,
f) Evlât,
g) Ana ve baba,
h) Zevç,
ı) Hayır sahibi ve ondan gelecek menfaat.
Ibn-i Fuzale demiştir ki:
– Ay bazan erkek evlâda işarettir. Bir kadının veya erkeğin kendi koynundan, yahut
vücudundan bir ay çıktığını görmesi, erkek ve bahtiyar bir evlâtları olacağını delâlet
eder. Bu ayın yavaş yavaş yükselerek semaya çıktığının görülmesi, o evlâdın insanlığın
en ulvî derecesine vâsıl olacağının işaretidir.
Rüyada ayın nurunun evinin içine girip hanesini pırıldattığını görmek, büyük bir zat
tarafından verilecek mükâfata delâlet eder.
Rüyada ayı doğurduğunu görmek, arzu ve murada ermeye delâlet eder. Ayı en
yüksek, en yüce ve fezanın en derinliklerinde yüzer görmek, hayır, iyilik ve fazilet ile
tâbir olunur.
Rüyada ayın tutulduğunu görmek, memleket büyüklerinin müşkülâta uğrayıp çok
sıkıntı çekeceklerine işarettir.
Rüyada güneş ve ayı kendi üzerine doğmuş görmek, anne ve babanın rızasına
delâlet eder. Rüyada ayın kendisi ile konuştuğunu görmek, yüksek ve ulvî derecelere
işarettir.
Hıristiyan bir kadının ayı görmesi, hidayete ereceğine işarettir. Ay bedir halinde iken
bir başka gezegenle çarpıştığını görmek, iki memleket insanının birbirleriyle harp
edeceklerine işarettir.
Fihrist’e dön
Bakan olan birinin ayın tersine döndüğünü görmesi, vazifeden azledileceğine
işarettir.
Güneş ve ayın kendisine secde ettiğini görmek, anne babanın . rızası ile tâbir olunur.
Güneş ve aya secde ettiğini görmek ise, büyük bir günaha delâlet eder.
Rüyada güneş, ay ve yıldızların güneş yörüngesinde toplandıklarını ve güneşin daha
parlak olduğunu görmek, devlet büyükleri ve şerefli insanlar yanında sözünün makbul
olacağına işarettir.
* AYAĞI İLE İTMEK: Rüyada birisinin kendisine tekme vurduğunu veya ayağı ile
ittiğini görmek, fakirlik ile tâbir olunur. Yine tanınmış birinin tekmesine maruz kalmak,
o kişiden kendisine bir belâ isabet edeceğine işarettir.
Kişinin rüyada ayağı ile bir şeyi teptiğini görmesi, söylemiş olduğu sözü inkâr etmeye
işarettir.
* AYAK: Bir kimsenin rüyada ayak görmesi: Ana, baba, rızık, servet ve yolculuğa
delâlet eder. Yine rüyada görülen ayak, servetin devamına, iyi ve güzel amele, işlerin
sağlam tutulmasına ve itimada alâmettir.
Asi ve günahkâr birinin rüyada ayağını güzel görmesi, tevbe ve istiğfara ve Rabbine
yönelmesine delâlet eder.
Danyal (a.s.) demiştir ki:
“- Rüyada bir ayağının kırılmış veya kesilmiş olduğunu görmek, ana babasından
birinin öleceğine, ya da malının yarısını zayi edeceğine alâmettir. İki ayağının birden
kesilmiş olduğunu görmek, sefer ile tâbir olunur. Bu rüya, bazı kere de ölüme
işarettir.”
Ayaklarının demirden veya bakırdan olduğunu görmek, uzun ömre ve çok mala
delâlet eder.
Cabirü’l-Mağribî demiştir ki:
“- Rüyada ayaklarının kuş ayakları gibi olduğunu görmek, hayır ve berekettir.
Ayaklarının yarılmış olduğunu görmek ise iyi değildir.”
Cafer-i Sâdık (r.a) buyururlar ki: Rüyada ayak görmek yedi vech üzere tâbir olunur:
a) İş,
b) Ömür,
c) Gayret,
d) Mal,
e) Kuvvet,
f) Sefer,
g) Zevce,
Bazı kere de ayağının güzel görülmesi, namaza ve namazın edasına delâlet eder.
Ibn-i Şîrîn (rh.a.) demiştir ki:
“- Rüyada görülen ayaklar, insanın malı, ameli, iyi ve güzel işleri ile tâbir olunur.”
Fihrist’e dön
* AYAK BİLEZİĞİ: Rüyada görülen ayak bileziği erkek çocuk ile tâbir olunur. Bir
kadının rüyada üzerinde altın bilezikler olduğunu görmesi, korkudan emin olmaya
delâlet eder. Kişinin üzerinde altın bilezikler olduğunu görmesi ise, hastalığı veya din
de ona erişecek bir hataya işarettir.
* AYAKKABI: Rüyada iyi bir ayakkabı görmek, devlet ve ikbâle, kazancın artmasına
ve menfaate delâlet eder. Kötü, çürük, eski ayakkabı görmek, bunun zıddı..
* AYDINLIĞA ERMEK: Rüyada aydınlık görmek, ilim, irfan ve hikmete delâlet eder.
Bazı kere de bu rüya, sahibinin yapmak istediği bir işi başaracağına işarettir. Yine
aydınlık görmek, dinin kuvvetleneceğinin delilidir. Rüyada karanlıktan aydınlığa
çıktığını görmek, tasalardan, kederlerden kurtulmağa; çakmak ateşi çakar görmek,
korkulardan emin olmaya delâlet eder.
* AYDINLIK: İşlerde düzgünlüğün ve iyi halin işaretidir. Karanlık ise, bunun zıddı.
* AYAZ: Rüyada dondurucu ayaz görmek, veya üşüdüğünü görmek, işlerin
bozulacağının işaretidir.
* AY ÇİÇEĞİ: Rüyada görülen ayçiçeği, istikbâlin her geçen gün daha da
gelişeceğine, şöhret ve servet sahibi olmaya işarettir.
* ÂYETLER: Kur’ân-ı Kerim Allah’ın kelamıdır ve onunla hemdem olmak saadetin en
büyüğüdür. Bu sebeple âyetler görmek rahmettir.
Âyet-i Kerimeler iki türlüdür: Rahmet âyetleri, azab âyetleri…
Bir Müslümânın rüyada rahmet âyetlerini görmesi veya okuması veya okunduğunu
işitmesi, Allahu Teâlâ’nın rahmetine delâlet eder ve o kişi için saadettir. Müjdeleyici
âyetleri görmek, müjdelenmenin işaretidir.
Bir adam rüyada rahmet âyetini okuduğunu, fakat azab âyetine geldiğinde kendisine
bu azâb âyetinin okunması zorlaştığını görse, ferah ve selâmete kavuşacağına
delâlet eder.
Hasta bir adamın rüyada Kur’ân okuduğunu görmesi, şifaya kavuşacağının işaretidir.
Çünkü Kur’ân müminlere şifadır.
Rüyada Ayetü’l-Kürsi’yi okumak veya okunduğunu işitmek, rüya sahibinin gönül
nuruna, ilim, hikmet, takva ve verâ ehli biri olduğuna delâlet eder. Zira Ayetü’l-Kürsî
ism-i â’zamdır.
* AYGIR: Rüyada aygır görmek, mevki sahibi ve zengin kimselerle kurulacak
dostluğa ve menfaate delâlet eder.
* AYI: Rüyada ayı görmek, âfet, belâ ve fitneye işarettir. Bazı kere de ayı görmek,
şiddet ve kuvvetli olmayan, düşmanlığında hileye başvuran hırsıza delâlet eder.
Rüyada ayının sırtına bindiğini görmek, devlet adamlarından menfaat görmeye
işarettir. Yine ayıya bindiğini görmek, düşmana galip gelmeye delâlet eder.
Rüyada ayı derisi görmek mala, bazı kere de kötü, boşanmış ve oyunla meşgul
kadına delâlet eder.
* AYI AVCISI: Kişinin rüyada ayı avcısı görmesi, haram kazanç sahibi kimselere
Fihrist’e dön
işarettir. Yine bu rüya, câhil kimseleri ve şarkıcı bir hizmetçiyi veya kötü bir kadını
terbiye eden birine delâlet eder.
* AYIP: Kişinin rüyada ayıp olan bir fiili işlemesi, kötü ahlâk ve yaramaz sıfatlar ile
tâbir olunur.
* AYLIK (Maaş): Rüyada çalışma karşılığında her ay aldığınız maaşı, yine almış
olduğunuzu görmek, borç ve sıkıntı ile tâbir olunur. Bu rüya, müsrif bir eşe de
işarettir.
* AYLAR: Aylardan murad, Arabî aylardır. Bunlar da aşağıdakilerdir:
1- MUHARREM: Kişinin rüyada Muharrem ayını görmesi, sıkıntı ve belâdan halâs
olmaya, hastalıktan şifa bulmaya delâlet eder.
Bu rüyayı gören gurbette ise, memleketine döneceğine işarettir.
Günahkâr birinin Muharrem ayını rüyada görmesi, tevbe edeceğine ve hidayet üzere
olacağına delâlet eder. Çünkü o ayda ilk insan ve ilk peygamber Hazret-i Adem’in
tevbesi kabul edilmişti.
2- SAFER: Safer ayı içinde görülen rüyalar pek hoş karşılanmaz ve hayra alâmet
değildir. Üzüntü ve keder içinde yüzen bir adamın safer ayını rüyada görmesi,
selâmet işaretidir. Hasta birinin aynı rüyayı görmesi, şifa ve sıhhat bulacağına delâlet
eder.
3- REBIÜLEVVEL: Rebîülevvel ayını rüyada görmek, sevinç ve saadete işarettir. Bu
rüyayı gören kimse ticaretinde kâr eder, ferah ve sevinç içinde olur.
Sıkıntıda olan birinin bu ayı rüyada görmesi, sıkıntıdan kurtulacağına işarettir. Yine
evlât bekleyen birinin bu rüyayı görmesi, salih bir erkek evlâdı olacağının alâmetidir.
4- REBIÜLAHİR: Rüyada Rebîülâhir ayını görmek düşman üzerine galip olmaya
işarettir. Bu ayda görülen rüya hayra delâlet eder.
5- CEMAZİYELEVVEL: Bu ayda görülen rüya, işlerin durgunluğuna işarettir, kâr ve
alış veriş bu zamanda az olur. Rüyada Cemaziyel ayını görmek, yakınlarından birini
kaybetmeye alâmettir.
6- CEMAZIYELAHİR: Bu ayda görülen rüya hayırlı netice verecekse, rüyanın hükmü
hemen tecelli etmez ve gecikir.
7- RECEB: Receb ayı içinde görülen rüya, kuvvetli ve sahih olur; hayır ve bereket
kapıları açılır ve şer hayra inkılâb eder. Rüyada Receb ayını görmek, şeref ve
meziyete delâlet eder. Zira kâinatın efendisinin mübarek miracı Receb ayı içinde
vuku buldu.
8- ŞABAN: Rüyada Şaban ayını görmek, devlet adamlarından birinin azledileceğine
delâlet eder. Çünkü bu ayda her hikmetli iş bir emirle ayrılır. Sene içinde olacak
hadiseler yine bu ayın 15. gecesinde hükme bağlanır.
9- RAMAZAN: Ramazan Kur’ân inen bir ay ve içinde bin aydan daha makbul
olan bir gece var. Bu sebeple, bu ayda şeytanlar zincire vurulur, şer ve kötülük
kapıları kapanır. Ramazan ayında görülen rüyanın hükmü gecikmez.
Ramazan ayını rüyada görmek, bereket, hayır, iyilik, af ve mağfirete delâlet eder. Bu
rüyayı gören ilim ve Kur’ân öğrenen biri ise, ilme ve Kur’ân’a nail olur. Çünkü Kur’ân-ı
Kerim bu mübarek ayda nazil oldu. Rüyada Ramazan ayını gören saralı ve hasta ise,
tez zamanda şifa bulur, sıkıntıda ise, sıkıntıdan halâs olur.
10- ŞEVVAL: Rüyada Şevval ayını görmek, üzüntülerden kurtulmaya, ferah ve
sevince delâlet eder. Zira Şevval’in ihtidasında görülen ay, bayram ve ferahlıktır.
Bayramlar sevinç ve sürür günüdür.
11- ZİLKADE: Bu ay içinde görülen rüya, sefere delâlet ediyorsa, rüya sahibinin
yolculuğa çıkmaması evlâdır.
12- ZİLHİCCE: Kişinin bu ayda gördüğü rüya, eğer sefere delâlet ederse, hemen
sefere çıkmasında bir mahzur yoktur, sefere çıksın ve işlerini genişletsin. Çünkü bu
ay mübarek bir aydır ve hac mevsimidir. Ve bu ayda Bayram ve Kurban vardır.
Rüyada Zilhicce ayında olduğunu veya kurban kestiğini yahut kurban bayramı
namazı kıldığını görmek, borçtan kurtulmaya, nezrinin yerine gelmesine, tevbeye ve
hidayete erişmeye delâlet eder.
* AYNA: Rüyada aynanın görülmesi, hayâl ve gurur ile tâbir olunur. Aynanın kadına
delâlet ettiği de söylenir. Rüyada cilâlı ve berrak bir aynaya baktığını gören kişi,
hüzün, keder, gam ve gussadan ve sıkıntıdan halâs olur.
Bekâr bir kimsenin rüyada aynaya baktığını görmesi, onun için müjdedir. Çünkü bu
rüya, evleneceğine delâlet eder.
Rüyada altından yapılma bir ayna görmek; dince kuvvet, fakirlikten sonra zenginlik ile
tâbir edilir.
Sakalı olmayan bir kişi, rüyada aynada sakalının siyahlaşmış olduğunu görse, bu
rüya onun dünyaca insanların nezdinde makbul ve kadrinin yüceliğine delâlet eder.
Cabirü’l-Mağribî demiştir ki:
“- Rüyada aynada güzel bir yüz görmek, ferahlık ve sevince, çirkin yüz görmek de
hüzün ve kedere delâlet eder.”
İbn-i Şîrîn (rh.a.) demiştir ki:
“-Rüyada ayna görmek, büyüklüğü ve parlaklığı derecesinde, rüya sahibinin
yükselmesine ve mevki elde etmesine delâlet eder.”
Aynada yüzünü güzel ve sakalını siyah görmek, eğer aslında öyle değilse, halka
karşı cömert ve kerim olmaya delâlet eder.
Zindana düşmüş bir mahkumun rüyada kendi yüzünü görmesi, hapishaneden
kurtulacağına işarettir.
Rüyada gümüş bir aynaya baktığını görmek, sıkıntı, keder ve korku ile tâbir olunur.
Altın ayna ise bunun zıddı ve dince kuvvete delâlet eder.
Rüyada, kendisini aynada bir kadın şeklinde görmek, kız çocuğu ile tâbir olunur. Eğer
o kişinin hanımı hamile ise bir kızı dünyaya gelir. Bekâr birinin bu rüyayı görmesi,
evleneceğine işarettir.
Fihrist’e dön
* AYRAN: Rüyada ayran içtiğini görmek, rızkın genişliğine, kıymetli ve değerli
dostlara delâlet eder. Yine birisine ayran ikram ettiğini görmek, çok çok kıymetli bir
dost edinmeye işarettir. Yayıkta ayran çalkaladığını görmek, kısmetin açılmasına;
bekâr için evlenmeye, evli için de güzel ve hayırlı bir çocuğa mâlik olmaya delâlet
eder.
* AYRILIK: Kavuşmanın zıddıdır. Bu rüya, bazı kere de düşmandan kaçmaya
işarettir.
* AYVA: Rüyada ayva görmek, hastalıklara alâmettir. Hasta olan biri rüyada ayva
görse, bu rüya, hastalıktan halâs olmaya delâlet eder. Yüksek mevkide olan biri bu
rüyayı görmüş olsa maksadı hâsıl olur.
Rüyada ayva sıktığını görmek, ticaret maksadıyla sefere çıkmaya ve kâr elde etmeye
işarettir. Ayva ağacı görmek, kendisinden istifade edilmeyen bir adama delâlet eder.
Bazı kere ayva görmek, iyi bir yere yolculuğa alâmettir. Yine ayva, güzel ve şanı yüce
bir kadın ile de tâbir olunur.
Rüyada yeşil ayva görmek, sarısını görmekten daha hayırlıdır.
* AZAMET (Ululuk): Rüyada azim bir yere çıktığını görmek, Allahu Teâlâ indinde
yüksek derecelere delâlet eder. Bazan da bu rüya, günahkârın tevbesi, kâfirin
hidayeti olarak tâbir olunur.
* AZAD ETMEK: Bir kimsenin rüyada herhangi birini azad etmesi, kurban ile tâbir
olunur. Rüyada kendisini azad ettiğini görmek, kurban kesmeye delâlet eder.
Hanımını azad ettiğini görmek, hanımdan ayrılmaya işarettir. Hasta birinin azad
olduğunu görmesi, ecelin yaklaştığının işaretidir.
Günahkâr birinin azad edildiğini görmesi, tevbeye delâlet eder ve günahtan kurtulur.
Borçlu olan rüyada azad edildiğini görse, bu rüya, borçtan kurtulacağının işaretidir.
* AZARLAMA: Kişinin rüyada azarlanması, vakar ve tazim ile tâbir olunur.
* AZGINLIK: Rüyada azgınlık ettiğini görmek, hayra alâmet değildir, dince fitne
sayılan şeylere delâlet eder.
* AZL: Rüyada azl edildiğini görmek, sıkıntı ve kederden kurtulmaya delâlet eder.
Memurun azledildiğini görmesi, vazifesinde devamlı ve başarılı olacağına işarettir.
* AZIK: Rüyada azık torbası görmek, uzun bir sefere çıkmaya delâlet eder. Dul bir
kadının bu rüyayı görmesi, yakında evleneceğine işarettir. Kız için de durum aynıdır.
* AZRAİL (a.s.): Rüyada can alıcı meleği güler yüzlü görmek, şehidlik ile tâbir
olunur.. Öfkeli bir halde görmek, tevbe etmeksizin ölmeye delâlet eder.
Hasta bir adamın rüyada Azrail (a.s.) ile görüşmesi ve onu yendiğini görmesi,
hastalıktan şifa bulacağına ve eski haline avdet edeceğine işarettir. Rüyada Azrail
(a.s.)’in elini öptüğünü görmek, gelecek bir mirasa delâlet eder. Rüyada can alıcı
meleğin, kendisine galip geldiğini görmek, ölümün yakın olduğuna işarettir.
Rüyada Azrail’e selâm verdiğini görmek, dünyanın sıkıntı ve belâsından emin olmaya
Fihrist’e dön
delâlet eder.
İmam Nablusî demiştir ki:
“-Rüyada Azrail (a.s.)’i görmek, ailesinden ayrılmaya, kıtlık olmasına, ziraat ve
meyvelerde görülen âfetlere delâlettir.
Bazı tâbirciler de demiştir ki: Rüyada Azrail’i gören kimse, lüzumlu olan bir işe girer.
Azrail suretine girdiğini gören kişi ise, insanlara galip gelir…
Her şeyin en güzelini ve doğrusunu Allahu Teâlâ bilir.